نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد دانشگاه خوارزمی تهران

4 دانشیار علوم دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف این پژوهش ارائه‌ی ملاک‌های ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی‌(ره) بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده‌ها، پژوهشی کمی و کیفی از نظر نحوه‌ی اجرا، آمیخته می‌باشد. جامعه‌ آماری پژوهش، کارکنان آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بود و کل جامعه به تعداد ۱۰۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده‌ها در این پژوهش به‌صورت پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته برمبنای طیف لیکرت برای بررسی معیار‌های متناسب با مولفه‌های مستخرجه از ادبیات پژوهش بود. روایی ظاهری پرسشنامه پژوهش با مطالعه فردی و با نظر اساتید راهنما و مشاور و روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نسبت روایی محتوا(CVI) و شاخص روایی محتوا(CVR) مورد بررسی و تصحیح قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی گردید، این مقدار برای پرسشنامه 97/0 تعیین گردید. در پردازش و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزار SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شد. با اجرای روش‌های مذکور، پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها در نهایت ۱۷ مولفه و ۶۴ ملاک برای ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی(ره) ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation Of Evaluation Criteria For Imam Khomeini Maritime University

نویسندگان [English]

  • Peyman Lotfipour Sabzi 1
  • N Ghorchian 2
  • H Arasteh 3
  • H Sayyari 4

1 Iranian Navy

چکیده [English]

The Purpose of this paper was Presentation of evaluation criteria for Imam Khomeini maritime university. Statistical population was Imam Khomeini maritime university and the statistical samples were the faculty members and educational personnel of that university. The Cronbach's alpha coefficient formula was used to determine the reliability of the questionnaire (α=0.97). Content and face validity of the questionnaires were also assessed by viewpoints of experts (by use of CVI and CVR formula). Finally, data analysis was done through descriptive statistics, SPSS and structural equation modeling by use of partial least squares (smart PLS) software.
Findings: after data analysis 17 components and 64 criteria determined for Imam Khomeini maritime university. Evaluation components, in order of importance are 1- Academic leadership and management, 2- Faculty members, 3- Educational activities, 4- Satisfaction of stakeholders, 5- Laws and regulations, 6- Physical spaces, 7- Training activities, 8- Information and communication technology, 9- Staff, 10- Services, 11- Research activities, 12- Budget resources, 13- Students, 14- Strategic planning 15- Educational facilities, 16- Quality assurance system, 17- Knowledge management and organizational learning. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Evaluation Criteria
  • Imam Khomeini Maritime University

آزما، ف .(1388). تدوین شاخص‌های کلیدی عملکردی، جهت ارزیابی عملکرد و ارایه برنامه راهبردی برای واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه‌ی۱۰، رساله دکتری،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.     

آهنچیان، م.(1388).روش شناسی «طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالی: مورد دانشگاه فردوسی مشهد، آموزش عالی ایران زمستان 1388، 2(3 (پیاپی 7)) :15-46

احمد­وند، م؛ نیکوکار­، غ؛ فقیه علی آبادی، ه؛ رضایی، ع؛  نیکنام؛  ع­.(1392). طراحی مدل ارزشیابی نظام آموزشی- تربیتی دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، سال پانزدهم، شماره چهارم 107-139.

بازرگان، ع .­(۱۳۸۰). ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها، فرایند عملیاتی).تهران: انتشارات سمت.

بازرگان، ع.(۱۳۸3). ارزشیابی آموزش عالی ،دایرة‌ا‌لمعارف آموزش عالی ص 94- 98، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران.

شاه‌رضایی، ر.(1389). بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی کشور به منظور ارایه یک چهارچوب ادراکی، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. تابستان 1389; 16(2 (56)):41-60.

رشیدزاده، ف. (­1391).ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع)، مدیریت نظامی، شماره 45، ص‌ 11-44.

رحیمی، غ.(1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، مجله تدبیر، شماره 173.

فروغی ابری­، ا؛ یار محمدیان، م؛ طرقی، ج.(1383). اثربخشی آموزش عالی، دایرة‌ا‌لمعارف آموزش عالی 85- 91، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، تهران .  

هاشمی، ا.(1392).آموزش عالی مفاهیم و رویکرد‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.

جعفری، م؛ نوری، س؛ طالبی، د.(۱۳۹۰). تحلیل عاملی شاخص‌های موثر در نظام جامع ارزیابی عملکرد آموزش عالی کشور، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره ۱، شماره ۱، ۴۳-۶۴.

نیکوکار، غ؛ سجادی‌پناه، ع.(1388). طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال دهم، شماره 36، بهار و تابستان 1388، 133-171.

Ali, M; Kumar Shastri, R. (2010) ,Implementation of Total Quality Management in Higher Education, Asian Journal of Business Management 2(1): 16-9

Aljardali, H., Kaderi, M., Levy-Tadjine, T. (2012). The implementation of the balanced  scorecard  in  lebanese public higher education institutions.  Procedia Social and Behavioral Sciences ,62, pp 98-108.

Arjomandi, M; Colin & Grimshaw, P.(2009). An EFQM Excellence Model for higher education quality assessment, The Australasian Association for Engineering Education Conference University of Adelaide, 9-6 December (2009),pp 1015-1020.

Baldrige Performance Excellence Program.(2013). 2013–2014 Education Criteria for Performance Excellence. Gaithersburg, MD: U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology.

European Association for Quality Assurance in Higher Education, (2014), The Concept of excellence in Higher Education, ENQA Occasional Papers 20,Brussels, Belgium.

Farid, Daryush& Nejati, Mehran,& Mirfakhredini ,Heydar.(2008). Balanced scorecard application in universities andhigher education institutes: Implementation guide in an iranian context / Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, Nr. 2 (2008) 31-45

Hair,J ; Christian, M; Marko, Sarstedt.(2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet, Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 19, no. 2 (spring 2011), pp. 139–151

Hamalainen, K; Wahlen ,S; Peho - Voima, S.(2001). Institutional Evaluations in Europe, European Network for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki.

Kawaguchi, A; Tanaka, Y.(2012). Quality assurance for higher education in Japan, National institutions for academic degrees and university evaluation. .

Tsinidou, M; Gerogiannis, V; Fitsilis P.(2010). Evaluation of the factors that determine quality in higher education : an empirical study, Quality Assurance in Education Vol.18 No.3,