بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناس ارشد اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

3 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

4 کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت،تهران

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استانتهران است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شاغل در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران تشکیل می‏دهند. با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده به حجم 257 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه مدیریت دانش 42 سؤالی (سالیس و جونز،2002) که دارای ابعاد: رهبری و مدیریت، کار تیمی و جوامع یادگیرنده، تقسیم دانش، خلق دانش، عدالت دیجیتالی، ایده‌ها و مأموریت، استراتژی، فرهنگ‌سازمانی، سرمایه فکری، سازمان یادگیرنده 87 /0=α و برای سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه 49 سؤالی (آلبرخت،2002) که دارای ابعاد چشم‌انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکرد 90/0 =α و برای سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه 28 سؤالی (پارسونز، 1979) که دارای ابعاد (انطباق یا نوآوری)، (تعهد سازمانی یا کسب هدف)، (رضایت شغلی یا یگانگی)، (سلامت سازمانی یا حفظ الگو) 83/0 =α مورد استفاده قرار گرفته است. پردازش حاصل از داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی مورد تایید است. این یافته به آن معناست که تأکید بر مدیریت دانش و رعایت آن از سوی سازمان‌ها می‌تواند منجر به تأثیر هرکدام از متغیرهای هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی در پیاده‌سازی موفق دیگری در سازمان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Knowledge Management on The Relationship Between Organizational Intelligence And Effectiveness at Ports And Maritime Organization of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • om-albanin sadeghi 1
  • R mehdikhani 2
  • f nazem 3
  • a nazem 4
1 Department of Educational Sciences, Branch Branch, Islamic Azad University, Branch, Iran
2 Department of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
3 Professor, Department of Educational Sciences, Branch Branch, Islamic Azad University, Branch,
4 Expert, Department of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran,
چکیده [English]

The basic objective of this study was to mediate the relationship between organizational intelligence, knowledge management and organizational effectiveness at Ports and Maritime Organization of Tehran Province. The population of the research were the staff in the PMO of Tehran. 257 employees were selected through random sampling. A questionnaire consisting of 42 questions of knowledge management (Sales and Jones, 2002), with leadership and management, teamwork and learning communities, knowledge sharing, knowledge creation, digital justice, ideas and mission, strategy, culture, intellectual capital, organization learning dimensions (α=0.87)  and to measure organizational intelligence, a questionnaire of 49 questions (Albrecht, 2002) and dimensions of strategic vision, shared fate, appetite for change, spirit, unity and agreement, application knowledge and performance pressure (α= 0.90) was used and  to assess organizational effectiveness a questionnaire with 28 questions (Parsons, 1979), and the dimensions of (adaptation or innovation), (organizational commitment or target acquisition), (job satisfaction or unity), (organizational health or maintain the pattern) (α=0.83) were used. Processing of the data using structural equation modeling showed that the mediation role of knowledge management in the relationship between organizational intelligence and organizational effectiveness is approved. This means that the emphasis on knowledge management and its compliance from organizations causes the effect of each of the variables of organizational intelligence and organizational effectiveness on the successful implementation of the other in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational intelligence
  • organizational effectiveness
  • PMO
اردلان، محمدرضا، اسکندری، اصغر، گیلانی، مریم (1391). رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 21، ص 100-71.

برگون، برایان (1386) مبانی مدیریت دانش (ترجمه: محمد قهرمانی و محمدباقری) کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت (نشر اثر اصلی 2007).

باقری، فاطمه (1384)کتابخانه هـا و تـلاش بـرای بقـا: آیـا مـدیریت دانـش گزینـه صـحیح اسـت؟ اطلاع شناسی، 3 (1و2): 78-61.

چینگ ،یو(1384) نقش مدیریت دانش و تأثیر رهبران سازمانی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی. ترجمۀ محمد علی نعمتی، تهران: انتشارات سمت.

حمیدی زاده، محمدرضا (1379). بررسی سازه‌ها و راه‌های ارتقای اثربخشی نیروی کار. فصلنامه مدیریت دولتی شماره 49-48.

درویشی، صیاد، میرزاخانی، عبدالرحمن (1393). رابطه هوش سازمانی مدیران و اثر بخشی مأموریت‌های اطلاعاتی پلیس، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال نهم، شمار سوم، ص 98-77.

روشه، گی، (1391)،  جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: نشر نی.

رحیمی، غلامرضا (1391). بررسی رابطه هوش سازمانی و اثر بخشی دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمیاستان اردبیل.

شاهین، شعله، فخیمی آذر، سیروس (1390) بررسی روابط بین زیرسیستم مدیریت دانش و مؤلفه‌های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده، فراسوی مدیریت، سال پنجم _ شماره 19، ص 234-211.

فیضی، طاهره، قطریفی، لیلا (1389)، ارتباط مدیریت و مؤلفه‌های آن با ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، فصلنامه مدیریت صنعتی، سال اول، شماره اول.

قاسمی، وحید (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد AMOS Graphics؛ نشر جامعه شناسان.

 کیوان آرا، محمود؛ یزدخواستی، علی؛ بهرامی، سوسن و مسعودیان، یوسف (1390) "رابطه مؤلفه‌های

مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان "، مدیریت اطلاعات سلامت،8(5)،680-673.

مرادی صالح، علیرضا (1394) اعتبار یابی مقیاسی برای مدیریت دانش در درس ناوبری ساحلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، انتشار آنلاین

هسلبین، فرانسیس؛ اسمیت، مارشال گلد و بکهارد، ریچارد (1380)."سازمان فردا "، جلد اول، ترجمه فضل اله امینی، تهران: نشر فردا.

هرسی، پال و کنث اچ. بلانچارد (1393). مدیریت رفتار سازمانی (استفاده از منابع انسانی). ترجمه قاسم کبیری. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.

Albrecht, K. (2002). The power of minds at work: Organizational intelligence in action AMACOM Div. American Mgmt Assn.

Albrecht, K. (2002). Organizational intelligence & knowledge management: Thinking outside the silos. Executive white paper, Online at: http://www. KarlAlbrecht. com.

Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 107-136.

Barnard,chesterl 1966. The functions of the executive:Cambridge,Massachusetts Harvard University Press.

De Vasconcelos, J. B., Kimble, C., Carreteiro, P., & Rocha, Á. (2017). The application of knowledge management to software evolution. International Journal of Information Management, 37(1), 1499-1506.

Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1993). Management of organizational behavior: Utilizing human resources. Prentice-Hall, Inc.

Hercy, P., & Belanchard, K. (2001). Organizational Behavior Management. Trans. Alagheband A. Tehran: Amir Kabir Publication.

Chidambaranathan, K., & Swarooprani, B. S. (2015). Knowledge management as a predictor of organizational effectiveness: the role of demographic and employment factors. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 758-763.

Jones, G., & Sallis, E. (2013). Knowledge management in education: Enhancing learning & education. Routledge.

Keskin ،Halit (2005) “The Relationship between explicit and tacit orientaed knowledge strategy and firm performance” Journal of American Academy of Business. Vol.1

Kumaresan, Ch., & Swarooprani, B.S. (2015). Knowledge Management as a Predictor of Organizational Effectiveness: The Role of Demographic and Employment Factors. The Journal of Academic Librarianship, 41, 758 – 763.

Stewart, T., & Ruckdeschel, C. (1998). Intellectual capital: The new wealth of organizations.

Stewart, T. (1997), Intellectual capital: The New Wealth of Organization, Doubleday / Currency, New York, NY.

Shamim, S., Cang, S., & Yu, H. (2017). Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees. International Journal of Hospitality Management, 62, 21-32.

Ramakrishnan, T., Khuntia, J., Kathuria, A., & Saldanha, T. (2016, January). Business Intelligence Capabilities and Effectiveness: An Integrative Model. In System Sciences (HICSS), 2016 49th Hawaii International Conference on (pp. 5022-5031). IEEE.

Girdauskienė, L., & Savanevičienė, A. (2012). Leadership role implementing knowledge transfer in creative organization: how does it work?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 15-22.

Lord, R. G., & Shondrick, S. J. (2011). Leadership and knowledge: Symbolic, connectionist, and embodied perspectives. The Leadership Quarterly, 22(1), 207-222.

Mládková, L. (2012). Leadership in management of knowledge workers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 243-250.

Barnard, C. I. (1968). The functions of the executive (Vol. 11). Harvard university press.

Mehdibeigi, N., Dehghani, M., & Yaghoubi, N. (2016). Customer Knowledge Management and Organization's Effectiveness: Explaining the Mediator Role of Organizational Agility. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 94-103.

Lakshman, C., & Parente, R. C. (2008). Supplier‐Focused Knowledge Management in the Automobile Industry and its Implications for Product Performance. Journal of Management Studies, 45(2), 317-342.

Ulrich, D., & Brockbank, W. (2005). The HR value proposition. Harvard Business Press.

Prejnerean, M., & Vasilache, S. (2007). A universities organizational intelligence. Strategies, standards and debouche.