اعتبار یابی مقیاسی برای مدیریت دانش در درس ناوبری ساحلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

2 مربی مدیریت دانشگاه فارابی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور اعتبار یابی مقیاسی برای مدیریت دانش درس ناوبری ساحلی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) انجام شده است. این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و با روش تحلیل عاملی اکتشافی به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل100 نفر از دانشجویانی که این درس را در دانشگاه گذرانده‌اند و کل حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون استفاده شده است، روایی شناسنامه، روایی محتوا آن تامین شده است و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ برای مدیریت دانش87/0 محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل عامل نشان داده است که مدیریت دانش درس ناوبری ساحلی از عامل های جذب دانش، کاربرد دانش، دانش آفرینی، ذخیره دانش و سازماندهی دانش تشکیل شده است که در بین عامل‌ها جذب دانش بیشترین نقش و انتشار دانش کمترین نقش را در شکل گیری مدیریت دانش درس ناوبری ساحلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Scale for Knowledge Management in Educational System of Mazandaran Rovince

نویسندگان [English]

  • A Motalebi 1
  • A Moradi 2
چکیده [English]

The aim of this study is to validate the scale for knowledge management in coastal navigation course at Imam Khomeini Maritime University. The research is based on exploratory method. The statistical population consists of all 1000 cadets who passed this course and all of the population was considered as the sample. Data was collected through Sharon Lawson knowledge management questionnaire; its validity was the content validity type, and the reliability of questionnaires was measured equal to 87% through Cronbach's alpha method. The results of factor analysis indicated that the knowledge management in coastal navigation course consists of the factors, namely, the knowledge absorption, application and dissemination, creation, storage and organization. Among all these factors, the knowledge absorption plays the maximum role and the knowledge dissemination, the minimum role in creating the knowledge management in this course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Knowledge Absorption
  • Validation
ابراهیمی, م. و وحیدی, آ. (1388). مدیریت دانش و تسهیم دانش در پزوهش و فناوری پتروشیمی. کنفرانش آموزش مهندسی در 1404 (ص. 1-11). تهران: دانشگاه تهران-فرهنگستان علوم.

افضلیان، م،( 1392)، بررسی وضعیت مدیریت دانش در سیستم آموزش و پرورش ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن.

باباغیبی، ع،(1390)، بررسی و ارزیابی وضعیت استقرار مدیریت دانش در سازمان ها، فصلنامه توسعه انسانی پلیس، شماره39.     

بیدختی، ع،(1390)، بررسی و ارزیابی وضعیت استقرار مدیریت دانش در سازمان ها، فصلنامه توسعه انسانی پلیس، شماره39.   

خیر اندیش، م،(1388)، الگوی ساختاری، فرهنگی و تکنولوژیکی متناسب با رویکرد مدیریت دانش، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

دانایی‌فرد, ح., خائف الهی, ا. و حسینی, م(1390). تأملی بر ارتقای تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری). پژوهش­های مدیریت عمومی, 14, 63-84.

رضایی دولت آبادی، ح، خزایی پول، ج (1392). طراحی مدل تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل، دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران، شماره سوم.

سهرابی, ب، فروزنده, س، رئیسی وانانی، س (1390). ارائه مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمان­های پروژه- محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی، سازمانی، فنی. مدیریت دولتی, 7, 95-114.

علی‌پور درویشی، ز (1391). ارائه مدل عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروه­های آموزشی دانشگاه اسلامی(پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم تحقیقات). مدیریت فناوری اطلاعات, 10, 91-116.

Bass, B.M.&Avolio.B.J.(1990).form Transformational Leadership: Learning to share The vision organizational Dynamics.vol.18, no.3,pp,19-31.

Bejan D A, Clair, HD, Sally Sambrook .(2013). "Leadership and knowledge management in UK ICT Organization ", Journal of Management Development, Vol. 32 ISS: 1, pp.4 – 17.

Crawford, C. B. (2012). Exploring The Relationship Between KnowledgeManagement And Transformational Leadership, Journal of Knowledge Management and Leadership.

Crawford , C. B.,(2008), Transformational Leadership, Innovation And KnowledgeManagement, Journal of Knowledge Management and Leadership.

Carmeli, A., Atwater, L., & Levi, A. (2011). How leadership enhances employees’ knowledge sharing: the intervening roles of relational and organizational identification. Journal of Management Development, 5, 257–274.

Hsin-Kuang.C.& Chun.(2012). The Moderating  Effect Of Transformational Leadership on Knowledge Management And Organizational  Effectiveness, Journal of Social  Behavior And  Personality, 40(6), pp:1015-1024.

John D. Polities. (2001). "The relationship of various leadership styles to knowledge management", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 22 ISS: 8, pp.354 – 364.

Politis, JD (2012). The relationship of various leadership styles to knowledge management. Leadership and Organization Development Journal, 22(8), 354–364.

Urso, G., Stoeva, L., Stoeva, Y., Migliardi, F., Ankang, G., &Yijan, S. (2009). Knowledge Sharing is Power. Transit Stud Rev, 16, 352–367.

Valerie, C. Y. Zhu and Linyan S.(2012). The Interactive Relationship between Corporate Cultures, Leadership Style and Knowledge Management,Volume 1, Issue 3.