رابطه رهبری تحول آفرین و توسعه کسب و کار در صنعت آبزیان ایران در سازمان شیلات استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و توسعه کسب و کار در صنعت آبزیان ایران در سازمان شیلات استان تهران، می باشد. جامعه آماری در این پژوهش؛ که تحقیق قرار است در آنجا صورت گیرد، متخصصان و کارشناسان صنعت آبزیان ایران (مورد مطالعه: سازمان شیلات استان تهران)، می باشند. در این تحقیق تعداد سئوالات پرسشنامه 24 عدد می‌باشد، لذا نیاز است حداقل 120 و حداکثر 360 پرسشنامه به نمونه آماری تحویل گردد. با در نظر گرفتن تعداد پرت در پرسشنامه 300 پرسشنامه به نمونه آماری تحویل گردید که از این تعداد 269 پرسشنامه کامل جمع‌آوری گردید و مبنای تجزیه و تحلیل واقع شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار pls صورت گرفته است. نتایج نشان داد رهبری تحولگرا تأثیر معناداری بر توسعه(عملکرد) کسب و کارها دارد، همچنین عوامل ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی تأثیر مثبت و معناداری بر رهبری تحولگرا دارند. هدف این تحقیق بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و توسعه کسب و کار در صنعت آبزیان ایران در سازمان شیلات استان تهران، می باشد. جامعه آماری در این پژوهش؛ که تحقیق قرار است در آنجا صورت گیرد، متخصصان و کارشناسان صنعت آبزیان ایران (مورد مطالعه: سازمان شیلات استان تهران)، می باشند. در این تحقیق تعداد سئوالات پرسشنامه 24 عدد می‌باشد، لذا نیاز است حداقل 120 و حداکثر 360 پرسشنامه به نمونه آماری تحویل گردد. با در نظر گرفتن تعداد پرت در پرسشنامه 300 پرسشنامه به نمونه آماری تحویل گردید که از این تعداد 269 پرسشنامه کامل جمع‌آوری گردید و مبنای تجزیه و تحلیل واقع شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار pls صورت گرفته است. نتایج نشان داد رهبری تحولگرا تأثیر معناداری بر توسعه(عملکرد) کسب و کارها دارد، همچنین عوامل ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی تأثیر مثبت و معناداری بر رهبری تحولگرا دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the impact of transformational leadership on business development

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Hashemi 1
  • karen kaghan 2
  • mojtaba moazzamiii 3
1 Department of Business Management, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University
2 1. کارشناس ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران
3 3. دکتری مدیریت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of transformational leadership on business development. The statistical population in this study; Where the research is to be done, are specialists and experts of the Iranian aquaculture industry (case study: Tehran Province Fisheries Organization). In this research, the number of questionnaire questions is 24, so it is necessary to deliver at least 120 and at most 360 questionnaires to the statistical sample. Considering the number of outliers in the questionnaire, 300 questionnaires were delivered to the statistical sample, of which 269 complete questionnaires were collected and became the basis for analysis. Data analysis is done by pls software. The results showed that transformational leadership has a significant effect on business development (performance), also factors of mental motivation, ideal influence, inspirational motivation and personal considerations have a positive and Significant effect on transformational leadership. Data analysis is done by pls software. The results showed that transformational leadership has a significant effect on business development (performance), also factors of mental motivation, ideal influence, inspirational motivation and personal considerations have a positive and Significant effect on transformational leadership.The results showed that transformational leadership has a significant effect on business development (performance), also factors of mental motivation, ideal influence, inspirational motivation and personal considerations have a positive and Significant effect on transformational leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Development (Performance)
  • Transformational Leadership
  • Tehran Province Fisheries
الوانی، سیدمهدی؛ پیله چی، حیبب اله.(۱۳۹۴)، تاثیر رهبری تحول گرا و مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در مناطق سه گانه شهرداری شهر قزوین، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی، ترکیه - استانبول، موسسه پندار همایش پارس.
امین منش،حمیدرضا.(1396)، بررسی تاثیر تولید ناب شرکت بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردی شرکت های صنعتی استان کرمانشاه)، اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.
باسی، صابر؛ محمودزاده، احد.(۱۳۹۶)، بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین و بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: بیمارستانها و مراکز آموزش پزشکی، بهداشتی و درمانی شهر تهران)، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری3(23).
تابلی،حمید؛ فرامرزی،آلما؛ مصلحی، مهدی.(1394)، تبین نقش هوش هیجانی و مهارت سیاسی در رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی شهرداری بندرعباس)، نشریه مدیریت شهری، شماره40، صفحه 248-237.
تیرگر، هدایت؛ جعفری شهرآبادی، حسن.(۱۳۹۴)، ویژگی های رهبری تحول آفرین سازمانی، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد، موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه.
حافظیان،الهام؛ محمودزاده،مهدی.(1396)، بررسی تأثیر جهت گیری بازار بر عملکرد کسب و کار با نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی، دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی، بروکسل-بلژیک، صفحه 482-463.
حکاک،محمد؛شریعت نژاد،علی؛ ساعدی،عبداله.(1395)، تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگیهای سازمانی پایدار، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال ششم، شماره بیست و دو، صفحه 94-71.
حکیمی، ایمان.(۱۳۹۸)، واکاوی نقش رهبری تحول گرا در گرایش به کارآفرینی و نوآوری: تبیین نقش میانجی و تعدیل گر یادگیری مداری، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی، تهران - دانشگاه شهید بهشتی، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
درگاهی،حسین؛ رجب نژاد، زینب؛ رشادت جو،حمیده. (1395)، بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های سلامت محور، سال 2، شماره 2، صفحه 146-133.
ربیعی مندجین، محمد؛ جوانمرد، حبیب الله ؛ منصوری، حامد؛ بکر، سمیرا.(۱۳۹۵)، بررسی تاثیر سبک رهبری و تصمیم گیری مدیران بر نتایج سازمانی، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
رضائیان ،علی.( 1396) ،مبانی مدیریت رفتار سازمانی ، چاپ 16،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، انتشارات سمت.
زعفریان،رضا؛ نیرومند،پوراندخت؛ رنجبر،محبوبه. (1390)، الگوهای طراحی مدل کسب و کار، فصلنامه کار و جامعه، شماره 135، صفحه 10-4.
شاهمرادی، مهسا؛ مددی، سارا؛ مددی، لیلا.(۱۳۹۶)، بررسی رابطه رهبری تحولگرا با عملکرد کارکنان، چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، دانشگاه حضرت معصومه قم -دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان-شرکت پژوهشی طرود شمال -دانشگاه پیام نور واحد یزد- دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی -دانشگاه بوعلی سینا.
صمدی میارکلایی، حسین؛ صمدی میارکلایی،حمزه؛ آقاجانی،حسنعلی. (1395)، تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین در فرهنگ سازمانی، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 14، شماره 2، صفحه 519-499.
طاهری لاری،مسعود؛ شکاری غلام عباس؛ اعتمادی خواه،علی. (1393)، بررسی نقش میانجی رهبری تحول گرا در رابطه بین هوش اخلاقی مدیران و رضایت شغلی کارکنان، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال ششم، شماره 11، صفحه 73-48.
عزیزی، مهدی؛ صیدی، فاطمه.(۱۳۹۵)، نقش رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی، اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق.
غلامی، کلثوم؛ منتظری، اشرف؛ حسین آبادی، فاطمه.(۱۳۹۴)، بررسی تأثیر رهبری مناسب سازمان بر فرهنگ سازمانی، کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا.
مهدوی،سمیه سادات؛ عقیلی،سیدوحید؛ هاشم زهی،نوروز؛ فرهنگی،علی اکبر.(1397)، نقش مهارت های ارتباطی مدیران در توسعه کسب و کار با تأکید بر مشتری مداری، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال دهم، شماره 2، صفحه 152-127.
مهدیخانی، مهری؛ یزدانی، بیتا.(۱۳۹۶)، بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر کیفیت خدمات در کسب وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک، دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ۱۳۹۶، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
نلسون، دبرا ال؛ کمپبل کوئیک، جیمز.(1390)، رفتار سازمانی، ترجمه: عبدالرضا نعامی، داود حیاتی، صالحه پیریایی، فاطمه شهبازی؛ چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
یمینی فیروز،مسعود؛ کلاشی،مازیار؛ حسینی،سیدعماد؛ تقی زاده، مریم.(1395)، ارزیابی شاخصهای تأثیرگذار بر رهبری تحول گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، مجله مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 3، شماره 10، صفحه 58-49.
 
Herold, D. M., Fedor, D. B., Caldwell, S., & Liu, Y. (2008). The Effects of Transformational and Change Leadership on Employees' Commitment to a Change: A Mulitlevel Study. Journal of Applied Psychology , 346-357.
Horwitz, I.B., Horwitz, S.K., Daram, P., Brandt, M. L., Brunicardi, F. C. And Awad, S.S. (2008). Transformational, transactional, and passive-avoidant leadership characteristics of a surgical resident cohort ; Analysis using the multifactor leadership questionnaire and implications for improving surgical education curriculums, Journal of Surgical Research, 148 (1), pp. 49-59.
Kurland, (2010). Leadership style and organizational leader and Leadership program effect of school vision, Journal of Educational Administration,48(1), 7-30.
Stam, Daan., van Knippenberg, Daan., Wisse, Barbara (2010). Focusing on followers: The role of regulatory focus and possible selves in visionary leadership, The Leadership Quarterly, 21, 457–468.