نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان است. درواقع محققان به دنبال پاسخ به این سؤال می‌باشند که آیا مدیریت راهبردی منابع انسانی می‌تواند عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد ؟ و این تأثیرگذاری به چه میزان است؟ جامعه آماری شامل 588 نفر کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بود که 232 نفر به‌عنوان حجم نمونه از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه با 48 سؤال بود که درنهایت تعداد 224 پرسش‌نامه برای بررسی و تحلیل مورداستفاده قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش‌های آماری توصیفی و همچنین آزمون میانگین دوجمله‌ای استفاده و همچنین بررسی روابط علی مطرح‌شده در سؤالات تحقیق نیز با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس[1] انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای «استخدام با دقت»، «مشارکت مدیران منابع انسانی در فرایند تصمیم‌گیری راهبردی»، «آموزش منابع انسانی»، «هماهنگی اقدامات مدیران منابع انسانی با خط‌مشی‌های کلی»، «ارتباطات میان کارکنان»، و «تسهیم اطلاعات» توانسته‌اند عملکرد کارکنان را به میزان قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of strategic management of human resource on the performance of Islamic Republic of Iran Navy Employees (Case Study: Imam Khomeini Marine Science University)

نویسنده [English]

  • A Motalebi Varakani

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of strategic management of human resource on the performance of employees. In fact, the researchers sought to find that if strategic management of human resource can affect the performance of your employees? And how much is the impact? The population consisted of 588 employees of Imam Khomeini Naval Science University which 232 people were selected as sample through random sampling. Data collected by a questionnaire of 48 questions, which ultimately total of 224 questionnaires were used for review and analysis. For data analysis, descriptive statistical methods as well as the average binomial test was used and also the causal relationships posed in the research questions  were investigated by structural equation modeling method with smart partial least squares approach and smart PLS software. The results showed that "careful employment", "human resource managers participatation in strategic decision-making process", "training of human resources", "human resource managers coordinated actions with the general policies", "communication among employees," and "information sharing "have been able to significantly affect employee performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Strategy
  • human resources

آزادواری، مینا، (1395). بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد (از منظر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد، پلیس زن، 13. 6-28.

ابراهیمی نژاد، مهدی و محی‌الدینی، زهرا، (1388). بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان و اثربخشی سازمان مورد سنجی در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان. پژوهش‌های مدیریت، 3، 117-147.

افجه، سید علی‌اکبر و اسماعیل زاده، محمد، (1388)، بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت‌ها، مجله مدیریت توسعه و تحول، 2، 9-19.

حسین پور فرد، محمدجواد، رفعتی، حسن و بابا محمودی، سید عبدالرضا، (1392) بررسی تأثیر استرس شغلی بر اثربخشی مدیران منتخب نظامی، مجله طب نظامی، 15(1)، 51-58.

دلوی، محمدرضا، انصاری، محمد اسماعیل، لباف، حسن و شائمی برزکی، علی، (1389)، ارزیابی مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران، مطالعات مدیریت راهبردی، 2، 73-87.

زاهدی، شمس السادات و رفیعی، محمود، (1390)، بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم‌گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی: پژوهشی در سازمان‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 13، 5-24.

صفر زاده، حسین، تدین، اعظم و حرمحمدی، مریم، (1390)، بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 1، 76-87.

عابد زاده، هادی، (1393)، تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی شهر زنجان)، فصلنامه منابع انسانی ناجا، 36، 77-93.

غلام‌زاده، داریوش و جلالی، سونیا، (1391) تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت رنگین پروفیل کویر)، فصلنامه مدیریت دولتی، 3، 10، 137-152.

نیکوکار، غلامحسین، سجادی پناه، علی، رایج، حمزه و سجادی پناه، مجید، (1388)، طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی، نشریه مدیریت دولتی، 1(3)، 155-174.

هاشمی، سید احمد و عباسی، ابوالفضل، (1391)، آموزش ضمن خدمت راهبردی مؤثر در توسعه‌ی منابع انسانی در جهت  کارایی تولید ملی، دومین همایش ملی آسیب‌شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان‌ها، موسسه آموزشی ره آوران آفاق صنعت، تهران.

Bamberger, P. & Meshowlam, L. (2000). ”Human Resources strategy: Formulation, Implementation and Impact”, London, Sage Publication Inc.

Chang, W. -J. , & Huang, T. (2005). Relationship between strategic human resource management and firm performance A contingency perspective. International Journal of Manpower, 26(5), 434-449.

Deal, T. E. & Kennedy, A. A. (1982). Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life. Addison-Wesley Publishing Company. Reading, MA.

HAMID, J. (2013). Strategic Human Resource Management and Performance: The Universalistic Approach—Case of Tunisia. Journal of Business Studies Quarterly , 5(2), 184-201.

Huang, T. C. (2001). The effects of linkage between business and human resource management strategies. Personnel Review, 30, 132-151.

Musemwa,L,. Mushunja, V, Muchenje,. Aghdasi, f, Zhou, L (2013), Factors affecting efficiency of field crop production among resettled farmers in Zimbabwe. Invited paper presented at the 4th International Conference of the African Association of Agricultural Economists, September, Hammamet, Tunisia. 22-25.

Ouchi, W G (1981) Theory Z, Addison-Wesley, Reading Publishing Company, MA.

Richard, O. C. , & Johnson, N. (2001). Strategic human resource management effectiveness and firm performance. The International of Human Resource Management, 12(2), 299–310.

Waiganjo, E., Mukulu, E. , & Kahiri, J. (2012). Relationship between Strategic Human Resource Management and Firm Performance of Kenya’s Corporate Organizations. International Journal of Humanities and Social Science,2(10), 62-70.