راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استادیار مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده

غلبه بر پیچیدگی‌های روزافزون محیطی مستلزم خلق راهبردهای نوین در نظام آموزش عالی جهت توسعه سرمایه انسانی است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، تبیین راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی بود. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی 10 نفر از اعضای هیئت علمی آموزشی دانشگاه‌‌های استان مازندران در خرداد سال 1395 به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. و ابزار گرد‌آوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و انفرادی استفاده شد. در گام بعد برای تایید کمی یافته‌ها، راهبردها در قالب پرسشنامه‌ای بین 384 نفر از اساتید هیات علمی سراسر کشور به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس و الکترونیکی توزیع، گردآوری و تحلیل گردید. بر اساس تحلیل متن مصاحبه‌ها مجموعه‌ای از مضامین اولیه مشتمل بر راهبردهای آموزشی، پژوهشی و گفتمان‌سازی طی فرایند تلفیق موردها به‌عنوان راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی استخراج شدند. همچنین، راهبردهای آموزشی، پژوهشی و گفتمان‌سازی به‌ترتیب بیشترین همبستگی را با متغیر راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی مربوطه دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Capital Development Strategies In Higher Education

نویسندگان [English]

  • mehdi kheirandish 1
  • hasan dolati 2
  • S Ghomi 3
1 Faculty of Management, Shahid Sattari Air university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Overcoming the growing environmental complexity requires creating new strategies in higher education to develop human capital. The aim of this research was to determine strategies for human capital development in the higher education system. The study was mixed method. In the qualitative section 10 faculty members of universities in Mazandaran province in June 1395 were selected through purposive sampling. Individual semi-structured interviews were used to collect information. In the next step to confirm the findings quantitavely, Strategies distributed, collected and analyzed in the form of a questionnaire among 384 faculty members across the country through available and electronic sampling. Based on analysis of interviews a set of basic themes include educational strategies, research and discourse of the fusion process as human capital development strategies in higher education were extracted. Also, discourse, education and research strategies, respectively have the highest correlation with the variable of human capital development strategies in higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • Discourse
  • Educational Strategy
  • Research Strategy
آقاجانی، حسنعلی و صمدی میارکلائی، حمزه. (1389). انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت.اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرین، شیراز، ایران.

الماسی،مجتبی ؛ سهیلی، کیومرث و سپهبان قره بابا، اصغر. (1388). بررسی تأثیر به کار گیری دانش آموختگان آموزش عالی بر رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم، شماره چهارم،23-40

انتظاریان، ناهید و طهماسبی، طاهره. (1390). بررسی میزان هماهنگی و انطباق نظام آموزش عالی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازارکار، ماهنامه کار و جامعه، 140، از صفحه 59-71.

باقری نژاد جعفر.(1393).سیستم نوآوری ملی و جایگاه و نقش جدید دانشگاه‌ها در اقتصاد مبتنی بر نوآوری. نشریه صنعت و دانشگاه،5-16.

برقندان، ابوالقاسم؛ برقندان، کامران؛ ستوده نیا کرانی، سلمان؛ پازند، مجید.(1389).اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران. مدل‌سازی اقتصادی، 4(12)، ،از صفحه 39-56.

بشارت، احسان؛ ارسلان بد، محمدرضا. (1393). اثرپذیری رشد اقتصادی ایران از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی:دیدگاه‌ راهبردهای توسعه کشورهای ژاپن و کره جنوبی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی،از صفحه 77-98.

پرند، کورش؛ پوراندخت، نیرومند؛ فرجی ارمکی، اکبر؛ علیزاده، ابوالفضل؛ احدیه، نرگس. (1391). ارائه چارچوب پیشنهادی جهت مهارت‌آموزی و توانمندسازی دانشجویان با رویکرد شایستگی محوری. اولین کنفرانس بین المللی توسعه صادرات و فناوری اطلاعات، تهران، از صفحه 1-12.

تقوی، مهدی؛ محمدی، حسین. (1385). تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی. پژوهش نامه اقتصادی، 6(3)، از صفحه 15-43.

حسن زاده، علی؛ کیانوند، مهران. (1388). بحران مالی، بازار جهانی نفت و استراتژی اوپک. تازه‌های اقتصاد، 126،از صفحه 84-91.

حسینقلی پور،حکیمه؛ قلی پور،آرین، قاضی محله،مهدی، روشندل اربطانی، طاهر. (1389). الزامات، ضرورت‌ها و مکانیزم‌های تجاری‌سازی دانش در دانشکده‌های مدیریت، مدیریت بازرگانی، 2(6)، از صفحه 41-60

خورشیدی غلامحسین،(1383).درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.

دانایی‌فرد حسن، امامی سید مجتبی،(1386).استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت،صص 69-97.

رئیس دانا فریبرز،(1384).علل و انگیزه‌های اقتصادی- اجتماعی بروز بحران‌ها و تهدیدهای اجتماعی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،صص221-249

سیف، اله مراد. (1392). مقدمه‌ای بر نقشه راه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ج.ا.ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی علوم انسانی16(61)، صفحه89.

شجری پرستو،(1393).از رکود تا بهبود اقتصادی. تازه‌های اقتصاد، دوره جدید، سال هفتم، شماره 126 ،صص73-83.

شریف‌زاده فتاح،(1390).ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعةعلمی و اجتماعی کشور:پژوهشی دربارة دورة کارشناسی رشتة مدیریت دولتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور. جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال دوم، شمارة اول،صص79-112.

شیرزادی رضا،(1383).نقد و بررسی کتاب: توسعه به‌مثابه آزادی.آمارتیاسن،ترجمه وحید محمودی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره نهم،صص 269-276.

عابدی جعفری حسن، تسلیمی محمد سعید، فقیهی ابوالحسن، شیخ‌زاده محمد (1390).تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی 10،ص151-198.

عزتی مرتضی، احمدی علی، انوری قاسم، اصغری هرندی محمدرضا،(1394).تأثیر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم‌های اقتصادی. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک،سال سیزدهم، شماره 61،صص5-30.

غلامی (1391). دانشگاه‌ها چگونه در اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می‌کنند، روزنامه ایران، شماره 5202 .

معموری، علی(1381).قرآن و پایان تاریخ. موعود، 36.

میرعمادی،طاهره،(1390). چارچوبی برای ارزیابی راهبردهای مقابله با تحریم از منظر نظام ملی نوآوری.فصلنامه علمی و پژوهشی سیاست علم و فناوری،سال سوم،شماره 4.

نجاتی گیلانی سید صدرالدین،(1391).متدولوژی جدید طراحی و پیاده‌سازی استراتژی برای گذر مؤثر از بحران اقتصادی. نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران: انجمن مدیریت استراتژیک ایران.

نیلی مسعود،(1393).گزارش جمع‌بندی کنفرانس اقتصادی. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، از صفحه 1-35.

واعظی سید کمال، فدایی محمد،(1394).معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مدل بومی توسعه پایدار. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک،سال سیزدهم،شماره61 ،از صفحه 31-50.

Dumciuviene, D. (2015). The Impact Of Education Policy To Country Economic Development,, Procedia - Social and Behavioral Sciences,191: 2427 – 2436

Idris, F. & Hassana, Z. & Ya’acoba , A. & Gillb, S & Mohd Awal, N. (2012).The Role of education in shaping youth’s national identity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 59: 443 – 450

Kaytaz, Mehmet, Misra C. Gul, (2014). Consumer response to economic crisis and lessons for marketers:The Turkish experience, Journal of Business Research, 67: 2701–2706

Mariana, Dragoescu Raluca. (2015) . Education As A Determinant Of The Economic Growth. The Case Of Romania, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197 :404 – 412

Olga S. & Belyansky, V. (2008). Facilitating innovations in higher education in transition economies, International Journal of Educational Management, 22(4):341 – 351,

Richard, P. & Elaine, H.)2009(. Theories of development contentions, arguments, alternatives, the guilford press, second edition.