طراحی الگوی اجرایی مهارتهای مدیریتی مدیران با استفاده از روش آمیخته تشریحی به‌عنوان یک حوزه مطالعاتی مدیریتی در مدیریت آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، .ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ،واحد تهران مرکزی .دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ،واحد تهران مرکزی .دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی ،واحد تهران مرکزی .دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران.

چکیده

باوجوداهمیت‌وجایگاه دانش مدیریت دردنیای امروز،همچنان مهارتهای مدیران به خوبی روشن نیست.لذا هدف پژوهش کاربردی برحسب نوع داده، ترکیبی( کمی، کیفی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی تعداد 30 نفر از خبرگان، متخصصین و افراد آگاه درزمینه مهارت‌های مدیریتی مدیران( اعضای هئیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری تهران ) بودند که به صورت هدفمندانتخاب شدند در بخش کمی 320 نفر ازمدیران شاغل دربخش های منابع انسانی و افراد مطلع و آگاه در زمینه علوم مدیریتی بوند که با فرمول کوکران 169 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، ابزار ها پرسشنامه( محقق ساخته) ومصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده شدندضریب پایایی پرسشنامه0.89 a= بدست آمد ودر تحلیل های کمی ارنرم افزارهای Spss19و lisrel 16 و در تحلیل کیفی از تکنیک تحلیل مضمون ازطریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان استفاده گردید با توجه به مصاحبه های نیمه ساختار یافته، مقوله های اصلی، فرعی و محوری با استاده از نرم افزار MAXQDA12 شناسایی شده و ازطریق آزمون ها تحلیل عاملی ،کیسر و چرخش واریماکس تبیین و با آزمون فریدمن رتبه بندی گردیدند در ادامه پس از مصاحبه با خبرگان اجزای الگو شامل :اهداف و فلسفه ، نظریه های‌حمایت کننده، ابعاد مولفه ها ، فرآیند اجرایی ، نظام ارزشیابی و چارچوب ادراکی الگوی مهارتهای مدیریتی مدیران تعیین و الگو اجرایی ارائه و اعتبار سنجی گردید که از برازش مطلوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the dimensions, components and indicators for improving the managerial skills of managers in the form of an executive model

نویسندگان [English]

  • hamidreza asad 1
  • amirhosain mahmoodi 2
  • baharak shirzad 3
  • fatemeh hamidi far 4
1 AZAD UNIVERCITY
2 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the importance and place of management knowledge in today's world, the skills of managers are still not well understood. Therefore, the purpose of applied research in terms of data type was a combination (quantitative, qualitative). The statistical population in the qualitative section was 30 experts, specialists and knowledgeable people in the field of managerial skills of managers (faculty members of Tehran University of Applied Sciences) who were purposefully selected in a quantitative section of 320 managers working in human resources and knowledgeable people. And were knowledgeable in the field of management sciences that 169 people were selected by stratified random sampling with Cochran's formula. The tools were a questionnaire (researcher-made) and interviews were used to collect data. Spss19 and lisrel 16 software and in qualitative analysis the content analysis technique was used through semi-structured interviews with experts. According to the semi-structured interviews, the main, sub and central categories were identified using MAXQDA12 software and tested. Factor analysis, Kaiser and Varimax rotation were explained and ranked by Friedman test. After interviewing experts, model components including: objectives and philosophy, supporting theories, component dimensions, executive process, evaluation system and model perceptual framework. The managerial skills of the managers were determined and the executive model was presented and validated, which had a good fit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Skills
  • descriptive mix
  • Managers
  • executive model
افشاری و همکاران ، (1395). بررسی مهارت‌های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) (مطالعه موردی، مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
اشرفی ، مریم (1395). بررسی عوامل تأثیر گذار در انتصاب و انتخاب مدیران میانی(مطالعه موردی، مدیران بانک سپه شعب غرب استان تهران ). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن شمال
اسفندیاری مقدم و همکاران،(1394). تعیین مهارتهای حرفه ای وشخصی مدیران کتابخانه های تخصصی استانداری های کشور از دیدگاه مدیران آنهاو استادان کتابداری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تونی بوش(1395).تئورهای رهبری و مدیریت آموزشی.ویرایش چهارم.ترجمه محمد حسنی
خجسته پور،علیرضا (1395).طراحی مدل توسعه مهارتهای مدیریتی مدیران شرکت ایران خودرو .رساله دکتری تخصصی رشته مدیریت منابع انسانی  .دانشگاه مدیریت بحران و آینده پژوهی اصفهان
حمیدی زاده ، امیر (1392). بررسی رابطه ساده و چندگانه مهارتهای مدیریتی و خلاقیت با کارآفرینی سازمانی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رضائیان، علیرضا(1395). مبانی سازمان ومدیریت ،چاپ نوزدهم انتشارات سمت
سادات عربی ، محسن  (1397). بررسی تأثیر مهارت های مدیریتی مدیران شهرداری بر توسعه ی گردشگری شهری مورد مطالعه:شهرداری های استان مازندران ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد واحد ساری
سلطانیه، اشرف (1397). طراحی و تبیین الگوی مهارتی مدیران کارکردی در شرکت‌های صنعت برق تحت پوشش بند ج اصل 44 قانون اساسی مورد مطالعه : وزارت نیرو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
قلی زاده ، احمد (1394). بررسی رابطه بین مهارتهای سه گانه مدیران با میزان کارایی مولفه های سازمان یادگیرنده در بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
کریمی ،مریم (1397).طراحی مدل مهارتهای مدیریتی مدیران شرکت نفت و گاز زاگرس .رساله دکتری .دانشگاه شیراز
محمودی ، امیر حسین وعابدی، اکرم (1399).نظریه ها سازمان و مدیریت .چاپ هفتم.
مقیمی، سیدمحمد. (1395). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات راه دان، چاپ چهارم.
نیازآذری، کیومرث و تقوایی یزدی ،مریم و نیازآذری،مریم (1393). نظریه های سازمان و مدیریت در هزاره سوم ،چاپ سوم.
محمد داودی ،امیرحسین و ولایی ملکی ، مریم (1394). کابرد تئوری های سازمان و مدیریت در سازمان های آموزشی.
Daeho، K, Chul ،W، Jiseon Shi) 2019 ( entitled Designing a Model for the Relationship between Managers Journal of Vocational Behavior, 69(1), 105-118
-essential management skills. International Entrepreneurship and Management Journal, ٩. ٢٠١٣. pp١٤٧-١٦٥.
-Framework for Managing Corporate Expansion. International Journal of Business. , 46: 419-430
Jentri   ،A ) 2019  (Model Work Analysis with People examines the managerial skills of managers, nternational Leadership Journal, 11(1), 78-119.
Kiambati and Itunga (2016) "Company Management Skills and Strategic Planning", International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(1), 177-92.
-Lee, N. ) 2017 (  What holds back high-growth firms? Evidence from UK SMEs. Small Business Economics,Vol ٤٣.
.Okoro, E. 2012 )   (Cross-Cultural Etiquette and Communication in Global Business: Toward a Strategic,  European Research on Management and Business Economics, 25(3), 144-150.
Sitko and Jacobiak (2016) "Management Skills and Learning Styles in Diversity Management in Innovative Companies"، International Journal of Research in Business Management, 2(9), 107-122.
- Whetten, D. A., & Cameron(2010) . K. S. Developing management skills. Glenview, Ill: Scott, Foresman. 46: 419-430
-Whetten, P., & Cameron, (2017)  G. Developing Management Skills. USA: Pearson69(1), 105-118
-Web site: http://www.hopkins-associates.com. ١٩٩٦.