مطالعه ی تصویر سازی ذهنی دانشجویان از سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی به منظور توسعه ی سرمایه انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی عالی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

پژوهش حاضر، به مطالعه تصویرسازی ذهنی دانشجویان از سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش(940 N=) نفر از دانشجویان بوده، با روش نمونه گیری طبقه ای-اختصاص متناسب، حجم نمونه با فرمول کوکران و خطای(05/0)، 274 انتخاب شد. گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سرمایه انسانی(نادری)،استفاده شد. با روش روایی محتوایی، این پرسشنامه توسط متخصّصان سرمایه انسانی تأیید شد و پایایی آن‌(974/0)، بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی‌(آزمون‌k-s، آزمون تی تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: 1- سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در دانشکده مهندسی برق پایین تر از سطح متوسط  اما در دانشکده مدیریت،پرواز و هوافضا در سطح متوسط و با میانگین نظّری تفاوت معناداری ندارد.2- میان دانشکده های دانشگاه شهید ستاری از نظر سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی تفاوت معناداری(004/0)، وجود دارد. 3-  دانشگاههای ارتش جمهوری اسلامی ایران می تواند با برنامه ریزی آموزشی براساس الگوی سرمایه انسانی(نادری،1390)، در زمینه‌ی مؤلفه‌های(توانمندی های شناختی، شایستگی های فراشناختی و مهارت های ارتباطی-عاطفی)، زمینه توسعه و ارتقاء سرمایه انسانی خود را بیش از پیش فراهم نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study Of Students Imagery Of Human Capital Of Faculty Members At Universities In The Islamic Republic Of Iran And Providing A Human Capital Development Model (Shahid Sattari Aeronautical University Of Science And Technology)

نویسندگان [English]

  • D Malekpur 1
  • H Mahjub 2
چکیده [English]

The present study examines the Students imagery of human capital of faculty members at universities in the Islamic Republic of Iran and providing a human capital development model (Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology). The methods of the study is applied and the method of data collection is descriptive-survey. The statistical population consisted of 940 students and 274 people were selected as the sample with proportional allocation stratified sampling, by sample error=0.05. Data collection was done through human capital questionnaire (Naderi, 2011). The Content validity of the questionnaire was confirmed by experts, and the reliability was (0.974). To analyze the data, descriptive and inferential statistics (test k-s, one-sample t-test, ANOVA) was used. The findings showed: (1) Human capital of faculty members was lower than the average level in the Electrical Engineering faculty but in Management, aerospace and flight  faculties it is at the intermediate level but it is not significantly different with the theoretical mean. (2) There is a significant difference (Sig=0.004) among different faculties of Shahud Sattari in terms of human capital of faculty members. (3) Army Universities of the Islamic Republic of Iran can develop and promote human capital more than before by educational planning based on human capital model (Naderi, 2011) in cognitive capabilities, competencies, cognitive and communication skills-emotional factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital
  • human capital
  • faculty members
ابیلی، خ؛ موفقی، ح. (1389) مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

امانی،م.(1391) دلنوشته ای بر نظام آموزش عالی ایران. مجله آنلاین علوم اجتماعی.

جاری پور، ز. (1394) ارزیابی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد کاشان. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

حاتمی گروسی، ج. (1391) بررسی رابطه سرمایه انسانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان های شهر صحنه پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

حسنوند، م.(1390) مقایسه وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

حسنوی، ر. رمضان، م. (1390) افزایش سرمایه فکری در سازمان­: بررسی نقش یادگیری سازمانی، فصلنامه بهبود مدیریت، 5(1)،  39-25.

دلاور،  ع.‌(1392) احتمالات و آمارکاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.

رسولی، آ.‌(1389) بررسی رابطه نظر دانشجویان درباره کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

شریفیان، م.(1390) مدیریت سرمایه انسانی. تهران: مهر کاویان.

شولتز، ت.‌(۱۳۷۱) سرمایه­گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی. ترجمه محمود توسلی. تهران: انتشارات موسسه تحقیقات پولی و بانکی.

صالحی عمران، ا؛  قنواتی،  ل. (1389) بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران، مطالعات تربیتی و روان شناسی، 11 (2) 28-5.

عالم­تبریز،ا؛ رجبی­فرد،ا؛ حاجی­­ باباعلی، ع.(۱۳۸۸). سرمایه فکری. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات ایران.

عمادزاده، م. (۱۳۸۶) اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.  

مالک پور، د .(1393) بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پردیس فنی دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

مرادی، ک .(1393) بررسی رابطه سرمایه ­انسانی و چابکی ­سازمانی در مدارس متوسطه­دولتی و غیر­دولتی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

نادری، ا. (1384) اقتصاد دانایی به عنوان الگوی جدید توسعه و ارزیابی اقتصاد دانایی ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، (35)، 28-1.

نادری، ا.(1390) الگویی جهت سنجش سرمایه انسانی در سازمان­ها، شرکت ها و موسسات. گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه تهران.

نجیمی، آ؛ مختاق، د؛ شریعتی، غ .(1390) عوامل موثر بر افت تحصیلی­، از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله تحقیقات  نظام آموزشی،7(6)، 797-790.

Bassi, L. &.  Mc. M.(2008).Toward a Human Capital Measurement Methodology Advances in Developing Human Resources, 10.

Bontis, N. (1998).  Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures And Models. Management Decision 36 (2), 63-76.

Clifton, R. A. Perry, Raymond P, Stubbs, Christine Adams, & Roberts, Lance W. (2004). Faculty Environments, Psychosocial Dispositions, And The Academic Achievement of College Students, Research in Higher Education vol. 45 issue 8, 801-828.

Gabriel, A. & Badea Mihaela. (2012). The Student – Evaluator Of The Teacher. A Case Study In the University of Ploiesti, Romania, Procedia - Social And Behavioral Sciences ,69, 2257 – 2263.

Margaretha, Izzo, V.(2012). Universal Design For Learning: Enhancing Achievement Of Students with Disabilities , Procedia Computer Science ,14, 343 – 350.

Jennings, J. (1997). Faculty Productivity: A Contemporary Analysis Of Faculty Perspective. U.S.A: Stanford University.

Lee. (2010). Using fuzzy AHP to Develop Intellectual Capital Evaluation Model For Assessing Their Performance Contribution In A University, Expert Systems With Applications, 37 (7), 4941-4947.

Marr, B.Schium. G. & Needly, A. (2004). The Dynamics Of Value Creation: Mapping your International Performance Drivers. Journal of Intellectual Capital, 5 , 399-400.

Petty . R, &. Guthrie, J(2012). Intellectual Capital literature Review (Measurement, ReportingandManagement. Journal ofIntellectual Capital,176-155,(2).

Rama, S. (2011). Professor’s Performance For Effective Teaching (Kosovo case). Procedia Social and Behavioral Sciences ,12, 117–121.

Roos G, Pike, S, & Fernstrom, L. (2013). Managing Intelectual Capitalcin Practice. New York: Butterworth-Heinemann.

Stiles, P. (2013),Human Capital And Performance: A literature Review. Judge Institute of Management. Suk, K. J. (2005). The Effects of a Constructivist Teaching Approach on Student AcademicAchievement, Self-concept, and Learning Strategies, Vol. 6, 7-19.