تبیین نقش تعدیل کننده شرایط زمینه‌ای در کارآمد سازی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی دانشگاه‌های دریایی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشگاه آزاد اسلامی ساری

3 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه آزد اسلامی واحد ساری

4 کارشناس ارشد MBA، مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

چکیده

پیش نیاز وارد شدن به عرصه‌های نوین مدیریتی مستلزم گسترش و توسعه دید دانش آموختگان، بهبود نقش و مهارت آنان در توان کاری مورد نظر و افزایش دانش عمومی آنان به عنوان یک بستر اساسی در این آموزش‌هاست. در همین راستا هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش تعدیل کننده شرایط زمینه‌ای در کارآمدسازی نظام آموزش عالی بود. این پژوهش به روش کیفی انجام شد و 10 نفر از اساتید با سابقه آموزش به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گرد اوری اطلاعات مصاحبه بود، که در این پژوهش از مصاحبه نیمه ‌ساختار یافته و انفرادی استفاده گردید. کفایت و موثق بودن پژوهش حاضر از طریق روایی اعضا بررسی و مورد تایید واقع شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها  با استفاده از الگوی اسمیت انجام شد. نهایتا براساس تحلیل متن مصاحبه‌ها مجموعه‌ای از مضامین اولیه مشتمل بر تعاملات و دیپلماسی علمی، عوامل سیاسی- قانونی، مالی و ارزیابی طی فرایند کد گذاری باز  استخراج شدند که  به عنوان شرایط زمینه‌ای نقش تعدیل کننده در کارآمد سازی نظام آموزش عالی بویژه دانشگاه های دریایی ایران داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating Role Of Underlying Conditions In Streamlining Higher Education System

نویسندگان [English]

  • hasan dolati 1
  • F Zameni 2
  • K Niaz Azar 3
  • P Jafari Tehrani 4
چکیده [English]

Entering new areas of management requires developing graduates' views, improving their role and skills in the intended capacity for work and increasing their general knowledge as a basic platform in this tutorial. The purpose of this research was to determine the moderating role of underlying conditions in streamlining higher education system. This qualitative study was conducted with ten professors with teaching experience who were chosen through purposive sampling method. The data collection tool was interviews, and individual semi-structured interview was used in this study. The adequacy and reliability of the study was approved by the narrative Users reviews. Data analysis was done by using the Smith pattern. Finally, based on analysis of interviews, a set of basic concepts including scientific diplomacy and engagement, political-legal factors, financial and evaluation, were extracted during an open encoding process. These concepts had a moderating role in streamlining higher education system as underlying conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy And Engagement
  • Political-Legal Factors
  • Underlying Conditions
اسحاقی, ف؛ محمدی, ر؛ صادقی‌مندی, ف. (1390). بررسی عوامل مرتبط با اجرای مطلوب ارزیابی درونی در گروه های آموزشی دانشگاهی(مروری بر یک دهه تجربه گذشته در ایران)، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی. تهران: دانشگاه تهران - پردیس دانشکده­های فنی.

انتظاری، ی.(1388). ارائه الگویی برای هماهنگ سازی نظام آموزش عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال؛ مورد مطالعه برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی،53، 27-1.

آراسته، ح ؛ امیری، ا.(1391). نقش آموزش در توسعه پایدار، نشریه نشاء علم، 2(2)، 36-28.

باقری نژاد، ج.(1387). سیستم ارتباط دانشگاه وصنعت برای توسعه فناوری در ایران، ساز و کارها و پیشنهادها، فصلنامه سیاست علم و فنّاوری، 1(1)، 14 -1.

ترک زاده، ج؛ محمدی، م­؛ستوده، س.(1393). تدوین و اعتباریابی نظام جامع یاددهی-یادگیری در آموزش عالی، پژوهش‌های برنامه‌ی درسی،4(2)،93--116.

ترک زاده، ج؛ محمدی، م­؛ ستوده سفر، س.(1393). تدوین و اعتباریابی نظام جامع یاددهی-یادگیری در آموزش عالی، پژوهش‌های برنامه‌ی درسی، 4(2)،93-116.

ثمری عیسی، ی؛ سرخابی، م؛ صالحی عمران، ا؛ گرائی نژاد، غلامرضا.(1392). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند توسعه دانشگاهی در دانشگاه‌های دولتی، دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی،2(4)، 67-100

جاودانی، ح.(1393). طراحی الگوی توسعه سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، 20(4)، 74-55.

چشمه  علی، م؛  وجیهه، چ .(1393). اقتصاد مقاومتی و نقش دانشگاه‌ها در آن سازمان، نشریه داخلی معاون طرح و برنامه.

خرمشاد، م؛ آدمی، علی.(1388). انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن‌ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن‌ساز، فصلنامه تحقیقات فرهنگی،­161-188

دانایی فرد، ح؛ امامی، م.(1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت، 97-69.

دانائی فرد، ح؛ حمیدرضا، ه.(1393). ساز و کارهای ارتقای بهره وری بخش عمومی ایران، فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی؛ 2(7)، 7-24.

شریف زاده، ف.(1390). ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعةعلمی و اجتماعی کشور:پژوهشی دربارة دورة کارشناسی رشتة مدیریت دولتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،2(1)، 79-112

عباسی،م؛ شیره پزآرانی،  ع.(1390). سیاستگذاری کیفیت آموزش عالی: چالش­ها و چشم اندازها، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی- دانشگاه تهران،16-1.

علی بیگی، 1؛  رضوان، ق.(1389). ارائه الگوی مفهومی برای آموزش عالی پایدار، پژوهش در نظام‌های آموزشی، 163-145.

فاضلی، م.(۱۳۸۶). تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعة دانشجویی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، (1)، 198-175.

قارون، م.(1384). دولت، آموزش عالی و اشتغال، دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران، دانشگاه تربیت مدرس

محمدی مهر،  م؛ ملکی، ح؛ عباس پور، ع؛ خوشدل، ع.(1390). نقش آموزش عالی در یادگیری مادام‌العمر، فصل‌نامه راهبردهای آموزش،94-91.

ملکی نیا، ع؛ بازرگان، ع؛ واعظی، م؛ احمدیان، م.(1393). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (20)،26-1.

ناظمی، ش.(1384). مروری بر چشم‌انداز، رسالت، ارزش‌ها و اهداف کلان چند دانشگاه منتخب جهان، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

نوه ابراهیم، ع؛ پور کریمی، ج.(1387).  ارائه الگوی مفهومی بهسازی هیئت علمی دانشگاه‌ها و آموزش عالی، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 116-102.

نیلی، م.(1393). گزارش جمع بندی کنفرانس اقتصادی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،35-1.

یمنی دوزی، س؛  بهادری، مریم.(1387). مقایسه برخی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های شهید بهشتی و صنعتی شریف»،آموزش عالی ایران، (1)، 80-57.

Afonso, A., ramirez, j. j., & diaze puente, j. m.(2012). University- industry cooperation in the education domain to foster competitiveness and employment. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46, 3947-3953.

Bornman, G. (2004). Programme review guidelines for quality assurance in higher education A South African Perspective. International journal of sustainability in higer education ,Emerald Research,available at www.emeralding.com/researcheregister, 372.

Creswell J.W., Miller D.L. (2000). determining validity in qualitative inquiry, Theory in to Practice, 39,

Franek, R.(1997). The Internship Bible, Princeton Review Publishing, Broadway, NY.Garrison, D.R,“Self-directed learning: toward a comprehensive model”, Adult Education Quarterly, Vol. 48 No. 1, pp. 18-33, 2005.

Gibbons,M.,Camile,L.,Helga,N.(1994). the new production of knowledge,  London,Sage.

Iyunade, O. (2014) Quality Assurance in Higher Technical Education and the Context of Youth Empowerment for Sustainable Development. Journal of Arts and Humanities (JAH), Volume -3, No.-5, May,57-68.

Kirby, D., Guerrero-Cano, M. and Urbano, D. (2006).A Litrature Review on entrepreneurial universities: An Institutional Approach,  the 3rd Conference of Pre-communications to Congresses, Business Economic Department, Autonomous University of Barcelona. Barcelona.

Maldonado, Tiffany. Vera, Dusya. (2014). Leadership skills for international crises: The role of cultural intelligence and improvisation. Organ Dyn, http://dx.doi.org/10.1016/j.orgdyn.2014.09.002

Mizikaci, f. (2006). a systems approach to program evaluation model for quality in higher education. quality assurance in education,vol.14.no.1, pp.37-53.

Patanakul, P., & Pinto, J.(2014). Examining the roles of government policy on innovation. , Journal of High Technology Management Research 25, 97–107.

Welsh, R., L. Glenna, W. Lacy and B. Biscotti.(2008). Close enough but not too far: Assessing the effects of university–industry research relationships and the rise of academic capitalism, Research Policy 37, 1854-1864.www.spac.ir

Xue, Lan., and Zhou, Ling. (2011). Academia-industry-government interaction in the Case of China, In M. Martin, (eds), In search of the Triple Helix: Academia-industry-government interaction in China, 70. Poland, and the Republic of Korea, 33-108.