نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی موانع اقتصادی توسعه ورزش‌های ساحلی در استان مازندران بود. روش پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری شامل مسئولین استانداری استان مازندران، فرمانداری‌ها، اداره‌های ورزش و جوانان و همچنین مسئولین نجات‌غریق شهرهای ساحلی بود. روش نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس بود. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با نمونه آماری (18 نفر) موانع شناسایی و پس از اشباع نظری مصاحبه‌ها متوقف شد. در بخش کمی یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در قالب پرسشنامه بین 384 نفر از افراد جامعه تحقیق توزیع و جمع‌آوری شد. روایی و پایایی بخش کیفی به روش‌های بازکدگزاری و بازبینی اعضا مورد بررسی قرار گرفت؛ روایی صوری پرسشنامه به‌وسیله متخصصان بررسی و روایی محتوایی آن با استفاده از تحلیل عاملی انجام گرفت (80/0KMO:)؛ پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (78/0=α)؛ برای تحلیل مصاحبه‌ها از نظریه برخاسته از داده‌ها و با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. در بخش کمی برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فریدمن) استفاده شد. یافته‌های نشان داد ضعف در استفاده از مشوق‌های اقتصادی لازم برای ترغیب بخش خصوصی به مشارکت در ایجاد و توسعه ورزش‌های ساحلی به عنوان مهم‌ترین مانع شاخته شده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود مسئولین تسهیلات بانکی بیشتری را در این خصوص در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Barriers To The Development Of Coastal Sports Case Study: Central Part Of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • M Dousti 1
  • A Darvishi 2
  • B Bagherian 3

1 University of Mazandaran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the economic barriers to the development of coastal sports in Mazandaran province. The research method was mixed. The population of the province, including the provincial authorities, governments, departments of Youth and Sports and Life, as well as officials of lifeguard in the coastal cities. Purposive and convenience sampling was used. In the qualitative section semi-structured interviews with a sample of (n = 18) was used to identify barriers and it stopped after the theoretical saturation interviews. In the quantitative part, results of the interviews in the form of a questionnaire survey among 384 individuals were collected and distributed. The validity and reliability of qualitative methods were examined by members' review and coding; a questionnaire validity and content validity was carried out by experts and using factor analysis (0KMO: 0.80); reliability was examined through Cronbach's alpha (78/0 = α); to analyze the interviews, grounded theory and open coding, axial coding and selective coding were used. In the quantitative data analysis descriptive and inferential statistics (Friedman test) were used. The results showed weaknesses in the use of economic incentives needed to encourage private sector participation in the development of coastal Sports is known as the main obstacle. It is proposed that the authorities in this regard to consider more banking facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports
  • Beach
  • Sea
  • Barriers To Development

امیری، مجتبی؛ نوروزی سیدحسینی، رسول (1393). درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 235-233.

امیری، مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان؛ دلبری­راغب، فاطمه (1392). تبیین و اولویت­بندی موانع فراروی خصوصی­سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش. مدیریت ورزشی، 5(4)، صص 106-83.

ﺟﻬﺎﻧﺘﯿﻎ، ﺳﻌﯿﺪ؛ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ، اﻣﯿﻦ؛ ﻋﯿﺴﯽﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ، ﻓﺮﺷﺘﻪ. (1391). ﻣﻮاﻧﻊ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﺠﺎد دﻫﮑﺪه ورزﺷﻬﺎی آﺑﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر)، اوﻟﯿﻦ همایش ملی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ و اﻗﺘﺪار درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. دانشگاه علم و صنعت ایران.

حسینی، سید امیر. (1386). راهنمای بازار یابی در ورزش، نشر بامداد کتاب: تهران.

خسروی­زاده، اسفندیار؛ بهرامی، علیرضا؛ حقدادی، عابد (1393). موانع سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 24، صص 222-207.

رضوی، سید محمد حسین؛ حسینی، سید عماد؛ خواجه پور، اکرم. (1390). بررسی جاذبه های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال نهم، شماره هفدهم، پاییز، صفحات: 30-15.

زیتونلی، عبدالحمید؛ هنری، حبیب؛ فراهانی، ابولفضل. (1390). شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان. پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره 1، صص 83-71.

سجادی، سید نصرا... . (1391). ورزش و روابط بین الملل، نشر علوم ورزشی. تهران.

شعبانی­بهار، غلامرضا؛ پارساجو، علی (1391). تحلیل راهبردی درونی و بیرونی اداره کل تربیت­بذنی استان همدان. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، صص 296-281.

شیبانی امین، عیسی. (1389). مطالعه و بررسی ژئواکوتوریستی کوه های مریخی، زاهدان: سازمان محیط زیست اداره کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان.

طهماسبی، مریم؛ رضایی­مقدم، کورش (1388). ناپایداری اکوتوریسم روستایی در استان خوزستان. نشریه انسان و محیط زیست، 7(1)، صص 29-14.

معین­فرد، محمدرضا؛ شوشی­نسب، پروین؛ کاظم­نژاد، انوشیروان (1393). راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران. شماره 2 (پیاپی 5)، صص 17-1.

وارثی، حمیدرضا؛ تقوایی مسعود، سلطانی لیلا. (1390). تحلیل فضای گردشگری پارک کوهستانی صفه بر اساس الگوی رفتاری و ادراک محیطی شهروندان اصفهانی، فصلنامه جغرافیا، تابستان; 9(29):109-128.

anzenreiter, Wolfram, & Horne, John. (2005). Public policy, sports investments and regional development initiatives in Japan The political economy of sport (pp. 152-182): Springer.

Bělka, Jan, Hůlka, Karel, Šafář, Michal, Weisser, Radim, & Chadimova, Julie. (2015). Beach Handball and Beach Volleyball as Means Leading to Increasing Physical Activity of Recreational Sportspeople—Pilot Study. Journal of Sports Science, 3, 165-170.

Cho, Kwang-Min. (2001). Developing Taekwondo as a Tourist Commodity. International Journal of Applied Sports Sciences, 13(2), 53-63.

Cory kulczycki & Elizabet Halpenny (2009)’’Travel behavior of active sport tourist versus passive sport tourists. (NASSM) Conference

Hamidi M, Chekaniazar M, Parvinzad M, Sobhani N, Sedghi A. (2016). Strategic Planning to Develop Sports Tourism of Maragheh with a Focus on Water-Based Sports Mainly Canoepolo. J. Civil Eng. Urban., 6 (1): 01-06.

Hussein, Mostafa Mahmoud. (2014). Sport tourism in Egypt Opportunities and Challenges. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2(2), 53-64.

Mascarenhas, Margarida, Silva, Rita, & Pereira, Elsa. (2015). SPORT AND TOURISM: SPORTS RECREATION IN THE ALENTEJO COAST’S RESORTS. Sport Tourism: New Challenges in a Globalized World., 56, pp: 9.

Miranda, Julian, & Andueza, Juan. (2005). The role of sport in the tourism destinations chosen by tourists visiting Spain. Journal of Sport & Tourism, 10(2), 143-145.

Ottevanger, Hendrik-Jan. (2007). Sport Tourism: Factors of influence on sport event visit motivation. Unpublished doctoral dissertation, Bournemouth University, United Kingdom, 14.

Park, Seong-Hee, Mahony, Daniel F, Kim, Yukyoum, & Do Kim, Young. (2015). Curiosity generating advertisements and their impact on sport consumer behavior. Sport Management Review, 18(3), 359-369.

Tembi Maloney (2009). Visitors Perceptions of Crime and its Projected Impact on the 2010 FIFA World Cup: A Case Study of Cape Town. Walter Sisulu University for Technology and Science, East London, South Africa.

Zhang, Bing, & Qin, Kunling. (2016). The Development of Chinese Sports Tourism Group Interests and Strategy. Review on application of phase change thermal storage in solar thermal utilization, 4(1), 60-62.