عوامل اثرگذار بر کارائی و اثربخشی کارکنان ناوگروه های رزمی در مأموریت های دریانوردی دوردست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مدیریت علوم دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

ناوگروه‌های رزمی نداجا در راستای انجام مأموریت‌های دریانوردی دوردست همواره با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین در شرایط مذکور ارتقاء بهره‌وری کارکنان عامل اساسی و تعیین‌کننده‌ای در انجام موفقیت‌آمیز مأموریت‌های محوله توسط ناوگروه‌ها در مأموریت‌های دریانوردی دوردست خواهد بود. هدف اصلی آن تبیین عوامل اثرگذار بر کارائی و اثربخشی کارکنان ناوگروه‌های رزمی در مأموریت‌های دریانوردی دوردست‌‌‌‌ می‌باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن همبستگی می‌باشد. این مقاله با رویکرد تحلیلی- توصیفی نگاشته شده و جمع‌آوری داده‌ها از 55 نفر که در مأموریت‌های دریانوردی دوردست حضورداشته‌اند بهره‌گیری به‌عمل آمده است. گردآوری داده‌ها از پرسشنامه کارائی و اثربخشی انجام و پایایی بدست آمده بر اساس فرمول ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید. جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد استمرار یک سیستم کارائی و اثربخشی، مستلزم اقداماتی نظیر کاربرد عوامل انگیزشی، توسعه منابع انسانی با اجرای آموزش‌های کیفی و اعمال سبک فرماندهی صحیح می‌باشد. همچنین یافته‌های ما در سطح خطای یک درصد ( 01/0= α) نشان داد که عوامل اثرگذار بر کارائی و اثربخشی کارکنان ناوگروه‌های رزمی در مأموریت‌های دریانوردی دوردست‌‌‌‌ رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Efficiency and Effectiveness of Battle Flotilla Staff in Long Sailing Missions

نویسندگان [English]

  • m hojjatinia 1
  • A Rezaei 2
چکیده [English]

IRI Navy battle flotilla always faced with many problems in order to accomplish their long sailing missions. So in these conditions, enhance employee productivity is a fundamental and decisive factor in the successful accomplishment of the long sailing missions by the flotilla. The main objective of this paper is to determine the factors affecting the efficiency and effectiveness of battle flotilla staff in long sailing missions. This applied research method is correlation. This article was written with descriptive-analytic approach. data was collected from 55 people who have participated in long sailing missions. Data were collected through performance questionnaires and reliability obtained by Cronbach's alpha coefficient formula was calculated 86/0. To study the relationship between independent variables and the dependent variable, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient was used. The results showed a continuation of a system of efficiency and effectiveness, requires measures such as the use of motivational factors, human resource development with the implementation of quality education and applying the right leadership style. Our findings also at the level of one percent error (α=0.01) showed that there is a significant correlation between the factors influencing the efficiency and effectiveness of battle flotilla staff in long sailing missions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency And Effectiveness
  • Motivating Factors
  • professional training
  • Combat Flotilla
  • Far Seas
ابطحی، سیدحسین، (1387)، آموزش و بهسازی منابع انسانی (چاپ پنجم)، انتشارات سازمان گسترش، تهران

الوانی، سیدمهدی، (1386)، مدیریت عمومی (چاپ بیستم)، نشر نـی، ویراست دوّم، چاپ غزال، تهران

امیران، حیدر، (۱۳89)، پویایی مدیریت بهره‌وری. مجله روش، شماره 31

احدی­نیا، ناصر، (1389)، ماهنامه علمی فنی و خبری شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران بهمن

پورآمن، بهزاد،  (1387)، بهره­وری نیروی انسانی (چاپ سوم)، انتشارات مرکز عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران

 جان موری، (1384)، مدیریت اثربخش (چاپ ششم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران

جان آرشرهورمن، جیمزپی­هان ریچاردان، (1391)، مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه: بابایی، محمدعلی  سبحان الهی، مهدی. انتشارات سمت، تهران

جعفری­قوشچی، بهزاد، (۱۳9۱) راه‌های افزایش بهره‌وری، مجله تدبیر، شماره ۱۲۶

خاکی، غلامرضا، (1392)، مدیریت بهره‌وری، نشریه بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران، شماره 71

خورشیدی، عباس، (1385)، ضرورت و اهمیت فرماندهی و رهبری، مدیریت نظامی، شماره 22

سیاری، حبیب‌الله، طحانی، غلامرضا، (1390) راهبردهای قدرت دریایی، انتشارات دافوس آجا، تهران

شاه­علیزاده، محمد، (۱3۹۰)، توسعه بهره‌وری، مجله روش، شماره ۵۵

شیروانی، علی‌رضا، صمدی، (1377). مفهوم بهره‌وری و راههای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، مجله فرهنگ و تعاون، شماره 9

رابرت هلر، (1391)، اداره کردن افراد در محیط کار ترجمه سعید علی میرزایی ، انتشارات سار گل.

 ریچارد ای. داچ، (۱۳89)، عشق به تولید، ترجمه مسعود نیازمند، نشر ساپکو.

رابرت هلر، (۱39۰)، مدیریت تغییر، ترجمه دکتر خدایار ابیلی و سعید علی میرزایی، انتشارات سار گل.

فریمایر فرندسن، (2003)، مدیریت رفتار سازمانی، چاپ چهارم.

شریفی یاسر ، جمالی رقیه، (۱۳۹۳)، ده دلیل برای تشکر از دریانوردان، فصلنامه علمی تخصصی دریایی به هنگام، شماره ۲۲، تهران.

رضایی، عباس، رجب­پور، مجید، (۱۳۹۵)، فصلنامه علمی – ترویجی علوم و فنون نظامی

گریفتن، مورهد، (1388)، رفتار سازمانی، مترجمین: سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، انتشارات مروارید، چاپ ششم، تهران.

محمدی، داود، (138۸)، آموزش ضمن خدمت کارکنان، انتشارات پیام، چاپ سوم، تهران.

مجیدی، عبداله، خروش، حمید، دوستی، مهدی، (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی اجرای طرح مکنا در کلانتری های فاتب در سال 93 ، سال دهم، شماره 37

موسوی­حجازی، سید حسین، (۱۳92)، بهبود عملکرد سازمان، مجله روش، شماره ۷۱.

نیک­دهقان، محمـــود، (۱۳۷۸)، چگونه یک نظامنامه بهره‌وری تهیه کنیم، آموزش هماهنگ شماره ۱۰۵

Frymayr Frndsn, (2003)

Organizational Behavior Management, Fourth Edition.

Robert Heller (2013), managing people at work.

Robert Heller (2012), change management

Gryftn, Moorhead, (2010), organizational behavior.

John Murray (2006), Effective Management (Sixth Edition).

John Rshrhvrmn, Jymzpy‌Han Richard (2013), organizational behavior management.