ارایه مدل ساختاری سیستم های کاری با عملکرد بالا براساس جوسازمانی نوآورانه، توانمند سازی روان شناختی و تعهد سازمانی در دانشگاه علوم دریایی نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارایه مدل ساختاری برای سیستم های کاری با عملکرد بالا بر اساس جوسازمانی نوآورانه، توانمند سازی روان شناختی و تعهد سازمانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های همبستگی است که در آن به مطالعه رابطه بین متغیرهای جوسازمانی نوآورانه ، توانمند سازی روان شناختی وتعهد سازمانی با سیستم هایکاری با عملکرد بالا پرداخته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر تشکیل می دهند. به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 200 نفر انتخاب شدند. به منظور انتخاب نمونه مورد نیاز از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار سنجش در این پژوهش شامل پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه 16 سوالی چو و همکاران (2010)و دارای ابعاد استقلال شغلی،رهبری نوآورانه ، پشتیبانی منابع ، فرهنگ نوآورانه و انسجام گروهی می باشد (92/0= α) ، پرسشنامه تعهد سازمانی 12 سوالی آلن و مایر(1996) ودارای ابعاد تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری (90/0= α)،پرسشنامه سیستمهای کاری با عملکرد بالا 31سوالی دمیتریوس و همکاران (2016) و دارای ابعاد استخدام و گزینش ، آموزش و توسعه ، مشارکت در تصمیم گیری ، مدیریت عملکرد ، وضوح شغل، استقلال کارو امنیت شغلی (α=0/96 )، وپرسشنامه توانمند سازی روان شناختی 12 سوالی اسپریتزر و میشرا(1997) و دارای ابعاد خودمختاری ، شایستگی ، معنی دار بودن و تاثیرگذاری (86/0= α) است.نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل نشان دادکه بعدرهبری نوآورانه ازمتغیرجوسازمانی نوآورانه،بعدخودمختاری ازمتغیرتوانمندسازی روان شناختی وبعدهنجاری از متغیر تعهدسازمانی برسیستم های کاری باعملکرد بالا تاثیرگذاراست. براساس محاسبات انجام شده مدل ارایه شده نیز دارای برازش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Structural Model for High Performance Work Systems Based On Organizational Innovative Climate, Psychological Empowerment and Organizational Commitment in Noswhahr Naval Academy

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Nazem
Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran(Corresponding author: A.nazem21@gmail.com)
چکیده [English]

The purpose of the present study was to provide a structural model for high performance work systems based on organizational innovative climate, psychological empowerment and organizational commitment in Noshahr Marin Sciences University . The population included the whole employees of Noswhahr Naval Academy. 200 employees were selected by simple random sampling method. The research instruments were as follows: Dimitrios and et al. (2016) high-performance work systems questionnaire which consisted of 31 items with dimensions of recruitment & selection, training& development, decision making , performance management, job clarity, employee autonomy, employment security with Cronbach’s Alpha of 0.96, Chou and et al.(2010) organizational innovative climate questionnaire which consisted of 16 items with dimensions of Job autonomy, innovative leadership, resource support, innovative culture, group cohesion with Cronbach’s Alpha of 0.92, Mishra & Spreitzer (1997) psychological empowerment questionnaire which consisted of 12 items with dimensions of self- determination, competence, meaning, impact with Cronbach’s Alpha of 0.86,Allen & Meyer (1996) organizational commitment questionnaire which consisted of 12 items with dimensions of affective, continuance and normative with Cronbach’s Alpha of 0.90.The results of path analysis using LISREL software indicated that dimensions of Innovative leadership of organizational innovative climate variable , self- determination of psychological empowerment variable and normative of organizational commitment variable had a direct effect on high-performance work systems. It was also concluded that the proposed model showed fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural model
  • High Performance Work Systems
  • Organizational Innovative Climate
  • Psychological Empowerment
  • Organizational Commitment
  • Noswhahr Naval Academy
آقاویردی،ب.، مقدسی،ع.، شریف زاده،ف.(1395). عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی ، شماره 21 صفحات 45-70.
بابلان،ع.، سیدکلان،س.(1394). بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه ادراکی بر خودکارآمدی خلاّق و رفتار نوآورانه دانشجوو معلمان با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمانها، شماره اول صفحات 103-125.
تقوی فرد،م.، رضائی نور،ج.، آقاخانی،ن.(1396). تأثیر ویژگیهای فردی کارکنان و جو سازمانی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای فرآیند خلق دانش سازمانی، دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم، شماره اول صفحات 135-155.
حیدری فرد، ر.، زین آبادی،ح.، عبدالهی،ب.(1395). فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه، یک پژوهش کیفی،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره دوم صفحات 53-74.
رحیمیان،ح.،گودرزی،ف.(2009).سیستم های کاری با عملکرد بالا، ماهنامه تدبیر، شماره 202.
زارعی،ز.،پورشافعی،ه.،عسگری،ع.(1399). نقش واسطه ای جوّ سازمانی نوآورانه در رابطه بین رهبری دانش با عملکرد شغلی، فصلنامه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، شماره 58 صفحات 1-27.
سپهوند،ر.، حزنی،س.، حسابی،م.(1397). تأثیر جو نوآوری بر کیفیت خدمات بالینی و انتقال دانش در پرستاران استان گیلان،مجله بالینی پرستاری ومامایی، شماره اول صفحات 28-41.
صفرزاده،س.،نادری،ف.،حیدری،ع.(1391). رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن، فصلنامه زن و فرهنگ، شماره  14صفحات 69-82.
علمداری ،ج.،لطفی،ج.(1398). بررسی رابطه جو سازمانی نوآورانه با عملکرد کارکنان مطالعه موردی ادارات ثبت اسناد و املاک شهر تبریز،کنفرانس ملی آینده پژوهی مدیریت و توسعه پایدار.
فاضل ، ا.،کمالیان ا.،روشن ،ع. (1395). رابطه بین رهبری اخلاقی با توانمند سازی دانشجویان ، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره 3 صفحات 59-68.
مایکل، آ.(1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی.
مشبکی، ا. (1376). نگاهی تازه به مفهوم وجدان کاری در ارتقاء سطح بهره وری. مجله اقتصاد مدیریت، شماره 32.
معینی کیا،م.، بابلان،س.، کریمیان پور،غ.(1394). بررسی تاثیر ادراک معلمان ازجوسازمانی نوآورانه براستفاده مداوم ازتدریس الکترونیکی با نقش میانجی متغیر خودکارآمدی رایانه ، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 62 صفحات 25-42.
ناصحی فر،و.، عیوضی،م.،شهریاری،ه.(1395). بررسی رابطه بین عوامل توانمندسازی مدیران با افزایش عملکرد نیروی انسانی،کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت.
نوربخش،خ.،ناظم،ف.(1398). رابطه بین توانمند سازی و تعهد سازمانی با عملکرد بالا در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،شماره دوم صفحات 15-38.
Adam, A., Yuniarsih, T.& Kusnendi, K. (2018). The Mediation Effect of Organizational Commitment in the Relation of Organization Culture and Employee Performance, Advances in Economics Business and Management Research,117(1): 260-264.
Aghazadeh, Seyed Mahmoud. & Seyedian, Mojtaba. (2004). The high-performance work systems: is it worth? Team Performance Management, 3(10): 60-64.
Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective continuance and normative Commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, 63(1990): 1- 18.
Allen, N. J., and Meyer, J. P. (1999). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity, Journal of vocational Behavior, 49(1999): 252- 276.
Amabile, T. M., Conti, R., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 39(5):1154-1184.
Arefin, Md., Arif, I.& Raquib, M. (2015). High-Performance Work Systems and Proactive Behavior: The       Mediating Role of Psychological Empowerment, International Journal of Business and Management,10(3):132-140.
Aringo, C. Del., Ghinetti, P. & Lucifora, C. (2003). high performance work systems, Industrial Relations and Pay Setting in Europe. Industrial Relations, 30(2):45-53.
 
Baer, M., & Frese, M., (2003). Innovation is not enough: climates for initiatives and psychological safety, process innovations, and firm performance. Journal of Organizational Behavior, 24(1):45-68.
Balkar, B. (2015). The Relationships between Organizational Climate, Innovative Behavior and Job Performance of Teachers, International Online Journal of Educational Sciences ,7(2):81-92.
Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17(1): 99-120.
Becker A.K, (1992). The Characteristics of Bibliographic Instruction in Relation to the Causes and Symptoms of Burnout, 32(1992):346 -355.
Borne, J.E. (2008). Analysis of organizational climate factors as predictors of job satisfaction and
job stress for. Community college counselors. [Dissertation]: Walden University.
Cartwrith, R. (2002), Empowerment, Easton publishing.
Castka, P., Bamber, C.J., Sharp, J.M. & Belohoubek, P. (2001). Factors affecting successful implementation of high-performance teams, Team Performance Management. An International Journal, 7(8):123-134.
Chang, C. P., Chuang, H.W. & Bennington, L. (2011). Organizational climate for innovation and creative teaching in urban and rural schools, 45(4): 935-951.
Chou, Ch., Hsiao, H.& Chen, S. (2010). Analysis of factors in technological and vocational schoolteachers perceived organizational innovative climate and continuous use of e-teaching, The Turkish Online Journal of Educational Technology,9(4):35-48.
Chuang, C. H. & Liao, H. (2010). Strategic human resource management in service context: Taking care of business by taking care of employees and customers. Personnel Psychology, 63(2010):153-196.
Delaney, J.T. & Huselid, M.A. (1996). The Impact of Human Resource Management Practices on Perceptions of Organizational Performance. Academy of Management Journal, 39(4): 949-69.
Dimitrios, M.&Co.Panagiotis,V.(2016).The effect of high-performance work systems on hospital employees work related well-being: evidence from Greece, European Management Journal,1(2016): 1-15.
Drummond, Ian. & Stone, Ian. (2007). Exploring the potential of high-performance work systems in SMEs. Employee Relations ,29(2):192-207.
Edwards, R.J.A. (2010) Multilevel study of leadership, change oriented staff, and propensity for
innovation. Adoption. Texas: Christian University.
Ghasemi, Y.& Ghasemi, H. R. (2019). Examining the role of organizational climate and innovative behavior in job performance of the first and second grade of secondary schoolteachers in khondab, Journal of Economic and Social Research,18(3):405-417.
Haftkhavani, Z.Gh., Faghiharam, B.& Araghieh, A. (2012). Organizational Commitment and Academic Performance, International Conference on Education and Educational Psychology, Procedia - Social and Behavioral Sciences 69 (2012):1529 – 1538.
Ikechukwu, N., Ihuoma, P.& Sopirinye, E. (2019). Staff Empowerment as a Tool for Increasing Orgarnizational Performance: A Study of Non–Academic Junior Staff in Federal Polytechnic of Oil and Gas Bonny, International Journal of Engineering and Management Research,9(4):40-46.
Lashley, C. (2000). Empowerment through involvement: a case study of tgi Friday’s restaurants, Personnel Review, 29(6):791-815.
Lawler, E. (1992). High involvement management: Participative strategies for improving organizational performance. San Francisco: Jossey-Bass.
MacDuffi, John Paul. (1995). Human resource bundles and manufacturing performance: Flexible production systems in the world auto industry. Industrial and Labor Relations Review, 48(2):197-221.
Mahdi, Sh., M., Muhammad, Sh.& Nader, H., M. (2014). The Impact of High-Performance Work System on Employee Productivity as Related to Organizational Identity and Job Engagement, European Journal of Business and Management,6(39):1-25.
Mathieu, J. E., and Zajac, D. M. (1990). A review and meta- analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108(2):171- 194.
Mayland, M.& Dastoor, B. (2004). Applying Leader- Member Exchange to the Malcolm Baldrige National Quality Award Leadership Criterion, Nova Southeastern University, Proceedings of the annual International Conference12.
MC Murray, A. J. (2003). The relationship between Organizational Climate and Organizational Culture. Journal of American Academy of Business Cambridge, 13 (4):323-332.
Mihm. Jürgen, Loch, Christoph. H., Wilkinson, Dennis &Huberman, Bernardo. A. (2010). “Hierarchical structure and search in complex organizations”. Management Science, 56(5):831-848.
Miller, D. L. (2005). An examination of employees' fairness perceptions and reactions toward changing retirement policies. PhD, University of guelph, guelph.
Murphy, G.D. & Southey, G. (2004). High performance work practices. Personnel Review,32(1):73-92.
Narayan, D. (2005). Measuring empowerment, cross- disciplinary perspectives. Washington, D. C: The Worth Bank.
Özçelik, G., Aybas, M., & Uyargil, C. (2016). High Performance Work Systems and Organizational Values, 12th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences 235 (2016): 332 – 341.
Pfeffer, J. (1998). The human equation: Building profits by putting people first. Harvard Business School Press: Boston, MA.
Princy, K.& Rebeka, E. (2019). Employee Commitment on Organizational Performance, International Journal of Recent Technology and Engineering ,8(3):891-895.
Rafiei, M., Amini, M.& Foroozandeh, N. (2014). Studying the impact of the organizationalcommitment onthe job performance, Management Science Letters,4(2014):1841-1848.
Robbins, Stephen P. (2005). Organizational behavior. (Eleventh ed), Printice-Hall
Sarwar, A.& Phulpoto, N. (2019). The Effect of Innovative Organizational Climate on Project Success: Mediating Role of Innovative Work Behavior, International Journal of Computer Science and Network Security,19(8):105-114.
Savery, K.& Luks J. A. (2001). The relationship between empowerment, job satisfaction and reported stress levels: some Australian evidence, Leadership & Organization Development Journal, 22(3) :97-104.
Shanker, R., Bhanugopan,R.& Beatrice,L.(2017).Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior, Journal of Vocational Behavior, 100(2):67-77.
Singh, & Shalendra. (2002). High Performance Organizations. K.K Gupta for New Age International (P) Ltd.
Spreitzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Journal, 39(1996):483-504.
Steers, R.M. and Porter. L.W. (1975). Motivation and work behavior. New York: McGrow-Hill.
Sung, J. & Ashton, D. (2005). Achieving best practice in your business. High performance work practices- Linking strategy and skills to performance outcomes. London: DTI in association with CIPD.
Tamunomiebi, M.&Anyanwu, H., c. (2020). Empowerment Practices and Organizational Performance: A Review of Literature, International Journal of Research and Innovation in Social Science,4(8):585-599.
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A., (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An 'Interpretive' Model of Intrinsic Task Motivation, Academy of Management Review, 15(4): 666-681.
Tomer, John, F. (2001). Understanding high performance work systems: the joint contribution of economics and human resource management. Journal of Social Economics ,30(2):63-73.
Tsai, C.J. (2006). High Performance Work Systems and Organizational Performance: An Empirical Study of Taiwan's Semiconductor Design Firms, The International Journal of Human Resource Management. 17(9) :1512-1530.
Whetten, D. & Cameron, K. S. (1998). Management skill training: A needed addition to the management curriculum, Organizational Behavior Teaching Journal, 8(1998) :10-15.
Yasothai, R., Jauhar, J.& Bashawir, A. (2015). A Study on the Impact of Empowerment on Employee Performance: The Mediating Role of Appraisal, International Journal of Liberal Arts and Social Science,3(1): 92-104.
Yim Hong, Kit. (2008), Psychological Empowerment of Salespeople: The Construct, Its Inducement, and Consequences on Customer Relationships, A Thesis Submitted to the Faculty of Drexel University.
Zaman, M., Ananda rajan, M., & Dai, Q. (2010). Experiencing flow with instant messaging and its role on innovative behaviors. Computers in Human Behavior, 26(2008):1009-1018.
Zhu, ch., Liu,A.& Chen,G.(2018). High performance work systems and corporate performance: the influence of entrepreneurial orientation and organizational learning, Frontiers of Business Research in china,12(4):40-47.
Zimmerman, M. A & Rappaport, J. (1988). Citizen participation perceived control, and psycho- logical empowerment, American journal of community psychology, 16(5):725-750.