نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان‌(خوراسگان)

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

سازمان یاد دهنده سازمانی است که همه اعضای آن مشغول یاددهی و یادگیری هستند و چرخه یاددهی بافضیلت در همه فعالیت‌های روزانه آن سازمان نهادینه‌شده است. این پژوهش به‌منظور طراحی و اعتبارسنجی مدل سازمان یاد دهنده برای دانشگاه‌ها انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و مدل یابی و از حیث تحلیل یافته‌های تحقیق، همبستگی از نوع علی است که به روش میدانی انجام گرفت. ابزار مورداستفاده پرسش‌نامه محقق ساخته بود که پس از تأیید روایی صوری، محتوایی و سازه و تأیید پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای هیئت‌علمی، رؤسا، معاونان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش 3686 نفر بود. 470 نفر به‌عنوان نمونه آماری به‌صورت تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم از تمام استان‌های کشور انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کوکران استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار spss و lisrel استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد مدل ارائه‌شده سازمان یاد دهنده برای دانشگاه‌ها از برازش مناسبی برخوردار است و تمامی پارامترهای مدل پیشنهادی ازنظر آماری معنادار می‌باشند. به‌کارگیری مدل سازمان یاد دهنده در دانشگاه‌ها، تولید و انتقال دانش به‌عنوان ارزش پایدار را به دنبال خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Validation of Structural Equation Modeling of Teaching Organization for Universities

نویسندگان [English]

  • Mansoor Dehghan Manshadi 1
  • N Saeidian 2
  • R Nazari 3

چکیده [English]

Teaching organization is an organization that all its members are engaged in teaching and learning and teaching virtuous cycle is established in all daily activities of the organization. This study aimed to design and validate a teaching organization model for the university. This research was  applied modeling, and in terms of results, the correlation is causal that conducted through field study. The instrument was a research designed questionnaire that was used after confirming face, content and construct validity. Relibilty was confirmed using Cronbach's alpha. The population of study included all faculty members, deans, vice presidents and academic experts of Farhangian University. The population of the study were 3686 people. A stratified random sample of 470 individuals from all provinces were selected. Cochran table was used to determine the sample size. To analyze the data, descriptive statistics, inferential and structural equation modeling was used through spss and lisrel software. The results show that the proposed model for universities fit the organization and all parameters of the proposed model are statistically significant. Using the teaching organization model in universities will follow production and transfer of knowledge as stable value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Virtuous Teaching Cycle
  • University
  • teaching organization
  • Structural Equation

آبادی، فاطمه، حبیب زاده، شیوا، مهاجران، بهناز و قلاوندی، حسن. (1391). تأثیر ایجاد سازمان‌های یاد دهنده در آموزش مدیران و رهبران موفق. گرگان:  نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین.

دانش فرد، کرم الله و ذاکری، محمد. (1394). مدیریت دانش (مبانی، فرایندها و کارکردها). تهران: انتشارات صفار، صفحه 304.

دهقان منشادی، منصور. (1392). سازمان یاد دهنده الگویی برای سازمان‌های آموزشی در ایران. یزد: انتشارات تیک، صفحه 50.

زارع، حسین، رجایی پور، سعید، جمشیدیان، مهدی و مولوی، حسین. (1387). سازمان یاد دهنده الگویی برای رهبری دانشگاه امروز. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی، صفحه 184.

زارع محمدآبادی، حسین، رجایی پور، سعید، مولوی، حسین و جمشیدیان، مهدی. (1389).  بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یاد دهنده در دانشگاه‌های دولتی کشور در سال تحصیلی 86-85 . جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و یکم، شماره پیاپی40، شماره چهارم، صص72-57.

طاووسی، علیرضا و فضل‌اللهی، سیف اله. (1393). رابطه رهبری هوشمند و سازمان یاد دهنده در آموزش‌وپرورش استان قم. اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول.

عباسی، فاطمه، دهقانی یزدلی، هادی و ابوحمزه، احمد. (1394). مجموعه مقالات مدرسان دانشگاه فرهنگیان. تهران: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، صفحه 202.

عبدلی سلطان احمدی، جواد، پاشوی، قاسم و زمانی، اصغر. (1392). سازمان یاد دهنده:  رهیافتی نو در پیش‌بینی سازمان یادگیرنده (دیدگاه‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها). پژوهش در نظام‌های آموزشی، صص51-33.

فلاحی، محمدباقر. (1392). تحلیل میزان حاکمیت مؤلفه‌های سازمان یاد دهنده و سازمان یادگیرنده و رابطه بین آن‌ها در شرکت گاز اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.

کشاورز، یوسف، عباسی، محمدحسن، قهرمانی، محمد و ابوالقاسمی، محمود. (2009). نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاد دهنده.کنفرانس بین‌المللی آموزش الکترونیکی و آموزش. دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،‌10-9 دسامبر.

گیل، استفن. جی. (1394). یادگیری سازمانی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، صفحه 150.

مطلبی، حسین، شعبانی، احمد و رجایی پور، سعید. (1392). میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یاد دهنده توسط مدیران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس نظریه تیچی. رویکردهای نوین آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، سال هشتم، شماره یک، شماره پیاپی 17. صص148-129.

مهدوی نژاد، محمدجواد، بمانیان، محمدرضا و امینی، معصومه. (1392).  ارائه الگوها و روش‌های مطلوب تبدیل شهر تهران به شهر آموزش‌دهنده ( با تأکید بر اصول و تجارب جهانی). دو فصلنامه مدیریت شهری، بهار و تابستان92، شماره 31. صص 106-83 .

مهرمحمدی، محمود. ( 1392). درآمدی بر آموزشگری در آموزش عالی: به‌سوی استاد آموزش پژوه. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، صفحه 256.

نصیری ولیک بنی، فخرالسادات، شعبانی بهار، غلامرضا، گیلانی، مریم و اسکندری، اصغر. (1392). بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال نهم، شماره هیجدهم، صص128-113.

  نظری، رسول، احسانی، محمد و ساکت، محمدرضا. (1392). مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌های ورزشی. چاپ اول، اصفهان: انتشارات حدیث ره عشق، صفحه 236.

Al-badawi, A & Shafai, R.(2002). Introduction to methods of creating a learning organization in Iran. Journal of Knowledge Management, 57,pp. 5-25.

Allen, D.K., Brown, A., Karanasios, S., & Norman, A. (2013). How should technology – mediated organizational change be explained? A comparison of the contributions of critical realism and activity theory. Mis Quarterly, 37(3), pp. 835 - 854.

Atafar, Ali, Shaemi Barzaki, Ali, Fallahi, Mohammad Bagher, Maleki, Elham & Jahanbazi Goojani, Afshin. (2013). The effects of teaching organization components on the employees' psychological empowerment (case study: Gas company of Esfahan province). World of Sciences Journal, vol: 1, no: 13, pp. 128 -139.

Atak, Metin & Erturgut, Ramazan. (2010). An empirical analysis on the relation between learning organization and organizational commitment. Procedia Social and Behavioral Sciences,2, pp. 3472 – 3476.

Avdjieva, Maria & Wilson Marie. (2002). Exploring the development of quality in higher education. Managing Service Quality, vol: 12, no: 6, pp. 372 – 383.

Bagheri Kerachi, A., Abbaspour, A., Aghazade, A., Rahimian, H. & Mehregan, M., R. (2014). Applicatiion level of organizational agility indices at universities. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, vol:7, no:1, pp. 25 – 31.

Beltadze, Guram N. (2016). Game theory – basis of higher education and teaching organization. I.J.Modern Education and Computer sciences,6, pp. 41- 49.

Benedict, Liza P.(2014). A critical synthesis and thematic analysis of the use of social media in higher education marketing. Phd thesis, Tarketon State University, Texas, USA.

Carroll, Stephan J. & Gillen, Dennis J. (2002). Exploring the teaching function in the managerial role. Journal of Management Development, vol: 21, no: 5, pp. 330 -342.

Carter, M. Z., Armenakis, A. A., Field, H. S., & Mossholder, K. w. (2013). Transformational leadership, relationship quality and employee performance during continuous incremental organizational change. Journal of Organizational Behavior, 34(7), pp. 942 – 958.

Collie, Sarah L.(2002). The learning organization and teaching improvement in academic departments. The Faculty of the Curry School of Education, University of Virginia.

Jenaabadi, Hossein, Aziz Nejad, Bahareh & Esmaili, Elham. (2015). Senge's learning organization and Tichy's teaching organization: Effective approach toward intrepreneurship. Management and Administrative Sciences Review, vol: 4, no: 1, pp. 247 – 260.

Neefe, Diane Osterhaus.(2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional and non traditional accreditation processes. Unpublished Thesis.

Tichy, Noel M. & Cohen, Eli. (2002). The Leadership Engine. New York: Harper Collins Publisher, Inc, 480p.

Tichy, Noel M. & Cardwell, Nancy. (2002).The cycle of leadership. Newyork: Harper Collins Publisher, Inc, 464p

Tichy, Noel M. & Cardwell, Nancy. (2004).The cycle of leadership. Newyork: Harper Collins Publisher, Inc, 474p

Zare, Hosain & Shekarchi Zade, Ahmad Reza. (2014). The application of Tichy' model in Iranian public universities. UCT Journal of Management and Accounting Studies, vol: 2, no: 1.