بررسی تاثیر پیامدهای مدیریت بهینه منابع انسانی در ارتقای عملکرد سازمانی در ستاد نداجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر پیامدهای مدیریت بهینه منابع انسانی در ارتقای عملکرد سازمان در ستاد نداجا بعنوان یک سازمان نظامی-راهبردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کارکنان کادری بوده و نمونه آماری مورداستفاده متشکل از 386 نفر می‌باشد. داده‌های موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد توزیع‌شده و جمع-آوری گردیده و با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار ای‌موس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که از میان شش فرضیه، چهار فرضیه معنادار شناسایی شدند؛ به بیان دیگر، در سازمان ستاد نداجا، فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی، دارای تأثیر معنادار و مثبت بر عملکرد سازمانی می‌باشد. همچنین، این فعالیت‌ها از طریق درگیری کارکنان، وفاداری کارکنان و رضایت کارکنان دارای تأثیرات معنادار و غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی می‌باشد. نتایج اما معناداری نقش میانجی‌گر متغیرهای انگیزش کارکنان و تعهد کارکنان در زمینه اثرگذاری فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی را تأیید ننمودند. لیکن اهمیت مدیریت بهینه منابع انسانی در سازمانهای نظامی و علی الخصوص واحدهای ستادی بیش از پیش پررنگ بوده و نیاز به تغییر دیدگاه سنتی به دیدگاه مدیریت مدرن می‌باشد تا با از دست ندادن نیروهای متخصص و عدم کاهش توانمندی و علاقه‌مندی آنها، اهداف سازمانی با اثربخشی و کارایی بالایی تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Improved Human Resource Management in Enhancing Organizational Performance in I.R.I Navy Headquarters

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Ali Kaveyani 1
  • hasan Zaire matin 2
  • Hamid Zare 3
  • Saber Basti 4
  • Taher Yousefi 5
1 PHD student of National Defense University
2 Professor at Tehran University
3 Management Associate Professor of Tehran University
4 Department of Management, University of Tehran
5 Department of management University of Sistan&Baluchestan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of the consequences of human resource management on improving the organization's performance in the I.R.I Navy headquarters as a military-strategic organization. The statistical population of this research consists of staff members and the statistical sample used consists of people. The required data were collected by distributing standard questionnaire and analyzed by structural equation modeling and AMOS software. The results of data analysis showed that among the six hypotheses, four hypotheses were identified as significant; In other words, in the organization of I.R.I Navy headquarters, HRM activities have a significant and positive effect on organizational performance. Also, these activities, have a significant and indirect impact on organizational performance, through the involvement of employees, employee loyalty and employee satisfaction. However the results, , did not confirmed the mediating role of employees' motivation variables and employees' commitment to the impact of HRM on organizational performance. However, the importance of optimizing human resources managemen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Performance
  • Human Rresources
  • Human Resources Optimization
  • I.R.I Headquarters
احمدپور­دریانی، م، (1396)، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  در ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ، مجله توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 1، 1-20. 
افجهء، س.ع.ا. و اسماعیل زاده، م. (1388). بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکتها. مجله مدیریت توسعه و تحول، 2: 19-9.
آغاز، ع، شیخ، ع، امیرخانی، ط، (1396)، مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی: مطالعه‌ای در وزارتخانه‌های ایران، مقاله پژوهشی، دوره10(3): 667-695.
برومند، م. و رنجبری، م. (1388). اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری: با تاکید بر نقش مدیریت دانش. توسعه انسانی پلیس، 24: 54-41.
بهادری، م.ک.، بابایی،م. و مهرابیان، ف. (1391). اولویت­بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی درکارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی. مجله طب نظامی، 14(4): 243-236.
دسلر، گری. (1381). مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد. چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
دعایی، ح.، رضایی راد، م. و خانی، د. (1390). طراحی و تبیین مدل تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی. پژوهشهای مدیریت عمومی، 14: 106-85.
رجب­پور، الف، (1396)، تاثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست محیطی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال نهم، شماره 1(27): 51-73.
رحیمی، ف، محمدی، ج، پورزارع، ه، (1395)، تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطافپذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی،فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و پنجم، شماره 82:99- 118.
رحیمی، ف. و حاجی کریمی، ع. (1390). نقش سرمایه­گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه: صنعت داروسازی ایران). پژوهش نامه مدیریت تحول، 6: 157-138.
رسولی، ر.، ضماهنی، م. و شهرآئینی، س. (1393). بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی شرکت­ها در بازار بورس تهران.
رهنمای رودپشتی، ف. (1387). توسعه منابع انسانی. انتشارات مدیریت صنعتی، تهران.
رهنورد، ف. (1387). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان­های بخش دولتی ایران. پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، 31(4): 100-77.
سپهوند، ر، مغوئی­نژاد، م، (1396)، تاثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه­ای رفتار شهروند سازمانی، دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 53-72.
سیدنقوی، م.ع.، حقیقی کفاش، م. و نجفی کلیانی، و. (1391). انعطاف­پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 67: 153-129.
سید جوادین، س.ر. و حسین زاده، م. (1387). بررسی رابطه بین قابلیت­های استراتژیک کارکنان و سبک­های مدیریت منابع انسانی در شرکت­های صنعتی استان تهران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 12(1): 188-159.
طه­زاده، م. (1392). وفاداری سازمانی. موج، 6 و 7: 77-65.
عباسیان، م. ر، (1391)، توسعه منابع انسانی در نیروی دریایی رویکردی در جهت خلاقیت و نوآوری سازمانی، اولین همآیشملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران- 28 لغایت 30 بهمن 1391.
عسگری­ماسوله، س، افشار، م، محمدیی، م، (1395)، تاثیر نظام مدیریت منابع انسانی بر کیفیت عملیات مدیریت بحران، مطالعه موردی: ستادهای مدیریت بحران شهرداری تهران. دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران، شماره 9: 39- 47.
علی­محمدپور، ع، تقی­پور، الف، نعمتی، م.ح، (1396)، شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان ناوگروههای رزمی در دریانوردیهای بلند مدت با استفاده از تکنیک AHP، فصلنامه علمی­پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره9:71-86.
فتاحی، ق، (1396)، مدیریت منابع انسانی در پرتو توجه به فرآیند آسیب­شناسی مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش، اولین هماهیش بین­المللی مدیریت، 13 اردیبهشت 1396، صفحه 1-24.
فیض آبادی فراهانی، ز. میرهاشمی (1390). پیش بینی درگیری شغلی براساس ویژگی­های شخصیتی در کارکنان بانک های خصوصی و دولتی شهر تهران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 46: 60-51.
فیض­آبادی، ز، میرهاشمی،م، (1390). پیش بینی درگیری شغلی براساس ویژگی­های شخصیتی در کارکنان بانک های خصوصی و دولتی شهر تهران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 46: 60-51.
قربانی، ر. (1389). بررسی نیازها و عوامل انگیزشی درونی و بیرونی (مطالعه ی موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر). علوم رفتاری، 4: 118-91.
کشته­گر، عف شکوهی، ج، (1394)، تبین رابطه بین سیستم­های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال هشتم، شماره 29: 131-152.
محمدی مقدم، ی. و زارع، م. (1391). بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد در سال 1387. مطالعات مدیریت انتظامی، 4: 513-503.
مطلبی­ورکانی، الف، (1395)، تأثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش؛ )مطالعه موردی: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر(،  فصلنامه علمی­پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره28:5-39.
میرعرب­رضی، ر، عزیزی، الف، مرادی، م، (1393)، پیش بینی رابطه سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی­پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره48:1-60.
Bhattacharya, M., Gibson, D., and Doty, D. (2009). The Effects of Flexibility in Employee Skills, Employee Behaviors, and Human Resource Practices on Firm performance. Journal of Management, 31: 622-640.
Brignall, S. and Ballantine, J. (2004). Strategic enterprise management systems: new directions for research. Management Accounting Research, 15(2): 225-240.
Chen, Z.X., Aryee, S. and Lee, C. (2009). Test of a mediation model of perceived organizational support. Journal of Vocational Behavior, 66(3): 457‑470.
DeCenzo, D.A., and Robbins, S.P. (1988). Personnel/ Human Resource Management. 3rd ed. London: Printice-Hall.
Joseph, K.E. and Dai, C. (2009). HRM Practices and Organizational Performance: An Empirical Analysis. International Journal of Business and Management, 4 (8): 117-127.
Kadiresan, V., Kamil, N. M., Mazlan, M. R. M., Musah, M. B., & Selamat, M. H. (2016). The Influence of Human Resource Practices on Employee Retention: A Case Study. International Journal of Human Resource Studies, 6(3), 122-148.
Kuo, T.-H. (2011). How to improve organizational performance through learning and knowledge? International Journal of Manpower, 32(5/6): 581-603.
Lu, C.-M., Chen, S.-J., Huang, P.-C., and Chien, J.-C. (2015). Effect of diversity on human resource management and organizational performance. Journal of Business Research, 68(4): 857-861.
Popaitoon, S. and Siengthai, S. (2014). The moderating effect of human resource management practices on the relationship between knowledge absorptive capacity and project performance in project-oriented companies. International Journal of Project Management, 32(6): 908-920.
Ruzic, M.D. (2015). Direct and indirect contribution of HRM practice to hotel company performance. International Journal of Hospitality Management, 49: 56–65
Saridakis,G, Yanqing, L, Cooper,C.L, (2017), Exploring the relationship between HRM and firm performance: A meta-analysis of longitudinal studies, Human Resource Management Review, Volume 27, Issue 1,87-96.
Savareikiene, D. and Daugirdas, L. (2009). Forms of expression of employee loyalty. Socialiniai tyrimai, 2(16): 86-93.
Taticchi, H.W. (2010). Transforming the Organization: A Social-Technical Approach. Quorum Books, Westport, CT.
Tavitiyamana, P., Qub, H., and Zhangc, H.Q. (2011). The impact of industry force factors on resource competitive strategies and hotel performance. International Journal of Hospitality Management, 30: 648-657.
Zurich, R. (2015). An empirical study of employee loyalty, service quality and firm performance in the service industry. International Journal of Production Economics, 13(2): 181-198.