تحلیل محتوای کتاب ناوبری نجومی پایه یک ودو بر اساس مدل آموزشی والدروف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

هر نظام آموزشی در تلاش است تا از طریق  طراحی و تدوین برنامه های درسی مشخص، انواع مختلف دانش و مهارت‌ها را به دانش اموخته گان انتقال داده و آنها را برای بر عهده گرفتن نقش‌ها و مسئولیت‌هایشان در زندگی واقعی آماده سازد. ضرورت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عصر حاضر موضوع تربیت شهروندی  را به یکی از مهمترین زمینه‌های تصمیم و عمل در نظام آموزشی تبدیل کرده است. تربیت شهروندان مسؤول و آگاه یکی از محوری‌ترین و بنیادی‌ترین رسالت‌های نظام‌های آموزشی در کشورهای مختلف است. هر کشوری در قالب آموزش رسمی و غیر رسمی، وظیفه آماده کردن شهروندان را برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که این کار در قالب آموزش مستقیم شهروندی از طریق گنجاندن عنوان درسی به همین نام یا در قالب آموزش دروس مختلف انجام می پذیرد. جامعه آماری این پزوهش محتوای کتاب ناوبری نجومی پایه یک و دو بیان شده است. در این تحقق به جهت موضوع مورد بررسی که به شیوه تحلیل محتوا صورت می گیرد از روش سرشماری جهت تعیین حجم نمونه استفاده شده است؛ ابزار گرد اوری چک لیست می‌باشد. در پاسخ به سوالات  پژوهش، نتایج حاصل از بررسی محتوای کتاب ناوبری نجومی   یک ودو به ترتیب در کتاب ناوبری نجومی یک با (23%) بیشترین به مولفه ارزیابی و  کمترین آن به محتوای اموزشی با (13%)  در کتاب ناوبری نجومی دو با(18%) بیشتر‌ین  به مؤلفه نقش مربی و کمترین آن به محتوای اموزشی، محیط یادگیری وارزیابی‌(16%)  توجه براساس  مدل آموزشی والدروف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of first and second basic astronomical navigation textbooks based on Waldorf education

نویسنده [English]

  • H Taghipur
چکیده [English]

Each educational system tries to transfer different kinds of knowledge and skills to educated employees through designing and developing determined curricula and prepare them for accepting their roles and responsibilities in real life. Social, political, economic, and cultural requirements in the current era has made civic education one of the most important issues in decisions and action in educational system. Responsible and informed citizenship education is one of the most central and most fundamental task of educational systems in different countries. Every country in the form of formal and informal training, has an obligation to prepare citizens to enter social, economic, political and cultural life. This is in the form of direct citizenship education through the inclusion of topics with the same name or a different training courses carried out. The population of the research was the content of the books one and two of Basic Astronomical Navigation. In response to research questions, results of astronomical navigation book one and two respectively in astronomical navigation with (23%) the highest and lowest component evaluation to educational content (13%) in two astronomical navigations (18%) the highest and lowest component mentor to educational content, learning environment and evaluation (16%) Note Waldorf education is based on the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Astronomical Navigation
  • learning
  • Evaluation
احمدی، ا.( 1382). روانشناسی نوجوانان و جوانان‏، دانشگاه اصفهان.

آدمزاده، ف.(1385). اثر جهانی شدن در آموزش و پرورش، تهران، وزارت آموزش و پرورش.

آقازاده، ا.(1385). مسائل آموزش و پرورش ایران، انتشارات سمت.142-120.

بارون، ل،(1374). تحلیل محتوا، ترجمه: آشتیانی، م، نمین دوزی، سرخابی، م ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

باطنی، م.(1384). تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه تهران جنوب.

تصدیقی، م.­(1367). طرحی برای ارزیابی کتاب­های درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه، فصلنامه تعلیم و تربیت، 4(1و2)، 106-94.

تقی پور، ح.(1390). بحران­های نظام آموزشی‏،‏ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.

 حافظ نیا، م­(1388). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

سجادی،ا.(1386). آموزش والدروف، اولین سمینار تخصصی والدورف در ایران، موسسه پژوهشی کودکان دنیا.

حبیبی‏، پ.(1393).  الگوی آموزش جهانی، تهران­، انتشارات سروش.

  حسن مرادی،ن.(1388). تحلیل محتوای کتب درسی، تهران: انتشارات آییز.

 فتح واجارگاه ، ک.(1391). اصول برنامه ریزی درسی­، تهران: نشر بال.

حکیم زاده، ر.(1386). تجزیه و تحلیل محتوای کتاب­های درسی راهنمایی بر اساس آموزش و پرورش جهانی در برنامه درسی.

Linkage, I; Bo ston.  J. (2007). Knowledge Management Handbook. New York: CRC Press.

Randy,L.S.,Michelle,J.(2008).Exploring the Effects of Social Skills Training on Social Skill Development on Student Behavior.National Forum of Special Education Journal,19,1,1-8.

Ridgeway, C .(2006). Utilizing Children’s Literature to Enhance positive Social.

Homana ,G., Carolyn B., & Judith T. P. (2006). Assessing School Citizenship Education Climate. University of Maryland .Circle Working Paper 48.