آسیب‌شناسی نظام آموزش عالی در حوزه پژوهش با استفاده از فن تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

این مقاله باهدف آسیب‌شناسی پژوهش در دانشگاه علوم دریایی  به‌عنوان نیروی فکر و مرکز تحول نداجا که وظیفه تربیت بخش عمده‌ای از نیروی متخصص نیروی دریایی را عهده‌دار است انجام گرفت. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته است. روایی و پایایی پرسش‌نامه مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری مشتمل بر 70 نفر از اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی است و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده به تعداد 59 نفر بر اساس فرمول کوکران تعیین شد. اما محققان جهت اطمینان بیشتر و جلوگیری از افت آزمودنی حجم نمونه را به 64 نفر افزایش دادند و درنهایت به دلیل مخدوش بودن، تعداد 15 پرسش‌نامه معتبر شناخته نشد و  درنهایت تعداد پاسخگویان به تعداد 49 نفر تقلیل یافت. روش تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t تک متغیره و الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS بود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که عوامل انسانی، ساختاری، شناختی و ارتباطی در کیفیت پژوهشی دانشگاه  اثر گذار بوده و  این اثر گذاری در برخی گزینه‌های این عوامل دارای اهمیت بالاست و می بایست برای اجتناب از شکل گیری آسیب‌های پژوهشی به آنها توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Higher Education in The Field of Research With The Use of Multi-Criteria Decision-Making TOPSIS

نویسندگان [English]

  • P Jafari Tehrani 1
  • h dolati 2
  • F Karimi 3
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of pathology research at the Imam Khomeini Maritime Science University as the center of thinking and development of the IRI Navy. This study, regarding the purpose and method is practical and data collection was through researcher made questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire was approved.The population of study consisted of 70 masters of Imam Khomeini University and 59 of them were chosen through simple random sampling based on Cochran formula. But researchers increased the sample size to 64 people in order to avoid subject subtraction. And finally because of 15 distorted questionnaires, the number of valid ones was reduced to 49 people. Data analysis was done through using t-test and TOPSIS multi-criteria decision-making algorithm. The results showed that human, structural, cognitive and communication factors were effective on research quality and the importance of these factors has high impact on some options and they should be addressed to avoid the research damage formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • University
  • Multivariate Decision
ابراهیمی یزدان، فرجادی غلامعلی(1388)، «آموزش عالی مشوق در اقتصادهای باز»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 54، صص49-61.

پژوهنده محمد حسین، (1387)«آسیب‌شناسی پژوهش»، فصلنامه مشکوة، ش101.

جاسبی جواد، حاجیها علی، امیری پریسا(1387)، «مدل سازی فرآیندهای معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور افزایش بهره وری آنها با استفاده از ابزار uml»فصلنامه بصیرت، سال پانزدهم، ش 41

حافظ نیا، محمد رضا؛ مجتهد زاده، پیروز؛ کاوندی کاتب، ابوالفضل (1391). ؛«تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشورایران»، فصلنامه مطالعات ملی. س سیزدهم. ش 1، تهران، صص 3-28.

حافظ نیا، محمد رضا؛ مجتهد زاده، پیروز؛ کاوندی کاتب، ابوالفضل (1391). ؛«تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشورایران»، فصلنامه مطالعات ملی. س سیزدهم. ش 1، تهران، صص 3-28.

حافظ‌نیا محمد‌رضا، (1389). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، نشر سمت.

حبیبی رضائی، مهران، سیاه منصوری، یاسر(1391) تحقق دانشگاه‌های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی. نشاء 43.

حیدری شکرخدا، (1379)، «تحقیق و پژوهش و ضرورت توجه به آن»، فصنامه تعاون، ش103.

رضایی، مجید، کرمانیان، حسین، ، اکبری، مهرداد(1387). توسعه تحقیق رهیافت تحقق توسعه ملی و بررسی موانع ساختاری پژوهش در علوم انسانی. کنگره علوم انسانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی.

شریف زاده، فتاح (1390). ؛ «ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعةعلمی و اجتماعی کشور:پژوهشی دربارة دورة کارشناسی رشتة مدیریت دولتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور»، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س  دوم، شمارة اول، تهران، صص 79-112.

شریف‌زاده، ابوالقاسم. حسینی، سید محمود. کلانتری، خلیل. اسدی، علی(1386). واکاوی سازو کارها و چالش‌های تقویت کارکرد نظام آموزش عالی کشاورزی کشور در عرصه تحقیات کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 2  227-240.

شریف‌زاده، ابوالقاسم. حسینی، سید محمود. کلانتری، خلیل. عبدالله زاده غلامحسین(1386) بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی. مجله کشاورزی، دوره 9، شماره 2 ،صص42-62.

علی بیگی امیر حسین، رضوان قمبر علی(1389)، «ارائه الگوی مفهومی برای آموزش عالی پایدار» پژوهش در نظام‌های آموزشی، صص 145-163.

فاضلی، محمد. (1386). «تصویری از سبک زندگی جامعه دانشجویی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، صص 175-198

میرزایی مقدم، داود(1386). پژوهش همان ساختار تحقیق است. بر گرفته از سایت

هداوند سعید(1389)، چالش‌های پژوهشی کشور و تاثیر آن بر مهاجرت نخبگان، ماهنامه علمی-آموزشی در زمینه مدیریت «تدبیر» سال بیست و یکم، شماره 216.

Olga Saginova، Vladimir Belyansky، (2008). "Facilitating innovations in higher education in transition economies"، International Journal of Educational Management، Vol. 22 Iss: 4، pp. 341 – 351،

Othman، R، ، Omar، A. (2012). University and industry collaboration: towards a successful and sustainable partnership، Procedia - Social and Behavioral Sciences 31، PP 575 – 579.

Patanakul، P، ، Pinto، J(2014). Examining the roles of government policy on innovation، Journal of High Technology Management Research 25، 97–107.

Yeh C. H. and Deng H. ,  2004,A Practical Approach to Fuzzy Utilities Comparison in Fuzzy Multi-Criteria Analysis, International Journal of Approximate Reasoning 35 (2),P. 179-194