نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد ‌‌علوم تربیت بدنی، مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر‌

2 کارشناس ‌ارشد‌‌ مدیریت ورزشی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی رشت

3 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

برنامه‌ریزی مناسب اوقات فراغت و هدفمند نمودن این فرصت گران‌بها، موجبات نشاط و شادابی دانشجویان و توسعه جامعه را فراهم می‌نماید. هدف این پژوهش رابطه بین اجرای فوق برنامه‌های ورزشی با موفقیت ورزش قهرمانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهربود.پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی(همبستگی) محسوب می شود. جامعه آماری  با لحاظ نمودن ضریب حفاظتی- امنیتی شامل دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)نوشهر بوده که با استفاده حجم نمونه کوهن 320نفر انتخاب شدند وبه طورتصادفی ساده  به پرسشنامه‌ی‌27 سوالی محقق ساخته با پایایی87/0 پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل رابطه ی متغیر‌ها از آزمون اسپیرمن و همچنین برای محاسبه امتیازات قهرمانی مقام انفرادی و تیمی کسب شده از آزمون U من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) با تفاوت معنی داری، اثربخشی فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه خود را ارزیابی نمودند. همچنین بین این اثربخشی و کسب موفقیت در ورزش قهرمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.به نظر می رسد،تلاش در جهت اثربخشی فعالیت ورزشی فوق برنامه از طریق انتخاب مسولین متخصص ، توجه به علایق همه دانشجویان، ساخت و تجهیز امکانات و... موجب کسب موفقیت و در نتیجه افزایش سلامت، توسعه و تعالی دانشجویان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Exercise Programs Effectiveness and Success in Championship at Imam Khomeini Naval Academy Nowshahr

نویسندگان [English]

  • R Saaki 1
  • Javad Hossein pour 2
  • F Nasri 3

چکیده [English]

Proper leisure planning and targeting of this precious opportunity, would provide students' pleasure, happiness, and community development. The aim of this study was to investigate the relationship between the effectiveness of extra-curricular sport activities and the success in championships at Imam Khomeini Naval Academy-Nowshahr. The present study is a descriptive–analytical research type and has practical purpose. Using the sample table of kuhen, 376 Imam Khomeini Naval Academy's students were selected as the sample of the study and randomly answered to a 27-item questionnaire with a reliability of α=0.87. Spearman test was used to analyze the relationship between the variables and the Mann-Whitney U-test and Kruskal-Wallis were used to calculate individual and team championship points. The academy's students evaluated the effectiveness of extra-curricular activities significantly. There was also a significant positive relationship between the effectiveness of extra-curricular sport activities and success in the championship sport. It seems, trying to increase the effectiveness of extra-curricular sport activities through the selection of specialist officers, caring the interests of all students, building and equipping the facility and …, help to achieve success and increase the health, development and excellence of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • extra-curricular sport activities
  • Imam Khomeini Naval Academy

اسدی، س. (1386). بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در خصوص تعیین اثر بخشی دروس تربیت بدنی (1) و (2) و مقایسه اثر بخشی در دانشگاه مذکور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

اصفهانی، ن. (1386).تأثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی، اضطراب و اختلاف خواب و افسردگی دانشجویان الزهرا (س)، پایان نامه کارشناس ارشد، دانشگاه الزهرا تهران.

حجتی، م. (1387). بررسی میزان اثر بخشی مفاهیم اساسی مدیریت کیفیت جامع(TQM) بر نگرش مدیریتی سازمان­های اداری گواهینامه ISO2000، پایان نامه (کارشناسی ارشد) دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، تحت راهنمایی سید حسینی.

حمیدی، م. ( 1388). بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی، اثر بخشی و تعهد سازمانی در حوزهای ستادی ورزشی کشور، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

دبورا آ؛، چالز،ا. (1387). مبانی تربیت بدنی و ورزش، ترجمه احمد آزاد، انتشارات کمیته ملی المپیک، چاپ دوم.

دلاور، ع. (1385). روش­های آماری در علوم تربیتی و ورزشی، دانشگاه پیام نور.

رحمانی نیا، ف.(1387). مبانی روانی و اجتماعی و تربیت بدنی، انتشارات دانشگاه گیلان چاپ اول.

رضوی، م؛  لوریان، م.(1385). مدیریت ورزشی معاصر، نشرشمال پایدار.

کاظمی، ع.( 1388)­. طراحی الگوهای اثر بخش سازمان­ها با تاکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

کوزه چیان، ه.­(1387). ارزش­یابی عوامل آموزشی «نیروی انسانی تاسیسات و تجهیزات» دانشکدهای تربیت بدنی کشور در مقطع کارشناسی، رساله دکتری دانشگاه مدرس.

منوچهر، ک(1389). تئوری­های مدیریت و مدل های سازمانی، تعاون خدمات و انتشارات علوم مدیریت.

مهدی پور، ع. (1378). بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه­های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی. دانشگاه تربیت مدرس.

نادریان، م.(1386). بررسی عوامل موثر در بهره وری سازمان ورزشی، مجموعه چکیده مقالات چهارمین همایش علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، 73.

نصیری­، ح. (1383). گسترش خدمات وفاداری مشتریان را در پی دارد، ماهانه تخصصی بازاریابی، ( 23) ، 3-2.

Cameron,K.S.(2008).On the nature of organization effectivenss in institution of higher education, adminstrative science Quarterly,23,604-626.

chell a du rai,p. (2009). "Mea sures of organization al effectivenss of Canadian national Sport organization fcanadian".journel of sport science , 16,126.

Chelladurai,p.(2008). Measures of organization effectivenss of Canadition national sport organization, Canadition journal of sport science ,16,126-133.

Haggerty.T.R.(2011).Measures of organization effectivenss of Canadition national sport organization, Canadition journal of sport science ,16(2),126-133.

Mathews.D.O.(2009). Reserch and management of campus recreational".journal of sport management,1,32-36.

Mawson,L.M.(2008).Reserch and management of campus recreational". journal of sport management,7(2).101-106.

Mueller,p,andrezinik, j.W .(2009). Intramural recreational sports":programming and administration (Sth ed.)New York:John Wiley and sons.

Soucie,D.(2007)."relationship between sport organization"journal of sport management.8,1-13.