نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

چکیده

با حرکت دانشگاه‌ها به سمت کارآفرین محور بودن، تحقیقات بسیار زیادی صورت گرفته؛ که بسیاری از آنان به صورت موازی انجام می‌شود، با داشتن یک  شبکه‌ای از دانش و ارتباط ارگانیک بین شبکه‌ها،  می‌توان زنجیره‌ای از دانش را در  زمینه تحقیقات علوم دریایی ایجاد و ضمن حذف موازی کاری، دانش جدیدی در حوزه علوم دریایی خلق کرد. این مقاله یک مطالعه کیفی بوده که در دو مرحله صورت گرفته است؛ در مرحله اول پژوهشگران ضمن بررسی ادبیات شرکت‌های زایشی، با مطالعه اسناد؛ و مصاحبه با خبرگانی از واحدهای پارک علم و فناوری و متخصصان مدیریت دانش، به روش تکنیک مصاحبه باز و عمیق؛ با رویکرد اکتشافی بحث شبکه‌های زایشی دانش علوم دریایی را در شرکت‌های زایشی پژوهشی  وابسته به دانشگاه‌های علوم دریایی را مورد بررسی قرار دادند؛ در مرحله دوم با اجرای فرآیند دلفی با در نظر گرفتن مدل سه شاخگی؛ مولفه‌های هر فاز شرکت‌های زایشی در ارتباط با شبکه‌های زایشی دانش علوم دریایی مشخص شدند. پس از اعتباربخشی ساختار مدل و کسب اطمینان از هماهنگی درونی آن با مراجعه به صاحبنظران، مدل نهایی تحقیق ارائه شد. با اجرای فرایند دلفی در دو مرحله؛ پس از حذف مولفه‌های با میانگین کمتر از عدد 3.5 در طیف لیکرت، تعداد 3 مولفه شکل‌گیری و پیدایش‌، 2 مولفه آزمایش فنی و تجاری تحقیقات؛ و 2 مولفه راه اندازی و توسعه، شرکت‌های زایشی تاثیرگذار بر شبکه‌های زایشی دانش، با ضریب کندال 75/0W=  مورد توافق و اجماع صاحبنظران قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Spin-Off Research Companies to Create Knowledge Spin-Off Networks

نویسندگان [English]

  • A Motalebi
  • A Alipur

چکیده [English]

Ideation, research and technological innovation will be valuable only when they lead to wealth creation. Commercialization is a way to link science and economy and to create wealth by innovation. Successful commercialization of technology requires gathering several factors such as creative thinking, technical knowledge, entrepreneurial thinking, financial resources, and explicit and implicit knowledge. By moving the university to be entrepreneurship oriented, a lot of research is done that many of them were in parallel, having a knowledge network, this parallel working can be deleted, and new knowledge will be created. If it was possible to make a network between scientists and science management organization and between technology and market, it would be possible to create a chain of knowledge in researches. This paper was a qualitative study that researchers studied the literature of incubators and spin-off companies, documents and databases and had interviews with experts from the science and technology parks and knowledge management professionals using deep and open interviewing technique and investigated spin-off science networks in spin-off research companies. Considering that there is no specific research that has studied spin-off science networks and spin-off research companies and has not raised any specific models, with the help of interview results, the model of spin-off research companies to create knowledge spin-off networks was suggested by the researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spin-Off Research Companies
  • Knowledge Worker
  • Knowledge Spin-Off Networks

 حاج حسینی، ح. و فکور.(1387). کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه های ایران ،  سیاست علم و فناوری1(2)، 70-59.

جعفری مقدم، سعید.( 1382) مستند سازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش ، موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت. رادینگ، آلن. لطیفی،محمد حسین.(1386) مدیریت دانش موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات،انتشارات سمت. صلواتی سرچشمه، بهرام؛ مداح، معصومه(1387) کاربرد مدل ARC  در گزار­ش‌دهی سرمایه­های دانشی مؤسسات دان شبنیان، فصلنامه رشد فناوری، شماره 15، 47-41 ،

عالی پور، علیرضا. عنایتی،  ترانه (1393) پیشنهاد مدل مراکز رشد زایشی علوم انسانی دانشگاهی، حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم، فصلنامه رشد فناوری، شماره 39.

عالی پور، علیرضا. عنایتی،  ترانه (1395) طراحی مدل شرکت­های زایشی پژوهشی با هدف توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاه­ها، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی،3(1) 21-1.

A.T. Mitra, M. Brown, R. Hackney.(2005). Evolutionary knowledge management: a case of system development within the manufacturing industry, International Journal of Technology Management, 31, 98-115.

Benneworth, P. S. & Charles, D. R. (2004). Overcoming learning uncertainties in the innovation process: the contribution of clustering to firms' innovation performance in R. Oakey, W. During & S. Kauser (eds.) New technology based firms in the new millennium Vol 3, London: Pergamon.

Branscomb Lewis M.& Philip E.(2003).. Auerswald Between Invention and Innovation :An Analysis of the Funding for Early Stage Technology Development, Report to the Advanced Technology Program NIST, US Department of Commerce.

Etzkowitz, H.(2006). The Entrepreneurial University and the Triple Helix as a Development Paradigm; Conference on Launching a Program to Transform University-Industry-Government Relations in Ethiopia", May 29-31, 2006 United Nations Conference Center, Addis Ababa Ethiopia, Available at: http://www.iked.org/ethiopia/web/Papers.html.

Lockett, A, Wrigt, M., and Franklin, S..(2003). Technology Transfer and Universities Spinout Strategy, Small Business Economics 20(2) pp. 185-201.

Mansfield, E.(1995). Academic Research Underlying Industrial Innovations: Source, Characteristics and Financing,_ The  eview of Economics and Statistics 77, 55-65.

Tubke Alexander­.(2005). Success factors of corporate spin off Spinger, New York.

 Wiig.Karl.M.(1999). Knowledge management: an emerging discipline rooted in a long history. Knowledge Research Institute.

 Wadsworth, J.( 2012). Global R & D Funding Forecast: R&D Spending Growth Continues while Globalization Accelerates", Battele and R&D magazine (www.rdmag.com).

  Urszula, W; Adam, M.(2012),Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom Poland, PROBLEMY EKSPLOATACJI.