ابعاد هم‌افزایی مؤثر در ارتقاء اثربخشی دانشگاه‌های نظامی در گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

چکیده: نظر به تحولات سریع، برق‌آسا، گسترده، عمیق در صحنه نبرد در حوزه تاکتیک و تکنیک و نقش این تحولات در سرنوشت نبرد طی چهارده سال اخیر از یک‌سو، و تأکید مضاعف مبانی‌ارزشی، آموزهای دینی، رهنمودهای و تدابیر امامین انقلاب بر آموزش و هم‌افزائی آموزشی در ایجاد، حفظ و ارتقاء این آمادگی از سوی دیگر موضوع نوشتار حاضر، ابعاد هم‌افزایی مؤثر در ارتقاء اثربخشی دانشگاه‌های نظامی در گام دوم انقلاب می‌باشد. در این نوشتار که از حیث هدف، تحقیقی کاربردی؛ از حیث سطح تحلیل، آمیخته اکتشافی و از حیث رویکرد و طبقه‎بندی کیفی، است. در راستای ارائه پاسخی مستدل به سؤال تحقیق از روش والتزوباسل جهت محاسبه CVIکل و ابعاد چهارگانه هم‌افزایی اثربخشی دانشگاه‌ها بهره‌گیری شده است؛ که شاخص کل با رتبه ۸۳٪ و بُعد محلی با رویکرد آتش حرکت با رتبه ۸۷%، بُعد منطقه‌ای با رویکرد آتش مانور با رتبه ۸۳%، و بُعد ملی با رویکرد عملیات مشترک با رتبه ۸۸% و بُعد بین‌المللی با رویکرد عملیات مرکب با رتبه ۸۴% توسط جامعه خبرگی تأیید گردید.. با نهادینه‌شدن ابعاد هم‌افزائی، ظرفیت‌های بر‌ای تحقق رسالت نیروهای مسلح محقق خواهدشد که در مبحث نتیجه‌گیری آمده‌است. در راستای نهادینه شدن مدل مستخرجه از نتایج تحقیق پیشنهادات پنجگانه ارائه شده‌است
کلیدواژه‌ها: هم‌افزائی، اثربخشی، دانشگاه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions of Effective Synergy in Promoting the Effectiveness of Military Universities in The Second Step of the Revolution

نویسنده [English]

  • ismail khanahmadi
چکیده [English]

Given the rapid, electrifying, extensive, and profound developments on the battlefield in the field of tactics and techniques and the role of these developments in the fate of the battle over the last fourteen years, on the one hand, And the increased emphasis of value principles, religious teachings, guidelines and measures of the Imam Khomeini and Imam Khamenei on training and educational synergy in creating, maintaining and promoting this readiness. In this article, which is an applied research in terms of purpose; in terms of level of analysis, it is an exploratory mix and in terms of approach and qualitative classification. In order to provide a reasoned answer to the research question, the Waltzobassel method has been used to calculate the total CVI and the four dimensions of effective synergy in the effectiveness of universities; The overall index with a rank of %83 and the local dimension with a firearm approach with a rank of %87, the regional dimension with a maneuver fire approach with a rank of %83, and the national dimension with a joint operations approach with a rank of %88 and the international dimension with a combined operations approach with a rank of %84 were approved by the expert community. With the institutionalization of the dimensions of augmentation, the capacities to fulfill the mission of the Armed Forces will be realized, which is stated in the conclusion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synergy Effectiveness University
الهی‌قمشه‌ای، محمدمهدی(۱۳۷۶) ترجمه قرآن‌کریم، قم: انتشارات لقاء.            
 امام‌خمینی(ره) روح‌الله(۱۳۶۹)صحیفه‌نور جلد۲۱، ۱۸تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام‌خمینی(ره)
-امام‌خمینی(ره) روح‌الله(۱۳۶۷)«پیام استقامت»، تهران: سپاه‌پاسداران انقلاب‌اسلامی
ارتش جمهوری اسلامی ایران(۱۳۶۸)فرماندهی بریگان‌های کوچک، تهران: معاونت آموزش نزاجا
امام خامنه‌ای، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبریhttp://www.leader.ir.
باقری کراچی، امین(۱۳۹۸) بررسی عوامل مژثر بر چابکی سازمانی دانشگاه‌ها فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت برآموزش انتظامی،شماره ۴۶، تهران: دانشگاه امین، صص ۷۷-۸۸
جعفری سکینه، امین بیدبختی، علی‌اکبر، محمدی، مهدی(۱۳۹۷) ارائه چارچوب جهانی شدن در نظام آموزش عالی جمهوری‌اسلامی ایران، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت برآموزش انتظامی،شماره ۴۲، تهران: صص ۱۱-۳۴
حافظ‍‌‌نیا، محمدرضا (۱۳۸۹) مقدمه‎ای برروش تحقیق در علوم‌انسانی، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات سمت.
خان‌احمدی، اسماعیل(۱۳۹۹الف) بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جنگ از منظر مبانی ارزشی و آموزه‌های دین مبین اسلام فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست دفاعی،شماره۱۱۰، تهران: دانشگاه جامع امام‌حسین(ع)صص ۱۷۷-۲۰۹
خان‌احمدی، اسماعیل(۱۳۹۹ب) تحلیل مضمون نیروی دریایی راهبردی در اندیشه دفاعی امام‌خامنه‌ای(مدظله)، فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی ،شماره ۲۱، نوشهر: دانشگاه نداجا صص ۱۲۵-۱۳۸
خان‌احمدی، اسماعیل (۱۳۹۷) رسالت نیروهای مسلح از منظر نهج‌البلاغه، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت و پژوهش‌های دفاعی، شماره ۸۶، تهران: دانشگاه جامع امام‌حسین(ع) صص۵۹-۸۱
خان‌احمدی، اسماعیل(۱۳۹۶) منشور حفظ‌دور عملیات از منظر نهج‌البلاغه، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت و پژوهش‌های دفاعی، شماره ۶۷، تهران: دانشگاه جامع امام‌حسین(ع) صص ۱۵۵-۱۸۴
سینا، میلاد، جاوید طاهری توحید(۱۳۹۷) اولویت‌بندی منابع انسانی مؤثر در اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع (مورد مطالعه صنعت نفت) فصلنامه علمی-ترویجی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، ۱۳(۴۸)، صص ۵۷-۸۲
سرمد زهره و همکاران(۱۳۷۷) مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم‌انسانی، تهران: انتشارات‌سمت.
شیروانی، علی(۱۳۹۱)ترجمة نهج‌البلاغه، قم: دفتر نشر معارف.
شهلائی، ناصر(۱۳۸۵)مدیریت استراتژیک در نیروهای مسلح، تهران: انتشارات دافوس آجا
دشتی، محمد(۱۳۹۴) ترجمه نهج‌البلاغه، قم: نشر اجود
دانشگاه امام‌حسین(ع)(۱۳۷۶) اصول وقواعداساسی رزم، تهران: انتشارات معاونت آموزش.
دکترین و اصول‌پایه به شماره۳۷/۱۳۲۱/ط (۱۳۸۷)تهران: ستادکل نیروهای مسلح.
فرهادی، علی، یوسفی، مجید(۱۳۹۷) تعالی دانشگاه‌های سازمانی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه علمی -پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره ۱۹نوشهر: دانشگاه نداجا،صص ۴۶-۶۰
علیرضا عالی‌پور(۱۳۹۹)تبیین جایگاه مراکز رشد پایدار در دانشگاه‌های نظامی فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره ۲۰نوشهر: دانشگاه نداجا، صص ۶۹-۸۲
کلینی، محمدیعقوب(۱۳۸۸) اصول کافی، چاپ سوم، تهران: دارالکتب السلامیه.
کوهن، سائول(۱۳۷۸)ژئوپلیتیک نظام‌جهانی، ترجمه عباس کاردان، تهران: مؤسسه تحقیقات بین‌المللی ابرار
ماه‌پیکر، یاور(۱۳۹۵) فرهنگ و آموزش نظامی، تهران: روناس
موسوی، سیدحسین، صالحی عمران، ابراهیم، موسوی، سید مهسا، مقصودی، فراستخواه(۱۳۹۸) شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره ۱۹صص ۳۵-۵۱
نجاران‌طوسی، حامد و همکاران(۱۳۹۶) الگوی دانشگاه تراز انقلاب‌اسلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت‌اسلامی، شماره۳ تهران: دانشگاه جامع امام‌حسین(ع)، صص۲۱-۵۲
هاریسون و مایرز(۱۳۵۰)نیرو‌ی‌انسانی و رشداقتصادی، ترجمه حسین مؤتمن، تهران: دانش‌سرائی عالی.
Hunter,Robert (Dec/Jan 2009),a New American Middle East strategy? Survival ,Vol.50,No.6
Hunter,Robert ,Edward Gnehm and George Jaul wan (2008)Integration Instrument of power and influence ,sent  Monica ,RAND
Karthik Namasivayam and Basak Denizci (2006). Human Capital in service Organizations Identifying value Drivers. Journal of Intellectual Capital Vol.7 , No. 3 pp. 381-393
Menzies, M. Human (2008) Capital Convergences Research Journal of Science and Technology. Vol, 3, Online. www. Elsevier .com.