ارائه مدل تربیت و آموزش کارورزی( دریانوردی) دانشگاه علوم دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشیار مدیریت آمورشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

این تحقیق یک مطالعه کیفی(مصاحبه نیمه ساختاریافته) بوده که با هدف طراحی مدل تربیت و آموزش کارورزی دریانوردی، صورت پذیرفته است. به این منظور، متخصصان علوم دریانوردی که کارورزی‌های دریانوردی را برای دانشجویان دانشگاه علوم دریایی در سه سال اخیر اجرا کرده‌اند، انتخاب شدند و از طریق نمونه‌گیری هدفمند افسران رشته تحصیلی ناوبری و فرماندهی کشتی، مدیریت و کمیسر دریایی، مهندسی مکانیک و برق(مهندسان فنی) به وسیله پرسشنامه باز پاسخ(مبتنی بر چشم انداز، ماموریت و اهداف دانشگاه‌های علوم دریانوردی) احصا و تحلیل محتوا شده است. سپس، از طریق گروه کانونی این متخصصان که مسوول تربیت و آموزش دانشجویان دانشگاه علوم دریایی نیز می‌باشند، شاخص‌های ارتقای آموزش در اجرای کارورزی دریانوردی مشخص شده‌ و اقدامات مدیریتی متناظر این شاخص‌ها تدوین گردیده‌اند. بر اساس مطالعات به عمل آمده از مدل‌های راهبردی آموزش و الگوهای تربیتی، همچنین، مولفه‌های مورد نظر متخصصان دریانوردی و تربیتی در پرسشنامه بازپاسخ، مدل مفهومی طراحی، که به منظور داشتن یک راهبرد مدون برای اجرای کارورزی، به دانشگاه‌های علوم دریایی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of educated and training Marine Sciences internship (Case Study: Marine Science University Internships)

نویسندگان [English]

  • A Alipoor 1
  • K Niaz Azari 2
چکیده [English]

Training different fields of science and technology in the high education system reflects the fact that in addition to theoretical training, practical training and skills are also taken into consideration. Job skills and educating professional and skillful staff are very important in marine science. This study’s qualitative and it has aimed to design a model for marine science internship education and training. In order to achieve this aim, the maritime experts who had executed the last three years internship of Imam Khomeini Maritime University, were selected. Using stratified sampling, these experts’ key beneficiaries’ expectations, including deck officers, ship management Marine logistics officers, mechanic engineering and electronic engineering (technical engineering) officers, were collected through open response questionnaire. In addition, the content was analyzed based on the vision, mission and goals of Imam Khomeini Maritime University. Then the indicators of promotion in marine science internship were specified through the focal group of these experts, who are in charge of education and training of Imam Khomeini Maritime University’s cadets. Also, the management practices associated with these indicators was developed. Based on studies on strategic training models, education patterns and the maritime and training experts’ desired components in the open response questionnaire, a conceptual model was designed and suggested to the Maritime University in order to possess a codified strategy of implanting marine science internship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Training
  • Internship
  • marine science
آقاپور، ش.(1393). نقش مهارتهای کلیدی در شکل گیری قابلیت اشتغال دانشجویان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 71.

آراسته، ح.(1382). تغییر راهبردی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی. تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).

آقا محمدی، د.(1388). تدوین راهبرد تربیتی– آموزشی دانشگاه­های افسری نیروهای مسلح، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.

اسفندفر و همکاران.(1391). نقش مؤثر آموزش‌های علمی‌کاربردی در توسعه‌ی اشتغال، هفته‌نامه جامع دانشگاه علمی‌کاربردی.

جباری، ل .(1381). سنجش اثربخشی برنامه‌های آموزشی در سازمان­ها. تدبیر، 127: 86-72.

چاوشی، ا .( 1383). مقایسه مدل­های ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی و انتخاب مدل برتر در مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.

عباسی، ع .(1393). تبیین جایگاه استاندارد سازی در ارتقاء کیفیت نظام آموزشی، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام­های دانشگاهی تهران،  دانشگاه صنعتی شریف.

عنایتی، ت؛ نیازآذری، ک؛ عالی پور، ع.(1392). تبیین عوامل کلیدی استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان­های آموزشی دریایی، فصلنامه دانش راهبردی، شماره 8.

سلطانی، ا.(1384). نقش الگوی جامع تعاملی نیازسنجی آموزشی در توسعه مدیران سازمان های تولیدی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت.

سرمد، ز، بازرگان، ع.(1381). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه،  چاپ هشتم، ص141.

سیف، ع.(1388). روان شناسی پرورشی نوین، تهران: انتشارات دوران.

شمشیری، ب.(1385). ارائه الگوی نظری به منظور جهت دهی و ساماندهی فعالیت­های امور تربیتی در نظام آموزش و پرورش ایران با اقتباس از آموزه های عرفان اسلامی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 25. شماره4.

شعبانی، ح.( 1387). مهارت­های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، انتشارات سمت، چاپ بیست و دوم.

دستورالعمل معاونت تربیت و آموزش نداجا(1393). دستور العمل کارورزی 2 دانشجویان، 19/8/1393: ص 1.

صفدری، ر، مصطفی، و(1393). نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت، فصلنامه رشد و فناوری، سال دهم، شماره 40.

ملائیان، ر (1388). آموزش حین کار، رویکردی مؤثر در افزایش کارآیی و تسهیم دانش در لایه­های سازمانی، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول شماره 6.

فتحی واجارگاه، .(1392). "نیاز سنجی آموزشی­(الگوها و فنون"، انتشارات آییژ، چاپ اول، تهران.

 

Arthur E. L.(2012). the former president of teachers of Columbia University, “The chronicle of higher education”, by the future of colleges: 9 inevitable changes.

Arjen E.J. W.(2014). Sustainability in higher education in the context of the UN DESD: a review of learning and institutionalization processes, Journal of Cleaner Production, 62( 8-15).

Australian Government.(2014). Higher Education Standards Framework Consultation Draft – April,. http:// www. sydney.edu.au.

Anvari, R. (2010). Personal needs assessment approach in strategic training and affective commitment. International Journal of Business and Management. 5, (7).

Jean B.(2011). Traning needs assessement(metods, toolsand teachniques(.

Kuwaguchi , S.(2005). Effective training need , Assessment and training design based on organization diagnosis (1) , quaterly kenshu , winter , 2004-2005 – P 9.

Müller, G.(2014). The role of campus, curriculum, and community in higher education for sustainable development , Journal of Cleaner Production 62 (134-137).

Raymond, A. N. (2008). Employee Training and Development, Fourth Edition. Mc Graw Hill.