طراحی مدل توسعه حمل‌ونقل دریایی برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی بین الملل کیش

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران،

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس

چکیده

حمل‌ونقل دریایی یکی از مهمترین شیوه‌های حمل‌ونقل کالا است و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران، یکی از بهترین روش‌های توسعه صادرات و کالاهای ترانزیتی از طریق حمل‌ونقل دریایی است. هدف پژوهش کنونی طراحی مدل توسعه حمل‌ونقل دریایی از دیدگاه بازاریابی است. روش تحقیق، کیفی و مطابق با رویکرد ظاهرشونده گلیزر نظریه داده بنیاد است. 10 خبره حوزه حمل‌ونقل به ویژه حمل‌ونقل دریایی در این پژوهش مشارکت کردند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی انتخاب شده‌اند. از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته به منظور گردآوری داده‌ها و کدگذاری سه گانه برای تجزیه تحلیل یافته‌ها استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که می‌توان از طریق 5 نوع بازاریابی، حمل‌ونقل دریایی را توسعه بخشید. بازاریابی صادراتی، بازاریابی پایدار، بازاریابی هوشمند، بازاریابی سیاسی و بازاریابی داخلی انواع بازاریابی‌هایی که توصیه شده است. در مجموع 25 راهکار بازاریابی شناسایی در این دسته‌ها قرار گرفتند. بازاریابی صادراتی با راهکارهایی همچون 4p صادراتی، پایگاه داده‌های صادراتی و شفافیت اطلاعات و همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل با صادرکنندگان)، بازاریابی پایدار (بهینه مصرف انرژی، کاهش آلودگی، الزامات حمل مواد خطرناک، توسعه پایدار و مدیریت بحران زیستی، بازاریابی هوشمند (حمل و نقل هوشمند، توسعه زیرساخت فناوری و هوش مصنوعی و ICT) بازاریابی سیاسی (توسعه روابط اقتصادی/ سیاسی، افزایش امنیت منطقه‌ای، ترمیم مرزها، تشکیل اتحادیه منطقه‌ای، اصلاح و تطبیق قوانین، بیمه ترانزیت کالا و جذب سرمایه گذار خارجی) و بازاریابی داخلی (بیمه و آموزش کارکنان، کاهش تصادفات و تلفات انسانی) همراه بودند. این استراتژی‌های بازاریابی در قالب الگویی برای فهم بهتر نمایش داده شدند که می‌تواند مبنای مناسبی برای توسعه حمل‌ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Maritime Transportation Development Model (for the Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

  • seyedalireza Hosseinitabatabaei 1
  • Abdullah naami 2
  • alireza rousta 3
2 مدیر گروه بازرگانی
3 Department of Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
چکیده [English]

Maritime transportation is one of the most important methods of Transportation of goods and it is one of the best ways to develop exports and transit goods, considering the strategic position of Iran, The aim of the present study is to design a model for the development of maritime transport from a marketing perspective. The research method is qualitative and in accordance with Glaser's apparent approach to grounded theory. 10 experts in the field of transportation, especially maritime transportation, participated in this study, which were selected through purposive sampling and snowball method. Semi-structured interviews were used to collect data and triple coding was used to analyze the findings. The results showed that maritime transport could be developed through 5 types of marketing. Export marketing, sustainable marketing, smart marketing, political marketing and internal marketing are the types of marketing that are recommended. A total of 25 identification marketing strategies were placed in these categories. Export marketing with solutions such as (4p export, export databases and information transparency and cooperation of transport companies with exporters), Sustainable marketing (optimal energy consumption, pollution reduction, hazardous material transportation requirements, sustainable development and bio-crisis management), Smart marketing (transportation Intelligent, development of technology and artificial intelligence and ICT infrastructure), Political marketing (development of economic / political relations, increasing regional security, border restoration, formation of regional union, reform and enforcement of laws, transit insurance and attracting foreign investors) and Internal marketing (insurance and staff training, reduction of accidents and casualties). These marketing strategies were presented in the form of a model for better understanding that can be a good basis for the development of maritime transport in the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maritime transportation
  • Transportation Development
  • Transit of goods
  • Marketing strategy