بازآفرینی االگوی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه نسل سوم (موردکاوی: دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران،

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی دانشگاه از گفتمان‌های اساسی نظام آموزش‌عالی ایران به شمار می‌رود. با این وجود تا کنون مطالعات اندکی پیرامون اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه کارآفرین برای اثربخشی بیشتر کنش‌های کارآفرینی دانشگاه صورت گرفته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش، شناسایی مولفه‌های اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه نسل سوم جهت ارائه الگوی می‌باشد. این مطالعه کیفی با به کارگیری روش گرندد ئئوری سیستماتیک انجام شده‌است. بنابراین داده‌ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 در قالب سه گروه؛ هشت نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، ده نفر از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و چهار نفر از مشاوران راه اندازی کسب و کار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران داده‌ها گردآوری شد. یافته‌ها در مرحله اول کدگذاری باز 398 مفهوم استخراج شد و در قالب چهار مقوله اصلی؛ عوامل علمی-آکادمیک (آموزش، پژوهش و نظام یادگیری)؛ عوامل حکمرانی (چشم اندازکارآفرینانه، مدیریت، قوانین و مقررات، ارتباطات، حمایت و پشتیبانی و راه اندازی کسب و کار)، عوامل زیرساختی (زیرساخت نرم، زیرساخت سخت) و مالیه (تامین و تخصیص) دسته‌بندی شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌ها ذیل عناوین: شرایط علی، پدبده محوری، راهبردها، عوامل زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدهای اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه نسل سوم در قالب مدل پارادایمی کدگذاری محوری ترسیم شدند. در پایان بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهادهای سیاستی برای نظام آموزش‌عالی ایران بیان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recreating the Entrepreneurship Ecosystem Model of Third Generation University (Case Study: University of Tehran)

نویسنده [English]

  • ahmad keykha 1
1 Ph.D. student of Economics and Finance Management of Higher Education, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

University entrepreneurship is one of the basic discourses of Iran's higher education system. However, so far little research has been done on the entrepreneurial ecosystem of the University of the Entrepreneur to make the university's entrepreneurial actions more effective. Accordingly, the purpose of this study is to identify the components of the entrepreneurship ecosystem of the third generation university to provide a model. This qualitative study has been carried out using a systematic ground-breaking method. Therefore, the data were used through purposive sampling and through semi-structured interviews with 22 participants in three groups; Data were collected from eight faculty members of the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, ten managers of companies located in the Science and Technology Park of the University of Tehran, and four business start-up consultants in the Science and Technology Park of the University of Tehran. Findings in the first stage of open coding, 398 concepts were extracted and in the form of four main categories; Scientific-academic factors (education, research and learning system); Governance factors (entrepreneurial perspective, management, rules and regulations, communications, support and business start-ups), infrastructure factors (soft infrastructure, hard infrastructure) and taxation (supply and allocation) were categorized. Then, in the axial coding stage, the links between these categories were drawn under the following headings: causal conditions, axial behavior, strategies, contextual factors, intervening conditions and consequences of the third generation university entrepreneurial ecosystem in the form of axial coding paradigm model. Finally, based on the research findings, policy proposals were made for the Iranian higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Ecosystem
  • Third Generation University
  • Entrepreneur University
  • grounded theory
براتی، امیر؛ یاوری، الهام و شریف، حسین (1396). شناسایی شاخص‌های اولویت‌دار سنجش اکوسیستم‌های کارآفرینی برای پیاده‌سازی در مناطق ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 12 (45)
دانایی‌فر، حسن؛ اسلامی، آذر (1394). ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق
داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیهه (1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. توسعه کارآفرینی، 1
دیوسالار، سمانه؛ بزرگی، فرشاد (1391). بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
طباطبائی، امیر؛ حسنی، پرخیده؛ مرتضوی، حامد و طباطبائی چهر، محبوبه (1392). راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5
علی آبادی، وحید؛ موحدی، رضا؛ یعقوبی، احمد و پاپ زن، عبدالحمید (1399). ارائه الگویی مفهومی اکوسیستم کارافرینی دانشگاهی در دانشکده‌های کشاورزی غرب ایران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 52
فراستخواه، مقصود (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه پایه (گرندد تئوری، GMT). تهران: انتشارات آگاه
قدیری معصومی، مجتبی؛ لنگردوی، حسن؛ زالی، محمدرضا؛ غلامی، علی (1399). مرور نظام‌مند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی. پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، 52  (3)
قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث (1395). واکاوی محتوای سیاست‌ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی. توسعه کارآفرینی، 1
محمدی الیاسی، قنبر؛ نوتاش، هادی (1390). شناسایی ریشه‌های شکست کارآفینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی گفتمانی. مجله توسعه کارآفرینی، 13
مرادی، مرتضی (1389). بررسی جایگاه کارآفرینی در مجموعه قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری شیراز، شیراز
مرجائی، سیدهادی؛ پورآتشی، مهتاب (1395). کاربست کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران به مثابه یک مسئله»، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران. 2
میثمی، امیرمهدی؛ الیاسی، قنبر؛ مبینی دهکردی، علی و حجازی، سیدرضا (1396). ابعاد و مولفه‌های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5  (3)
ندیرخانلو، سمیرا؛ پورعزت، علی اصغر و قلی پور، آرین (1389). تببین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران». فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4 (8)
Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National systems of entrepreneurship: Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476-494.
Acs, Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2018). Acs, Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2018). Entrepreneurship, institutional economics, and economic growth: an ecosystem perspective. Small Business Economics, 51(2), 501-514.
Aliabadi, V., Ataei, P., Gholamrezai, S., & Aazami, M. (2019). Components of sustainability of entrepreneurial ecosystems in knowledge-intensive enterprises: The application of fuzzy analytic hierarchy process. Small Enterprise Research, 26(3), 288-306.
Alvedalen, J., & Boschma, R. (2017). A critical review of entrepreneurial ecosystems research: Towards a future research agenda. European Planning Studies, 25(6), 887-903.
Amolo, J., & Migiro, S. O. (2015). An entrepreneurial flair development: the role of an ecosystem. Problems and perspectives in management, (13, Iss. 2 (spec. iss. 1)), 495-505.
Anjum, Z. (2014), Start-up Capitals: Discovering the Global Hotspots of Innovation, Random House India, Gurgaon.
Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). Entrepreneurial innovation: The importance of context. Research policy, 43(7), 1097-1108.
Brush, C. G. (2014). Exploring the concept of an entrepreneurship education ecosystem. In Innovative pathways for university entrepreneurship in the 21st century. Emerald Group Publishing Limited.
Cao, Z., & Zhou, M. (2018). Research on the innovation and entrepreneurship education mode in colleges and universities based on entrepreneurial ecosystem theory. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(5).
Carayannis, E. G., Cherepovitsyn, A. Y., & Ilinova, A. A. (2016). Technology commercialization in entrepreneurial universities: the US and Russian experience. The Journal of Technology Transfer, 41(5), 1135-1147.
Chen, S. H., & Lin, W. T. (2017). The dynamic role of universities in developing an emerging sector: a case study of the biotechnology sector. Technological Forecasting and Social Change, 123, 283-297.
Clark, B. R. (2000). Collegical entrepreneurialism in proactive universities: lessons from Europe. Change: The Magazine of Higher Learning, 32(1), 10-19.‏
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1–14.
Colombo, M. G., Dagnino, G. B., Lehmann, E. E., & Salmador, M. (2019). The governance of entrepreneurial ecosystems. Small Business Economics, 52(2), 419-428.
Dale, R. and Zell, K. (2014), Start-up Ecosystems: A look at Entrepreneurship in London and Boulder, FNCE, London, Working Paper.
Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research policy, 29(2), 313-330.
Foster, G. and Shimizu, C. (2013), Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and Company Growth Dynamics, World Economic Forum, Geneva
Graham, R. (2014). Creating university-based entrepreneurial ecosystems: evidence from emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology.
Guerrero M, Urbano D, Fayolle A, et al. (2016). Entrepreneurial universities: emerging models in the new social and economic landscape. Small Business Economics 47(3): 551–563
Guerrero, M., Urbano, D., Cunningham, J., & Organ, D. (2014). Entrepreneurial universities in two European regions: A case study comparison. The journal of technology Transfer, 39(3), 415
Hayter, C. S. (2016). Constraining entrepreneurial development: A knowledge-based view of social networks among academic entrepreneurs. Research Policy, 45(2), 475-490.
Isenberg, D. J. (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy. Principles for Cultivating Entrepreneurship. The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. Massachusetts: Babson Global.
Meyer, M. H., Lee, C., Kelley, D., & Collier, G. (2020). An Assessment and Planning Methodology for University-Based: Entrepreneurship Ecosystems. The Journal of Entrepreneurship, 29(2), 259-292.
Miller DJ and Acs ZJ (2017). The campus as entrepreneurial eco- system: The University of Chicago. Small Business Economics 49(1): 75–95
Morris, M. H., Shirokova, G., & Tsukanova, T. (2017). Student entrepreneurship and the university ecosystem: A multi-country empirical exploration. European Journal of International Management, 11(1), 65-85.
Nadgrodkiewicz, A. (2014). Building Entrepreneurship Ecosystems. In: Creating the Environment for Entrepreneurial Success pp. 18-21. Center for International Private Enterprise. Available at: www.cipe.org.
Nelson, A. J. (2014). From the ivory tower to the startup garage: Organizational context and commercialization processes. Research Policy, 43(7), 1144-1156.
Niccum, B. A., Sarker, A., & Wolf, S. J. (2017). Innovation and entrepreneurship programs in us medical education: a landscape review and thematic analysis. Medical Education Online, 22(1),
O’Brien, E., Cooney, T. M., & Blenker, P. (2019). Expanding university entrepreneurial ecosystems to under-represented communities. Journal of Entrepreneurship and Public Policy.
Rippa, P., & Secundo, G. (2019). Digital academic entrepreneurship: The potential of digital technologies on academic entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 146, 900-911.
Roundy, P. T., Harrison, D. A., Khavul, S., Pérez-Nordtvedt, L., & McGee, J. E. (2018). Entrepreneurial alertness as a pathway to strategic decisions and organizational performance. Strategic Organization, 16(2), 192-226.‏
Sean, T.A.N.C.S. (2015), Start-up Ecosystem in Singapore, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Working Paper.
Shil, M., Shahriar, M. S., Sultana, S., Rahman, S. N., & Zayed, N. M. (2020). Introduction To University Based Entrepreneurship Ecosystem (U-Bee): A Model Case Study From Bangladesh. International Journal of Entrepreneurship, 24(1).
Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Academic entrepreneurship: time for a rethink?. British Journal of Management, 26(4), 582-595.
Spigel B (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship: Theory and Practice41(1): 49–72.
Stam E (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy a sympathetic critique. European Planning Studies23(9):1759–1769
Stam, E., & van de Ven, A. (2019). Entrepreneurial ecosystem elements. Small Business Economics, 1-24.
Suresh, J., & Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: Case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16), 95-101.
Thorp, H., & Goldstein, B. (2013). Engines of innovation: The entrepreneurial university in the twenty-first century. UNC Press Books.
Visintin, F., & Pittino, D. (Eds.). (2016). Fast growing firms in a slow growth economy: institutional conditions for innovation. Edward Elgar Publishing.
Vogel, P. (2014). Building and assessing entrepreneurship ecosystems. Entrepreneurial Ecosystems and Growth-Oriented Entrepreneurship Workshop, OECD LEED Programme and the Netherlands’ Ministry of Economic Affairs
Xie, X., Xie, X., & Martínez-Climent, C. (2019). Identifying the factors determining the entrepreneurial ecosystem of internet cultural industries in emerging economies. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(2), 503-522.
Yi, G., & Uyarra, E. (2018). Process Mechanisms for Academic Entrepreneurial Ecosystems: Insights from a Case Study in China. Science, Technology and Society, 23(1), 85-106.‏
Yusof, M., Siddiq, M. S., & Nor, L. M. (2009). An integrated model of a university's entrepreneurial ecosystem. Journal of Asia entrepreneurship and Sustainability, 5(1), 57