ارزیابی میزان تأثیر اجرای دوره‌های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آینده‌پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر تعدادی از دوره‌های جانبی برگزار شده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بر تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی انجام پذیرفته است. در این تحقیق، جامعه آماری کلیه مدیران و فرماندهان سطوح میانی به بالای نداجا که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و فرماندهی داشته‌اند و تعدادی از دوره‌های جانبی مورد تحقیق را طی نموده‌اند (272 نفر) در نظر گرفته شده که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد‌ه‌اند. در خصوص گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت تبیین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای و به منظور جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها نیز از روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. جهت سنجش پایایی ابزار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (912/0=α) استفاده شده و از طریق نظرخواهی و جمع‌آوری نظرات کارشناسان و متخصصان روایی محتوای آن تأیید گردیده است. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و همچنین جهت آزمون فرضیه‌ها و تحلیل روابط بین متغیرها از آمار استنباطی (آزمون‏T تک‌نمونه‌ای) با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. متغیر مستقل تحقیق، دوره‌های جانبی دانشگاه یاد شده بوده که شامل دوره‌های‌ ایمنی چهارگانه دریایی، اطفای حریق پیشرفته، دوره تربیت مدرسین دریایی (TFT) و PLC (مقدماتی و پیشرفته) و متغیر وابسته میزان تحقق اهداف آموزشی نداجا بوده است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده تمامی فرضیات تحقیق پذیرفته شده و این بدان مفهوم است که دوره‌های جانبی اجراء شده در دانشگاه در راستای اهداف آموزشی نداجا بوده و در این میان میزان تأثیرگذاری این دوره‌ها بر روی شاخص‌های تعیین شده اهداف آموزشی نداجا نیز مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Side Courses Of Imam Khomeini Naval Academy On Fulfilling The Training Goals Of IRI Navy

نویسندگان [English]

  • S. SH Hejazi 1
  • A Motalebi 2
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effect of number of courses held at Imam Khomeini Naval Academy on Fulfilling the Training goals of IRI Navy. The study population included all middle to high levels managers and commanders of IRI Navy (272) who have at least 5 years' experience in management and leadership and have passed a number of side courses under the study. 160 subjects were selected through stratified random sampling. The information required for expression of literature review and information for the testing the hypothesis were collected using the research-made questionnaire. To assess the reliability of the questionnaire Cronbach's alpha method (α=0.912) was used. Its content validity was confirmed by collecting the opinions and views of experts and specialists. To describe the data, descriptive statistics and to test the hypotheses, regression and inferential statistics (T test) using SPSS software were used. The independent variable was courses held at Imam Khomeini Naval Academy, which consist of four marine safety courses, advanced fire suppression, marine Teachers Training (TFT) and PLC (introductory and advanced) and the dependent variable was the level of achievement of educational goals of IRI Navy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Effectiveness
  • Educational Purposes of IRI Navy
  • Side Courses
ابطحی، سیدحسین، «مفهوم؛ خواص و مشکلات آموزش کارکنان»، مدیریت دولتی، شماره اول، 1367.

ابطحی، سیدحسین، «ارزشیابی برنامه آموزشی»، مجموعه مقالات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی کشور، تهران، 1379.

بهرامی‌خوشخو، فاطمه، « بررسی میزان تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیران در اثربخش بودن عملکرد آن‌ها از دیدگاه دبیران دبیرستان‌های اسلامشهر در سال تحصیلی ۸۳- ۸۴»، پژوهش های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره هشتم، پاییز 1385.

پارسا، عبدالله؛ قنبری همایکوه، امیر، «بررسی میزان سودمندی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و رابطه آن با رشد دانش و مهارت‌های شغلی در دانشگاه شهید چمران اهواز»، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره پنجم، سال شانزدهم، شماره 1، بهار 1388.

پورصادق، ناصر، «رویکردهای ارزشیابی اثربخش آموزش»، ماهنامه تدبیر، شماره 160، شهریور 1384.

عباس‌پور، عباس، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، انتشارات سمت،‌1382.

حدادنیا، سیروس؛ شهیدی، نیما؛ «بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت آنان بر کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 14، زمستان 1389.

خراسانی، اباصلت؛ حسن‌زاده بارانی کرد، سودابه، «راهبردها و استراتژی‌های نیازسنجی آموزشی»، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1386.

سام خانیان، محمدربیع، برنامه‌ریزی آموزش منابع انسانی (مبانی و فرآیندها)، تهران: مهربرنا، 1384.

طبرسا، غلامعلی؛ احدیان، منا، «مدیریت منابع انسانی؛ قدرتمندی شرکت‌های کوچک»، مجله تدبیر، شماره ۱۸۹، 1386.

شهلائی، ناصر، راهبردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، چاپ دوم: 1392.

طاهری‌هشی، علی، مبانی مدیریت منابع انسانی (با رویکرد اسلامی)، انتشارات دانشگاه فارابی، 1389.

سیدجوادین، سیدرضا، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم: 1385.

سند ایجاد تحول و برنامه‌ریزی راهبردی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، فروردین 1390، ص 2.

شبلی، خالد، «تعیین نیاز های آموزشی مدیران و کارکنان در سازمان‌های پویا»، مجله تدبیر، شماره 79،1376.

فتحی واجارگاه، کوروش، برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، انتشارات سمت، تهران، 1383.

میرکمالی، سیدمحمد، «آموزش ضمن خدمت اساسی‌ترین عامل بهسازی سازمان»، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، سال پنجم، شماره 17، بهار 1377.

Ul shak. f. l : human resource development, virygnia, Prentkehall company, usa, 1983.

Goldesteain, Irwin, l: Training in organizations: needs assessment, development and evaluation, 3rd, 1992.

Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W., DeterminingSample Size for Research Activities ,Educational and PsychologicalMeasurement, 1970.