به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری آنتروپی برای تعیین میزان کاربرد تئوری‌های تعامل با جهانی‌شدن در نظام آموزشی دریایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

چکیده

هدف از مقاله حاضر ارائه روشی نو در وزن دهی و اولویت‌بندی و تعیین میزان اثر تئوری‌های تعامل با جهانی‌شدن از دیدگاه متخصصان علوم تربیتی است. جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان دوره فوق‌لیسانس که شغلشان معلمی است و اساتید گرایش‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های آزاد واحدهای غرب استان مازندران تشکیل داده است که از میان آن‌ها140 نفر به‌صورت نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری این مطالعه را پرسشنامه محقق ساخته‌ای تشکیل داده است که بر اساس طیف لیکرت باکمی سازی فازی طراحی‌شده است. از روش مدل تصمیم‌گیری آنتروپی و "تحلیل فازی" برای تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است و وزن هر یک از تئوری‌های تعامل با جهانی‌شدن، مشخص شد و بر اساس وزن آن‌ها اولویت‌بندی شده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن هستند که تئوری قفس بیشترین وزن را دارد و به ترتیب تئوری درخت، کریستال، دی ان ای، قارچ، آمیب، از بیشترین وزن به کم‌ترین وزن را دارند. یافته‌های حاصل از آنتروپی نشان می‌دهد بر اساس دیدگاه مشارکت‌کنندگان سیاست‌گذاران نظام آموزشی در حال حاضر از تئوری قفس بیشتر استفاده می‌کنند و برای تعامل با جهانی‌شدن و کم کردن آثار منفی آن از چارچوبی برای حفاظت و فیلتر کردن دانش جهانی که از شاخص‌های تئوری قفس هستند، استفاده می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Decision-Entropy Method to Determine The Application of The Interaction Theories of Globalization in The Maritime Education System of Iran

نویسنده [English]

  • K Khazaei
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a new method of weighting and prioritizing and quantifying the effect of interaction theories with globalization from the education experts' point of view. The population of this study were MA students who are teachers. They were the masters of Islamic Azad Universities of western Mazandaran in education science faculties of which 140 were selected for the sample using stratified random sampling method. The study instrument was a research made questionnaire that was designed based on the Likert scale and fuzzy quantitating. Entropy modeling and decision-making "phase analysis" were used to analyze the data and weights of interaction theories with globalization, have been identified and prioritized based on their weight. The findings showed that the cage theory has the greatest weight and the theories of tree, crystal, DNA, fungi, amoeba, were from the most weight to the lowest weight. The results of entropy showed that based on contributors' point of view, the education system policy makers use the cage theory more than others currently and to interact with globalization and reduce its negative effects, they use a framework to protect and filter global knowledge which are characteristics of the cage theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • The Cage Theory
  • Crystal Theory
  • DNA Theory
  • Fungi Theory
  • Amoeba Theory
ایزدی، صمد. قربانی قهرمان ، راضیه. (1387). بررسی توصیفی نقش مدارس متوسطه و برنامه‌ی درسی پنهان در نگرش نسبت به جهانی‌شدن و تقویت هویت ملی. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. بابلسر. صص1835-1852.

پارسا، عبدالله. زمانی، عصمت. انصاری، مسعود.‌(1387). بررسی ذهنیت و نگرش مدیران آموزشی استان خوزستان نسبت به جهانی‌شدن و تأثیرات آن. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. بابلسر. صص1639-1660.

حسن‌زاده، مصطفی.‌(1387). بازتاب جهانی‌شدن و هویت ملی در برنامه‌ی درسی. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه-درسی ایران جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. بابلسر. صص1678-1699.

سهراب، بهشته. سارانی، احمد. (1387). جهانی‌شدن و هویت ملی در برنامه‌ی درسی. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. بابلسر. صص658-678.

شکاری، عباس. مزدائی، خداد. (1387). گونه شناسی تئوری‌های چندگانه در جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهانی‌شدن و بومی‌ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. بابلسر. صص217-246.

صمدی، پروین. زهرا، صدفی­طهرانی. مهماندوست، زهرا‌.(1387). جایگاه هویت بومی – ملی در عرصه­ی جهانی‌شدن و دلالت­های آن در طراحی برنامه درسی. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه‌ریزی ایران جهانی‌شدن و بومی­ماندن برنامه درسی: چالش­ها و فرصت­ها. بابلسر. صص828-844. 

عطاران، محمد.(1383). جهانی‌شدن، فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت. تهران: مؤسسه‌ی توسعه‌ی فناوری آموزشی مدارس هوشمند.

فتحی واجارگاه ، کورش. معلم علی آبادی ، فاطمه.‌(1387). نقش اقوام ایرانی در کتاب­های درسی دوره ابتدایی در  مقایسه با مسایل ملی و بین‌الملل. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه‌ریزی ایران جهانی‌شدن و بومی­ماندن برنامه درسی: چالش­ها و فرصت­ها. بابلسر. صص1947-1969.

قاسم‌زاده،کوروش.(1390). مبانی نظری، چارچوب ادراکی و سازوکارهای اجرایی در تدوین برنامه درسی دانشگاه، با عنایت ویژه به جهانی‌شدن، منطقه‌ای شدن و انفرادی شدن.

قندیلی، سید جواد. عالی، مرضیه.‌(1387). بررسی تحلیلی رویکردهای مختلف به بومی ماندن برنامه‌های درسی در عصر جهانی تدوین محتوا به شیوه‌ی بومی- جهانی. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. بابلسر. صص71-87.

کرم خانی، زینب.‌(1387). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی بر مبنای آموزش مهارت تفکر انتقادی به‌عنوان یکی از ضرورت‌های عصر جهانی‌شدن. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه- درسی ایران جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. بابلسر. صص1177-1192.

کرمی، مرتضی.‌(1387). جهانی‌شدن و بومی ماندن در برنامه درسی:رویکردهایی متعارض یا مکمل، هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه‌ی درسی ایران جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی، چالش‌ها و فرصت‌ها، دانشگاه مازندران.

مهر محمدی، محمود.‌(1383). برنامه درسی: چشم‌اندازها، رویکردها و دیدگاه‌ها. انتشارات آستان قدس رضوی.

مهر علیزاده، سید جواد. مرعشی، مرضیه. (1387). جهانی‌شدن و چشم‌انداز آینده‌ی برنامه‌ریزی درسی در کشورهای درحال‌توسعه. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. بابلسر. صص1908-1932.

نیک نیا ، ثریا. امام‌جمعه ، محمدرضا.‌(1387). جهانی‌شدن و برنامه‌های درسی تربیت‌معلم. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهانی‌شدن و بومی­ماندن برنامه درسی: چالش­ها و فرصت­ها. بابلسر. صص1438-1461.

هاشمی، سهیلا.‌(1387). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم انسانی بر اساس مؤلفه‌ی آموزش صلح. در مجموعه مقالات هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهانی‌شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش‌ها و فرصت‌ها. بابلسر. صص1548-1570.

Berberoglu, Berch. (2013). The Dynamics of Globalization and its Impact on Society in the 21st Century. Prepared for presentation at Kocaeli University

Cheng, Y.C., (2000), A CMI-Triplization Paradigm for Reforming Education in the new millennium, International Journal of Educational Management. 14(4), 156-174.

Chenge, Y.C., (2002), Fostering Local Knowledge and Wisdom in Globalized Education: Multiple Theories, Invited keynote speech presented at The 8th International Conference on “Globalization and Localization Enmeshed:Searching for a Balance in Education”  from 18-21 November 2002, Bangkok, Thailand.

Kuhlthau, Carol. (2001). Rethinking Libraries for the Information Age school: Vital Roles in Inquiry Learning. Keynote paper 2001. IASL Conference, Auckland, New Zealand, 12-9 July. Reprinted with permission of the author.

Marginson, Simon. (2008). Higher Education and Globalization: Issues for researchPart II: Cross-border mobility, flows and the globalization of theacademic profession. EAIE Forum, Berlin, 29 February .