بررسی نگرش دانشجویان به میزان اثربخشی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی آموزش الکترونیکی (موردمطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس

چکیده

مبتنی بر نیازهای امروز کشور ایران در آموزش علوم دریایی و نفوذ آموزش الکترونیکی در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های آموزشی، بررسی میزان اثربخشی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی آموزش الکترونیکی در آموزش علوم دریایی ضرورت می‌یابد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر است. حجم نمونه‌ی آماری از طریق جدول مورگان 278 نفر تعیین گردید. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه‌ی استاندارد (شاه‌حسینی و همکاران، 1394) جمع‌آوری گردید. روایی پرسشنامه از طریق بررسی مدل‌های اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق و پایایی آن با پیش توزیع 30 پرسشنامه و استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (آلفای کل 915/0) تایید شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر تکنیک حداقل مربعات جزئی از طریق نرم‌افزار ویژوال پی.ال.اس 04/1استفاده گردید. نتایج نشان داد که تمامی فرضیه‌ها تایید شدند و از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، تمامی عوامل به ترتیب اثرگذاری (عامل آموزشگاهی، فناوری، پشتیبانی منابع، مدیریت، طراحی رابط، اخلاقی، ارزشیابی و تربیتی) بر توسعه‌ی آموزش الکترونیکی تأثیر دارند. همچنین با توجه به نظامی بودن محیط دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر اهم پیشنهادها ازاین‌قرار است که مسئولان و مدیران دانشگاه، می‌بایست زمان‌دار بودن خدمات را تضمین نمایند؛ مهارت کادر دانشگاهی (اساتید و کارکنان) در حوزه‌ی آموزش الکترونیکی به‌طور پیوسته می‌بایست مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به ماهیت نظامی دانشگاه و با تأکید بر حوزه‌‌ی آموزش الکترونیک، سبک رهبری مناسب اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students' Attitudes to the Effectiveness of the Factors Affecting the Development of E-Learning (Case Study: Imam Khomeini Marine Science University in Nowshahr)

نویسندگان [English]

  • D Kiakojuri 1
  • M Mir Taghian Rudsari 2
چکیده [English]

Studying the effectiveness of the factors affecting the development of e-learning in teaching marine science will become necessary based on Iran's needs in marine science and penetration of e-learning in a wide range of educational activities. The aim of this study is to investigate the factors affecting the development of e-learning in at the Imam Khomeini Marine Science University in Nowshahr. This applied study is descriptive-correlation. The sample included all students of the university. The statistical sample size of 278 participants was determined through Morgan table. Research data were collected through the standard questionnaire (Shah Hoseiny et al., 1394). Its validity was confirmed through analysis of models measuring variables and reliability was confirmed by distributing 30 questionnaires using Cronbach's alpha (α=0.91). In order to test the hypotheses, structural equation modeling techniques based on partial least squares PLS Visual software 1.04 was used. The results showed that all hypotheses were confirmed and from the perspective of marine science students at the university, all factors (school operating, technology, support resources, management, interface design, ethics, evaluation and training) affect the development of e-learning. Also according to the military environment of the university, most important offers are that officials and university administrators must ensure long-lasting services and academic staff's (faculty and staff) skills in e-learning area must continually be evaluated and given the nature of the university system, with an emphasis on e-learning area, appropriate leadership style must be adopted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine Science Education
  • E-Learning Development
  • Contributing Factors
باقری­مجد، روح­الله. شاهی، سکینه. و مهر علیزاده، یدالله. (1392). چالش­های توسعه­ی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)، توسعه­ی آموزش در علوم پزشکی، دوره 6، شماره 12، 1-13.

بردبار، آرش. نقی­زاده، محمدمهدی. زگردی، بیتاسادات. و لقایی، طیبه. (1389)، بررسی و اولویت­بندی عوامل مؤثر در پیاده­سازی موفق آموزش الکترونیکی ازنظر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا، مجله­ی افق توسعه­ی آموزش پزشکی، دوره 4، شماره 1، 47-54.

بیگ­پور، محمدرضا. (1395). فراگیری علوم دریایی یا مین­گذاری برای نسل آینده؟، مانا (شبکه­ی اطلاع­رسانی مستقل جامعه­ی دریایی)، http://www.mana.ir/110/index.aspx?nid=65000&mId=13622، ]تاریخ دسترسی: 14/11/1395[.

جعفر پور، محمود. و بهرام زاده، محمدمهدی. (1388)، ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه­ی  آموزش الکترونیکی در دانشگاه­های کشور، هفتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/764520، ]تاریخ دسترسی: 14/11/1395[. حدادیان، احمد. (1390). ارزیابی وضعیت آموزش الکترونیکی کشور در عصر جهانی‌شدن، مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، دوره 2، شماره 4، 117-148.

خدابخشی، آزاده. موحدی­محمدی، حمید. و شعبانعلی­فمی، حسین. (1392). تحلیل مؤلفه‌های کیفیت آموزش­های الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه­ی کشاورزی ایران، دوره 44، شماره 4، 693-707.

خراسانی، اباصلت. و دوستی، هومن. (1390). ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش­های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان (مطالعه­ی موردی: بانک سامان)، فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 1، شماره 4، 38-58. خیراندیش، مهدی. (1390). الگوی امکان­سنجی اجرای آموزش­های مجازی، راهبردهای آموزش، دوره 4، شماره 3، 137-142.

خیراندیش، مهدی (1393). تبیین مدل عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی آموزش الکترونیکی در دوره­های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های علم و صنعت و تهران، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره 4، 629-648.

سایت ارتش جمهوری اسلامی ایران، «http://www.aja.ir»، ]تاریخ دسترسی: 14/11/1395[.

سلیمانی، الهام. (1390)، اثربخشی آموزش­های سازمانی با تاکید بر آموزش الکترونیکی، نخستین همایش آسیب­شناسی آموزش سازمانی. http://www.civilica.com/Paper-CORGEDU01-CORGEDU01_034.html، ]تاریخ دسترسی: 14/11/1395[.

 شاعیدی، علی. و صادق زاده، سیّد حسن. (1391). بررسی مدل­های مختلف طراحی یادگیری الکترونیکی. رسانه (مدیا) ، دوره 3، شماره 3، 33-38.

 شاه­حسینی، محمدعلی. نارنجی ثانی، فاطمه. عبادی، رحیم. و رودباری، حمید. (1394). ارزیابی کیفیت خدمات نظام­ یاددهی-یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی، تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، دوره 49، شماره 2، 277-303.

شاهی، سکینه. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. و مهر علیزاده، یدالله. (1387). ارتباطات گشوده­ی آموزش عالی، ضرورت رویارویی با چالش­های جهانی شوندگی؛ مطالعه­ی موردی دانشگاه­های دولتی خوزستان، پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 50، 19-45.

 عبدلی، سمانه. و محمدحسنی، نسرین. (1394). سنتز پژوهی مؤلفه‌ها، ابزارها و روش­های به‌کاررفته در ارزشیابی یادگیری الکترونیکی و ارایه الگویی جامع برای ارزشیابی آموزش الکترونیکی، مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی، سال 5، شماره 9، 153-172.

 فتحی­واجارگاه، کوروش. پرداختچی، محمدحسن. و ربیعی، مهدی. (1390). ارزشیابی اثربخشی دوره­های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه­ی موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)، فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 1، شماره 4، 5-21.

 کاردان، احمد. و فهیمی فر، احمد. (1381). توسعه آموزش عالی با رویکرد به آموزش­های مجازی: پاسخ به نیازها، افزایش دسترسی و چالش­های پیش رو، همایش توسعه مبتنی بر دانایی، http://www.civilica.com/Paper-CKBD01-CKBD01009.html، ]تاریخ دسترسی: 14/11/1395[

 کاظمی ملک محمودی، شیما. پیری توسنلو، مسعود. نوروزی، نصراله. و آریایی، محمد. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه­ی آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، توسعه­ی آموزش جندی‌شاپور، سال 6، شماره 3، 229-236.

 گلزاری، زینب. کیامنش، علیرضا. قورچیان، نادرقلی. و جعفری، پریوش. (1389). تدوین و اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی کیفیت درونی آموز الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور، مطالعات برنامه­ی درسی آموزش عالی، سال 1، شماره 1، 160-185.

 محمدی، داود. (1388). رساله دکترا تبیین و تحلیل مؤلفه‌های نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش‌های‌ علمی‌-کاربردی کشاورزی ایران، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی.

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1392). سند راهبردی توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی، http://www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/planning/files.pdf، ]تاریخ دسترسی: 14/11/1395[.

 ملکی، اعظم. فقیه زاده، سقراط. تاران لایق، زینب. و نجفی، لیلا. (1394). نگرش اعضای هیئت‌علمی به آموزش الکترونیکی؛ دانشگاه علوم پزشکی زنجان، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 8، شماره 3، 160-164.

 مهدیون، روح­الله. قهرمانی، محمّد. فراست خواه، مقصود. و ابوالقاسمی، محمود. (1390). کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی، مطالعه­ای کیفی، تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، سال 45، شماره 58، 77-100.

 میری، مریم­السادات. و علی پور، فرزانه. (1393). تعیین عوامل مؤثر بر توسعه­ی آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم، فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، سال هفتم، شماره­های 21و22، 63-72.

 نصیری، فخرالسادات. قنبری، سیروس. اردلان، محمدرضا. و کریمی، ایمان. (1393). تأثیر زیرساخت­ها و امادگی اعضای هیئت‌علمی در پیاده­سازی اثربخش آموزش الکترونیک بر اساس مدل پذیرش فناوری، دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 7، شماره 5، 330-338.

 نیکوکار، غلامحسین. سجّادی­پناه، علی. رایج، حمزه. و سجادی­پناه، مجید. (1388). طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی، مدیریت دولتی، دوره­ 1، شماره 3، 155-174.

 هداوند، سعید. و کاشانچی، علیرضا. (1392). عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 6، شماره 2، 90-93.

یعقوبی، جعفر. (1388)، تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان مجازی، چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی آموزش الکترونیک، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران. http://www.civilica.com/Paper-ICELEARNING04-ICELEARNING04_020.html، ]تاریخ دسترسی: 14/11/1395[.

Chao, T. Saj, T. & Tessier, F. (2006). Establishing a Quality Review for Online Courses, EDUCAUSE Quarterly; 29(3): 32-36.

Golzari A. Kiamanesh, A. R. Ghourchian, N. G. & Jaafari, P. (2011). Assessment model of E-learning for higher education, Journal of American Science; 7(7): 792-799.

Hassanzadeh, A. & Kanaani, F. & Elahi, S. (2012). A model for measuring e-learning systems success in universities, Expert Systems with Applications, 39(12): 10959-10966.

Ibrahim, O. (2015). Suggested Model for E-learning Quality service. Journal of Business Management & Social Sciences Research, 4(1): 54-58.

Jaffee, D. (2011). Globalization and web-Based technology, Available at: http://www.unf.edu/djaffee /virtualtran.htm, [Access Date: 14/11/1395].

Badrul Khan, H. )2005). Managing E-Learning Strategies: Design, Delivery, Implementation and Evaluation, Information Science Publishing.

Lam, P. & McNaught, C. (2008). A Three-Layered Cyclic Model of E-Learning Development and Evaluation, Journal of Interactive Learning Research, 19(2): 313-329.

Lee, B. C., Yoon, J. O. & Lee, I. (2009). Learner’s acceptance of e-learning in South Korea: Theories and results, Journal of Computers & Education, 53(4): 1320-1329.

Liaw, S. S. & Huang, H. M. (2013). Perceived satisfaction, perceived usefulness and interactive learning environments as predictors to self-regulation in e-learning environments, Journal of Computers & Education, 60(1): 14-24.

Lim, H., Lee, S. G. & Nam, K. (2007). Validating E-learning factors affecting training effectiveness, International Journal of Information Management, 27(1): 22-35.

Lockey, S. A., Dyal, L., Kimani, P. K. Lam, J Bullock, I., Buck, D., Davies, R. P. & Perkins, G. D. (2015). Electronic learning in advanced resuscitation training: The perspective of the candidate, Resuscitation, No. 97; 48-54.

Martinez-Caro, E. (2011), Factors affecting effectiveness in e-learning: An analysis in production management courses. Comput. Appl. Eng. Educ, 19: 572-581.

Nagunwa, T. & Lwoga, E. (2013). Developing an eLearning strategy to implement medical competency based curricula: experiences from Muhimbili University of Health and Allied Sciences. International Journal of Education and Development using ICT, 8(3): 7-21.

Prougestaporn, P., Visansakon, T., & Saowapakpongchai, K. (2015). Key Success Factors and Evaluation Criterias of e-Learning Websites for Higher Education, International Journal of Information and Education Technology, 5(3); 233-236.

conference the future of education. Bulgaria.            

Sugant, R. (2014). A Framework for Measuring Service Quality of E-Learning Services, Proceedings of the Third International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences ,(GB14Mumbai Conference) Mumbai, India. 19-21 December 2014.

Shaik, N.; Lowe, S. & Pinegar K. (2006). DL-SQUAL: A multiple-item scale for measuring service quality of online distance learning programs. Online Journal of Distance Learning Administration, 8(2): http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer2005/shaik82.htm. [Access Date: 14/11/1395].

Stanescu, M. & Musat, N. (2015). Quality analysis model of the e-learning training system for sports Occupations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 180; 1351-1356.

Tarpada, S. P. Morris, M. T. & Burton, D. A. (2016). E-learning in orthopedic surgery training: A systematic review, Journal of Orthopaedics, No. 13; 425-430.

Wen, W. S. (2010). Linking Bayesian networks and PLS pat modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37: 134-139.

Wu, H. & Lin, H. (2012). A hybrid approach to develop an analytical model for enhancing the service quality of e-learning, Computers & Education, 58(4): 1318-1338.

Yanson, R. Johnson, R. D. (2016). An empirical examination of e-learning design: The role of trainee socialization and complexity in short term training, Computers & Education, No. 101; 43-54.

Zameer, A. (2010). Virtual education system: current myth & future reality in Pakistan. Informing Science and Information Technology, 7(1): 1-8.