شناسایی ریسک نگهداشت اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش بازرگانی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

چکیده

امروزه منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی به یک گزاره مسلم و قطعی مورد پذیرش همگان قرار گرفته است؛ به دلیل رقابت شدید و کمبود کارکنان با توانایی و مهارت بالا، جذب و نگهداشت کارکنان با استعداد همانند سایر زمینه‌های اجرایی سازمان، در حوزه منابع انسانی نیز همراه با ریسک‌هایی خواهند بود که می‌تواند کارایی و اثربخشی این حوزه را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی ریسک‌های نگهداشت اعضای هیئت علمی در دانشگاه یزد است. جامعه آماری پژوهش اساتید و کارکنان دانشگاه یزد که در زمینه استخدام اعضای هیئت علمی به مدت 7 سال فعالیت دارند. پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده‌ها از دسته تحقیقات کیفی است که به لحاظ جدید بودن حوزه در زمینه مطالعات اکتشافی از روش تحلیل تم استفاده گردید. به منظور گردآوری داده‌های تحقیق از ابزار مصاحبه‌های نیمه ساختار و تحلیل آن به صورت دستی انجام گرفت. یافته‌ها منجر به شناسایی 3 تم اصلی شامل ریسک ادراکی، شغلی و مدیریتی و 10 تم فرعی شامل گریزپایی، وابستگی، اهمال کاری، اعتیاد به کار، فرسایش شغلی، همکاری مخرب، حصارآفرینی، تساوی‌گری، تطبیق ناپذیری و ضعف روانشناختی شده است. در این پژ<هش ریسک ادراکی، شغلی و مدیریتی به عنوان ریسک نگهداشت معرفی شده‌اند. همچنین نتیجه گرفته شد که اقدام به نگهداشتن اساتید ناکارآمد ریسک‌هایی را هم برای دانشگاه، دانشجویان و اساتید ناکارآمد به دنبال دارد که برای دانشگاه منجر به تنزل اعتبار و وجهه علمی دانشگاه را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Retention Risks in Faculty Member

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sabokro 1
  • azin kayedian 2
  • Elahe Hosseini 3
2 Ph.D. candidate, Faculty of Management, Yazd University, Yazd, Iran
3 PH.D. Candidate
چکیده [English]

Nowadays human resources as the most important competitive advantage and organizational capital has been accepted by everyone as a certain and definite statement. Due to the intense competition and shortage of highly skilled and qualified employees, recruiting and retaining of talented employees will be associated with risks as in other areas of the organization in the field of human resources. Consequently, it can influence on the efficiency and effectiveness of this area. The purpose of this study is to identify the risks of retaining the faculty members at Yazd University. Statistical population of research of employees of Yazd University who are engaged in hiring faculty members. Findings led to the identification of three main themes including perceptual, occupational and managerial risk and 10 sub-themes including escape, dependence, procrastination, work addiction, job erosion, destructive cooperation, fencing, equality, maladaptation and psychological weakness. Is. In this research, perceptual, occupational and managerial risks are introduced as maintenance risk. The results showed individual, organizational and behavioral risk as human resource risks in the form of maintenance risks. It was also concluded that retaining incompetent professors carries risks for the university, students and incompetent professors, which leads to a decline in the university's academic credibility and prestige.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Risk
  • Staff Retention
  • Knowledgeable Staff
  • Yazd University
ابراهیمی، الهام، قلی پور، آرین.(1395). گونه‌شناسی ریسک‌های منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک: کاربرد رویکرد کیفی. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 6(2)، 1-26.
ابراهیمی، الهام، قلی پور، آرین, مقیمی، سیدمحمد، قالیباف اصل، حسن. (1396). تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازیمجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی،15(1)،1-23.
حسینی، الهه، سعیدا اردکانی، سعید، سبک‌رو، مهدی. (1399). ارائه الگوی آوای کارکنان دانشی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز شیراز)فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی.8(4)،57-72.
حسینی، الهه، سعیدا اردکانی، سعید، سبک رو، مهدی. (1399). مدل مفهومی آوای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران با رویکرد مدل‌یابی ساختاری تفسیریفصلنامه علمی آموزش علوم دریایی.
سبک­رو، مهدی و فرقانی اله آبادی، فهیمه.(1399). مروری بر جریان‌های نوین در مدیریت منابع انسانی. انتشارات دانشگاه یزد.
ضیاء، بابک، رضوانی، مهران، مبارکی، محمدحسن، تاج پور، مهدی. (1398). الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های برتر ایران). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی.12(2)،301-320.
Acharya, S., & Wee, S. L. (2020). Rational inattention in hiring decisions. American Economic Journal: Macroeconomics, 12(1), 1-40.
Ahammad, M. F., Glaister, K. W., & Gomes, E. (2020). Strategic agility and human resource management. Human Resource Management Review, 30(1), 100700.
Aven, T. (2010). On how to define, understand and describe risk. Reliability Engineering & System Safety, 95(6), 623-631.
Axelrod, B., Handfield-Jones, H., & Michaels, E. (2002). A new game plan for C players. Harvard business review, 80(1), 80-90.
Becker, K., & Smidt, M. (2016). A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 26(2), 149-165.
Biri, B., Capps, J., Pfeiffer, D., & Khalid, A. (2020). Improving Communication Between Assessment and Maintenance Departments.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Bruwer, J. P., & Rossouw, J.-P. (2019). The Influence of Perceived Human Resource Risk Factors on Financial Problems Faced by Overberg District Municipalities. Journal of Economics and Behavioral Studies, 11(1 (J)), 48-54.
Cascio, W., & Boudreau, J. (2014). HR strategy: optimizing risks, optimizing rewards. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance.
Chitsaz, E., Tajpour, M., Hosseini, E., Khorram, H., & Zorrieh, S. (2019). The effect of human and social capital on entrepreneurial activities: A case study of Iran and implications. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(3), 1193-1203.
Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.
Cronk, L., Berbesque, C., Conte, T., Gervais, M., Iyer, P., McCarthy, B.,... Aktipis, A. (2019). Managing risk through cooperation: Need-based transfers and risk pooling among the societies of the Human Generosity Project. In Global Perspectives on Long Term Community Resource Management (pp. 41-75): Springer.
DeCenzo, D. A., Robbins, S. P., & Verhulst, S. L. (2016). Fundamentals of human resource management: John Wiley & Sons.
Dionne, G. (2013). Risk management: History, definition, and critique. Risk Management and Insurance Review, 16(2), 147-166.
Fheili, M. I. (2006). Developing human resources key risk indicators—Know Your Staff (KYS) practices. Journal of Operational Risk, 1, 71-85.
GHalibaf Asl, H. M., S,M; Gholipour, A & Ebrahimi, E (2015). Designing and Explaining a Framework for Identification and Classification of Human Resource Risks: Application of Qualitative Approach. Journal of Research in Human Resources Management, 7(2), 1-24. Retrieved from https://hrmj.ihu.ac.ir/article_14317_d3bc76e8863ac07194f593af4dfda027.pdf
Guma, P. V. (2011). Organisational factors impacting on employee retention.
Hohenstein, S., & Kliegl, R. (2014). Semantic preview benefit during reading. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 40(1), 166.
Hosseini, E., Tajpour, M., & Lashkarbooluki, M. (2020). The impact of entrepreneurial skills on manager’s job performance. Int. J. Hum. Capital Urban Manage, 5, 4.
Hosseini, E., SAEIDA ARDEKANI, S., Sabokro, M. (2020). Investigating the Leadership Integrity on the Voice of the Employees by Mediating the Empowering Behaviors of the Leader(A case study: Yazd Travel Agencies). Journal of Tourism and Development. [in persian]
Hosseini, E., SAEIDA ARDEKANI, S., Sabokro, M. (2020). Presentation the Pattern of Knowledge Employees Voice (Case Study: Shiraz Gas Company Employees). Quarterly Journal of Public Organzations Management, 8(4), 57-72. [in persian]
Hosseini, E., SAEIDA ARDEKANI., & Sabokro, M. (2020). Conceptual model of the voice of the members of the scientific board of public universities of Iran with the approach of interpretive structural modeling. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences.
Jablonowski, M. (2006). Precautionary risk management: dealing with catastrophic loss potentials in business, the community and society: Springer.
Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1995). Understanding human resource management in the context of organizations and their environments. Annual review of psychology, 46(1), 237-264.
Mertens, W., & Recker, J. (2020). Can constructive deviance be empowered? A multi-level field study in Australian supermarkets. Journal of Retailing and Consumer Services, 54, 102036.
Meyer, M., Roodt, G., & Robbins, M. (2011). Human resources risk management: governing people risks for improved performance: opinion paper. SA Journal of Human Resource Management, 9(1), 1-12.
Moseley, A., Jeffers, L., & Paterson, J. (2008). The retention of the older nursing workforce: A literature review exploring factors that influence the retention and turnover of older nurses. Contemporary Nurse, 30(1), 46-56.
Osipova, E., & Eriksson, P. E. (2013). Balancing control and flexibility in joint risk management: Lessons learned from two construction projects. International Journal of Project Management, 31(3), 391-399.
Phan, T., Dang, T., Nguyen, T., Ngo, T., & Hoang, T. (2020). The effect of enterprise risk management on firm value: Evidence from Vietnam industry listed enterprises. Accounting, 6(4), 473-480.
Phillips, J. J., & Connell, A. (2004). Managing retention: A strategic accountability approach. ROI Institute, 3(12), 45-57.
Rowden, R. W. (2002). The strategic role of human resource management in developing a global corporate culture. International Journal of Management, 19(2), 155.
Sabokro, M., Tajpour, M., & Hosseini, E. (2018). Investigating the knowledge management effect on managers’ skills improvement. International Journal of Human Capital in Urban Management, 3(2), 125-132.
Salamzadeh, A., Tajpour, M., & Hosseini, E. (2019). Corporate entrepreneurship in University of Tehran: does human resources management matter? International Journal of Knowledge-Based Development, 10(3), 276-292.
Schuler, S., & Jackson, S. (2006). Managing human resources. Cengage learning. Sociology, 66(1), 32-40.
Sinha, C., & Sinha, R. (2012). Factors affecting employee retention: A comparative analysis of two organizations from heavy engineering industry. European journal of business and management, 4(3), 145-162.
Skoczylas-Tworek, A. (2019). THE APPLICATION OF THE THREE LINES OF DEFENSE CONCEPT IN RISK MANAGEMENT AND FRAUD RISK ON THE EXAMPLE SELECTED LISTED COMPANIES. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 190-202.
Stevens, J., Jeynes, V., Cotena, E., & Edelson, M. (2006). Managing risk: The HR contribution: Routledge.
Tahmasebi, R. G., A & Javaherizade, E,. (2013). Talent Management: Explain, Identify and the Rank Influencing Factors on Recruitment and Retention of Academic talent. Management Researches, 5(17), 5-26.
Tajpour, M., Hosseini, E., & Salamzadeh, A. (2020). The effect of innovation components on organisational performance: case of the governorate of Golestan Province. International Journal of Public Sector Performance Management, 6(6), 817-830.
Zhang, Y. L. X. (2014). Research on the innovative talent management based on risk management theory. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(4), 413-419.