رابطه هوش هیجانی با هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

3 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق به منظور بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با هوش معنوی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ه) در سال تحصیلی 93 - 94 انجام است. روش تحقیق در‌این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی می باشد.  جامعه ی آماری شامل 1340 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بود که حجم نمونه بر اساس جدول «کرجسی و مورگان»298 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسش نامه استاندارد، شامل‌: پرسشنامه هوش هیجانی «سیبریا – شیرینگ» 33 سوالی و هوش معنوی «دیوید کینگ»24 سوالی که برای تعیین پایایی از نرم افزار SPSS (روش آلفای کرونباخ ) استفاده شده است که ضریب پایایی86/0 بیانگر پایایی مناسب می‌باشد. نتایج حاصله  نشان داد که بین هوش هیجانی با هوش معنوی دانشجویان رابطه ی معنا داری وجود دارد. همچنین رابطه ی هوش هیجانی با مولفه‌های هوش معنوی شامل‌:بعد علوم دریایی، بعد خود مدیریتی و خودآگاهی نیز معنادار شد. میزان هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بیشتر از حد متوسط بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Emotional Intelligence And Spiritual Intelligence Among Students Of Imam Khomeini Marine Science University Of Nowshahr

نویسندگان [English]

  • M Golmeymi 1
  • S. E Hemmati 2
  • A Motalebi 3
چکیده [English]

This study was conducted to find the relationship between emotional intelligence and spiritual intelligence among Students of Imam Khomeini Marine Science University of Nowshahr in the academic year 93-94. This research method is descriptive and correlational study. The population included 1340 students of the university and according to the "Morgan" table; the sample was determined 298 students. To collect data, two standard questionnaires, including Emotional Intelligence 33-question Questionnaire (Siberia) and spiritual intelligence 24-question Questionnaire (David King) were used. To determine the reliability the SPSS software (Cronbach's alpha) was used and a reliability of 0.86, showed an acceptable reliability. The results showed that there is a significant relationship between emotional intelligence and spiritual intelligence. The relationship between emotional intelligence and spiritual intelligence components include: marine science dimension, the self-management and self-awareness dimensions was also significant. The emotional and spiritual intelligence of the cadets of Imam Khomeini University Ocean Science University was more than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • spiritual intelligence
  • University Of Marine Science
اتکینسون، آر.ال ؛ اتکینسون، آر.سی؛ اسمیت،‌ای.ای، بم، دی، جی؛ و هوکسما، اس، ان.  (1387).زمینه روان شناسی هیلگارد. (ترجمه محمد نقی برامنی و همکاران).  تهران‌: رشد ( تاریخ.انتشار بهزبان اصلی 2000).
بناری بناب، باقر، سلیمی، محمد، سلیمانی، نوری مقدم، ثنا. (1386). هوش معنوی، فصلنامه علمی‌و. ......پژوهشی اندیشه نوین دینی. شماره دهم، سال سوم، ص 147-125.
برادبری، ت گریورج.  (1384). آزمون هوش هیجانی.  (ترجمه گنجی).  تهران: انتشارات ساوالان.
برادبری، گریوز؛ تراویس، جین. (1384). هوش هیجانی مهارت‌ها و آزمون‌ها (مترجم، مهر گنجی). . ....تهران‌: سخن ( تاریخ انتشار به زبان اصلی،2005).
ترابیان، سمانه.  (1391). رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار شهرستان گرگان.  پایان نامه کارشناسی ارشد.  روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد واحد ساری، سال،. .....شماره 57.
جانسون(2001)، ترجمه بزرگانی، فرشته. (1389). هوش معنوی، پایان نامه کارشناسی.  دانشگاه شهید. ........چمران اهواز.
حسینیان، سیمین؛ شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ چابکی نژاد، زهرا. (1390).  بررسی رابطه هوش معنوی باهوش هیجانی در بین دختران دانشجو دانشگاه الزهرا (س). فصلنامه فرهنگی- دفاعی زنان و. ..........خانواده، سال پنجم، شماره 17.
ساغروانی، سیما. (1389). مجله تدبیر. شماره 215.
ساغروانی، سیما. (1388). هوش معنوی: بُعد ناشناخته ی بشر. انتشارات آهنگ قلم.
عبدالله زاده، حسن. (1388). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه هوش معنوی. تهران‌: انتشارات روان..سنجی.
عبدالله زاده، حسن، باقرپور، معصومه، پوژمهرانی، سمانه، لطفی، محدثه، و کرمی، ابوالفضل. (1388).. ......هوش معنوی (مفاهیم، سنجش و کاربرد آن). تهران‌: انتشارات روان سنجی.
عبدالله زاده، حسین. (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی پسر در درس زبان انگلیسی.  پایان نامه کارشناسی ارشد.  دانشگاه علوم تربیتی..دانشگاه فردوس مشهد.
غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد، سلیمانی، لیلا؛ نوری مقدم، ثنا.  (1386). هوش معنوی. فصلنامه علمی. .......پژوهش اندیشه نوین دینی.  سال سوم، شماره دهم، ص 147-125.
فرامرزی، سالار ؛ همایی، رضا؛ دکتر حسینی، محمد سلطان. (1388). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان.  فصلنامه علمی‌– تخصصی مطالعات اسلام و روان شناسی، سال 3، شماره 5،..ص 23-7.
کشمیری، مهدیه ؛ عرب احمدی، فاطمه.  (1387).  هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش معنوی در ..دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی شهر گرگان.  پایان نامه رشته روان شناسی عمومی‌پیام نور..بهشهر.
محمدی، سید داوود ؛ ترابی، سید اسماعیل؛ غزالی، بنفشه. (1386). ارتباط سبک‌های مقابله‌ای با هوش هیجانی در دانش آموزان.  روان پزشکی و روان شناسی بالینی‌ایران. سال چهاردهم شماره 2، ص176-183.
چکیده مقالات همایش منطقه‌ای شیوه‌های نوین ارتقای سلامت روانی.  دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد. تربیت جام، ص 19-17.
وست، ویلیام. (1999). روان درمانی و معنویت.  ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیر افکن..(1383). تهران‌: انتشارات رشد.
یوسفی احمد آبادی، حلیمه.(1390). رابطه بین هوش معنوی و سلامت عمومی‌با انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اردکان ( استان یزد). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
Amram , Y.,luskin , F.  , posner , B., and shapiro , s. (2005).  The  contribution of emotional and spiritual intelligences the explaning leadership. Institute of Transpersonall psychology , palo , California.
Bar-on,R. (1999) , The emotional quotient inventory(EQ-I)‌: “Atest of emotional intelligence.Toronto,Canade‌:mullihealth systems”. Handbook of emotional intelligence.  Sanfrancico‌: To ssey – Bass.
Gokman , D. (2006).  Emotional Intelligence by Danil Goleman.  mht.
Goleman , D. (1995).  Emotional intelligence‌: may it can matter than IQ. New York , Bantam Book.
Gooleman , Daniel. (1998).  What is your Ei? An inventory Anventory on.Emotional Abilites.  Retrived from://inst. santafe. cc/. F/. …….VS/mweher/lioEmo.html
Mayer , T , D., Salovay, P. ,Caruso , D , R - and Sitarenios , G.  ,(2002).,.Emotional intelligence as a standard intelligence ,,. Emotion , 26(1):
Mayer.  T. D. , salovey , p. ,Caruso , D,R.,& sitarenioss G(1999).  Emotional .intelligence asastandard intelligence  Emotional , 1 , 232 – 242.
Mayer,T,D.,salovey,p; & Caruso,D.R. (2002).Relationship of an ability.measure of emotional intelligence to personality.gournal of personality..assessment 79 (2) , 306-320.
Nasel , D. D. (2004).  Spiritual orientation relation to spiritual intelligence‌: A consideration of traditional Christianity and new age indiridualistic.spirituality.
Nasel , D. D. ,(2004) , SPIRTUAL ORIENTATION IN Relation to spiritual intelligence‌: consideration of traditional Christianity and New Age/individ alistic spirituality unpublished thesis.Australia‌:The university of south Australia. Unpublished master's thesis the university of South Australia.
Zahra.&L. and Marshall.(2000).spiritual intelligence‌: The ultimate ultelligence. Newyork , NK, USA‌: Bloom sburg.