ارزشیابی کیفیت برون دادها و پیامدهای دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این تحقیق ارزشیابی کیفیت علمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی  می باشد که طی سال های 1382 الی 89 از دو دانشگاه تهران و خوارزمی فارغ التحصیل شده اند. مشارکت کنندگان 152 نفر که به صورت سرشماری مطالعه شدند. پژوهش حاضر در رده تحقیقات توصیفی- ارزشیابی قرار می گیرد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پرسشنامه اول برای جمع آوری اطلاعات دانش آموختگان در 4 بعد فردی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و پرسشنامه دوم رضایت کار فرمایان از دانش آموختگان را که در 9 نشانگر طراحی شده اند؛ ارزیابی می کند. برای تحلیل از روش های آماری  آزمون خی دو و استاندارد قضاوت استفاده شده است. نتایج نشان داده است که در بعد فردی، کیفیت پیشرفت تحصیلی در دانش آموختگان و دانش، نگرش، مهارت، خلاقیت و ادامه تحصیل در سطح نسبتاً مطلوب، در بعد اجتماعی، کیفیت تحقق اهداف اجتماعی- آموزشی در سطح نسبتاً مطلوب و در بعد اقتصادی کیفیت اشتغال در سطح نامطلوب و ارتباط شغل با رشته تحصیلی و کارآفرینی در سطح نسبتاً مطلوب و رضایت کارفرما در سطح مطلوب و در بعد علمی ارائه مقالات داخلی در سطح نسبتاً مطلوب، ارائه مقالات خارجی و تالیف یا ترجمه کتاب و اجرای طرح های پژوهشی در سطح نامطلوب و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. این نتایج وضعیت نه چندان مناسب دانشگاه های مورد مطالعه در ابعاد چهارگانه را نشان می دهد، نکته تأمل برانگیز، عدم توفیق دانشگاه های مورد مطالعه در حیطه های اشتغال در بعد اقتصادی و عامل های بعد علمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of M.A Graduated Students in the Major of Educational Administration

نویسندگان [English]

  • B abdollahi 1
  • F Ghadimi 2
1 Dean of college
چکیده [English]

The main purpose of this research was to evaluate the quality of MA graduated students in the major of educational administration. In fact, these students have been graduated during 1382 – 1389 from Tehran and Kharazmi Universities. The participants included 152 graduated students which were studied ‏numer‏‏‏ically. For measuring the quality two researcher made question‏aries were used. First questionnaire was designed to gather data of graduated students in four individual, economic, social and scientific dimensions in fifteen factors. Second questionarie evaluated the factor of employers' satisfaction toward the graduated students in form of 9 indicators. Results showed that in the individual dimension the quality of these factors was rather desirable:  academic achievement, knowledge, skill, attitude and innovation, continuing education; in the social dimension achieving social – educational goals was rather desirable; in the economic dimension employment was undesirable, relation between job and major and entrepreneurship were rather desirable, and employer‏' satisfaction was ‏desirable; in the scientific dimension presenting national articles was rather desirable, presenting international articles, writing or translating books and implementing research projects were undesirable, and presenting articles in scientific conferences was rather desirable. These results indicated not much desirable situation of aforementioned universities in the four dimensions. The noticeable issue was the unsuccessful manners of these universities in employment factor of economic dimension and factors of scientific dimension, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Quality
  • Outcome
  • Graduated Students
احمدی، م (۱۳۸۳).  ارزیابی درونی کیفیت گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران.

اسحاقی، ف (1385).  ارزیابی درونی کیفیت گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران.

آهنچیان، م (1382). بهره وری و مسئله اشتغال دانش آموختگان مراکز آموزش عالی{چکیده}. .مقاله  ارائه  شده در اولین همایش ملی اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

آدلمن، سی (1992). اعتباردهی در آموزش عالی. (ترجمه نادرقلی قورچیان، 1374) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال سوم، شماره 9، صص: 23-32.

آراسته، ح(1382). کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع.  فصلنامه رهیافت، شماره 29، صص: 5-13

ایزدی، ص، صالحی عمران، ا و قربانی، ع (1390). ارزیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 2، صص: 1-23.

بازرگان، ع (1374). ارزیابی درونی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی.  فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال سوم، شماره 3 و 4، صص: 1-22.

بازرگان، ع (1385). ارزیابی درونی برای بهبود کیفیت دانشگاهی: نگاهی به یک دهه تجربه در نظام آموزش عالی ایران. دومین همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. دانشگاه تهران و سازمان سنجش آموزش کشور.

پورحقیقی زاده، م ب و خادمی، م (1383). بررسی میزان فایده درس های اصلی و تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از نظر فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز شاغل در آموزش و پرورش. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، سال اول، شماره 1، صص: 43-56.

جوادی، ح، آصف زاده، س و مشاطان، م (1381). موقعیت شغلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال 6، شماره 2، صص: 24-32.

حسین پورکاظمی، م(1388). وضعیت راهیابی فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه های دولتی به بازار کار (ورودی سالهای 1374-1375). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 52، صص: 127-150.

حسینی، ع ا(1376). بررسی اجمالی تجارت آموزشی- فرهنگی گروهی از دانش آموختگان دانشگاه شیراز در سه زمینه میزان رضایتمندی، تحقق آرمان های آموزشی و اندازه تغییرات. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره دوازدهم، شماره دوم، صص: 1-40.

درانی، ک و صالحی، ک (1385). ارزشیابی هنرستان های کاردانش با استفاده از الگوی سیپ CIPP به منظور پیشنهاد برای الگویی برای بهبود کیفیت هنرستان های کاردانش. مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، شماره 1 و 2، صص: 143-166.

زین آبادی، ح(1383). ارزیابی درونی کیفیت گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران.

زین آبادی، ح، صالحی، ک و پرند، ک (1386). دختران و آموزش فنی حرفه ای: ارزشیابی کیفیت ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی بروندادهای هنرستلن های فنی حرفه ای دخترانه شهر تهران. پژوهش زنان، دوره 5، شماره 2، صص: 129-164.

سعیدی رضوانی، م، محمدحسین زاده، م و باغگلی، ح (1389). سرنوشت فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال یازدهم، شماره 2، صص: 57-86.

صابریان، م و حاجی آقاجانی، س (1382). سرنوشت شغلی دانش آموختگان دانشکده پرستاری سمنان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 9، صص: 52-57.

صالحی عمران، ا (1385). وضعیت اشتغال دانش آموختگان زن: مطالعه ای موردی. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال دوازدهم، شماره 2، صص: 40-60.

صالحی، ک، زین آبادی، ح و کیامنش، ع(1385). نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستانهای کاردانش: موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستان های کاردانش منطقه 2 شهر تهران. فصلنامه نوآوری های آموزشی. سال پنجم، شماره 16، صص:119-163.

صفرخانی، م (1386). ارزیابی درونی کیفیت گروه بنیادهای آموزش و پرورش دانشگاه خوارزمی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه خوارزمی تهران.

عزیزی، م(1382).  بررسی و مقایسه زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

فرخ نژاد، خ (1384). ارزیابی درونی و بیرونی کیفیت دوره های کارشناسی ارشد و دکتری گروه های مدیریت آموزشی، روان شناسی تربیتی و جامعه شناسی دانشگاه شیراز به منظور تضمین کیفیت آنها. پایان نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران.

فتحی واجارگاه، ک و ناهید ش(1386). ارزشیابی کیفیت برنامه ی درسی دانشگاهی. انجمن مطالعات برنامة درسی ایران، سال دوم، شمارة پنجم، صص: 1-26.

کمالی، ح (1385). جامعه کار و توسعه. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

معمارزاده، غ ر ، آقاداود، ر (1388). بررسی جامعه شناختی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و دستاوردهای آن در مقطع دکتری رشته های مدیریت. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال سوم ، شماره هفتم، صص: 21-64.

میرکمالی، محمد (1372). تحلیلی بر توانمندی های شغلی دانش آموختگان دانشگاه ها. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره چهارم، صص: 13-38.

محمدزاده، م، پ، غلامرضا و چیذری، م (1385). وضعیت اشتغال، توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش آموختگان آموزش های علمی- کابردی در بخش کشاورزی. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال دوازدهم، شماره 1، صص: 79-98.

محمدی، ر(1381). ارزیابی درونی کیفیت گروههای آموزشی ریاضی محض و کاربردی دانشگاه صنتی امیرکبیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران.

محمدی، ر (1383). راهنمای عملی انجام ارزیابی درونی در نظام آموزش عالی ایران: تجارب ملی و بین المللی. تهران: انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.

ملکوتیان، م و پرورش، ع (1382). بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته بهداشت محیط سراسر کشور طی سال های 82-75. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد پنجم (ویژه نامه آموزش پزشکی)،  صص:40-33

نیکخواه، م ش، و نیلی، م(1386). کارایی بیرونی شاخه فنی و حرفه ای آموزش متوسطه شهرستان شهرکرد بر مبنای دو شاخص اشتغال و ادامه تحصیل فارغ التحصیلان. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره 27، صص: 55-66.

یادگارزاده، غ(۱۳۸۱).ارزیابی درونی کیفیت دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینای همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

Armstrong, D., &Mcvicar, D.(2000).ValueAdded in Further Education and Vocational Training in Northern Ireland,. Journalof Applied Economics, Vol (32), pp.1727-1736.

Bazagan, A. (2000) Measuring Access to HigherEducation and Higher Education Quality: A Case Study of the I.R. Iran.; Conference AISO 2000.

Birdthistle, N., Hynes, B., & Fleming, P. (2007) Enterprise Education Programmes in Secondary schools in Ireland: AMulti-Stakeholder Perspective; Education and Training, Vol (49) 4, pp. 265-276.

Budria, Santiago & Pereira, pedroT. (2008). the Contribution of Vocational Training to Employment, Job-Related Skills and Productivity: Evidence from Madeira Island. Discussion Papers, Institute for the Study of Labor (IZA), 3462.

Brynin, M. (2002); Graduate Density, Gender, and Employment; British Journal of Sociology, Vol. 53, No. 3, pp. 87-363.

Carter, R. (2000); Monitoring Employment Trends: It’s a Programs Responsibility; Perspective on Physician Assistant Education, Vol. 11, No. 2, Spring, pp. 95-96.

Clark. A. Georgellis, Y. & P. Sanfey. (2001) Scarring: The Psychological Impact of Past Unemployment; Economica, Vol 68, pp. 221-41.

Craft, A. (2005) Creativity in schools: Tensions and Dilemma; Routledge.

Callan, V. J. (2005). Why Do Students Leave? Leaving Vocational Education and Training with no Recorded Achievement; National Centre for Vocational Education Research, (NCVER), Sited in: http://www. Ncver.edu.au/research/proj/nr3004.doc.

CliffMay M. Cliff T. Menzie(1972). Attitudes of medical students toward medical school and their future careers. Journal Med Educ; Vol 47 (7):pp. 48-53.

Davidsson, P. (1991); Continued Entrepreneurship: Ability, Need, and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth ; Journal of Business Venturing, Vol. 6, No. 6, pp. 405.

European Commission. (2008). Best project: Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies. Final report of the expert group.

Freidl, W., Fazekas, C., Raml, R., Pretis, M., & Feistritzer, G. (2007) Perceived social Justice, Long-term Unemployment and Health: A survey among Marginalized Groyups in Austria; Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 42(7), 547-553.

Gallie, D., Kostova, P., & Kuchar, P. (2001) Social Consequences of unemployment: An East-West Comparison; Journal of European Social Policy, 11(1), 39-54.

Hyman, M.R. & Hu, Hyman, M.R. & Hu, J. (2006). Assessing faculty beliefs about the importance of various marketing job skills. Journal of Education for Business.Vol 81, Issue 2. P: 3-18.

Gnyawali, D. and Fogel, D. (1994); Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications; Entrepreneurship: Theory and Practice, Vol. 18, No. 4, pp. 43-62.

Hamerlinck, J. & Emery, M. (2006), Entrepreneurship: A unique opportunity for higher education. NCRCRD Policy Briefs.North Central Regional Center for Rural Development. P: 1-4.

Harslof, I. (2006) The Impact of  and Labour Market Institutions on Informal Recruitment in European Youth Labour Markets; European Societies,Vol 8 (4),pp. 555-576.

Horn, L. J. and L. Zahn (2001); From Bachelors Degree to Work: Major Field of Study and Employment Outcomes of 1992-93 Bachelors Degree Recipients: Who did Enroll in Graduate by 1997) NCES 2001-105.)

Kingdon, G., & Knight, J. (2005) Unemployment in South Africa, 1995-2003: Causes Problems and Policies; Retrieved from Global Poverty Research Group Working Paper 010; sited in: http://www.gprg.org/pubs/workingpapers/pdfs/gprg-wps-010.pdf.

Korpi, T. (1997) Is Utility Related to Employment Status? Employment, Unemployment, Labor Market Policies and Subjective Well-being among Swedish Yoith; Labour Economics, Vol 4, pp. 125-147.

Ladzani, W. and Van Vuuren, J. (2002); Entrepreneurship Training for Emerging SMEs in South Africa ; Journal of Small Business Management, Vol. 40, No. 2, pp. 154-161.

Niu, W, & Sternberg, R. J. (2003). Societal and School Influences on Student Creativity: The Case of China; Psychology in the schools, 40(1), 103-114.

Pellizzari, M. (2004) Do Friends and Relatives Really Help in Getting a Good Job? Centre for Economic Performance; London Schoolomics and Political Science.

Robst, J. (2007) Education and Job Match: The Relatedness of College Major and Work; Economics of Education Review, Vol 26(4), 397-407.

Sanyal BC, Notodihadjo H. Higher education and labour market in the Java Region Indonesia. Paris: UNESCO. 1983.

Winkleman, L. & Winkleman, R. (1998) Why are the Unemployed so Unhappy: Evidence from Panel Data; Economica, 65(257).

Wilson, F., Kicku, J., Marlino, D. (2007) Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education; Entrepreneurship Theory and Practice, 31(3), 387-406.