بررسی عوامل مؤثر بر ورود (جذب) دانشجو به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

2 کارشناس ارشد آمار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر بر اساس چهار شاخص بورسیه‌ی تحصیلی و شغلی، ویژگی‌های شخصیتی فرد، ویژگی‌های محیطی فرد و تبلیغات و ایجاد انگیزه توسط اطرافیان مدلی را برای عوامل مؤثر بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) و همچنین، رتبه‌بندی این عوامل به ترتیب اهمیت، اراdه داده است. به‌ منظور انجام این پژوهش، نمونه‌ای متشکل از 262 نفر دانشجو از دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) و چند دانشگاه انتخاب شده‌ی شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. نتایج به ‌دست‌ آمده از برآورد مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از همه‌ی شاخص‌ها و عوامل مرتبط آنها به صورت همزمان، بیانگر آن است که به ترتیب عوامل: تضمین شغلی بعد از فارغ‌التحصیلی، تبلیغات از طریق رسانه‌ها، ریسک‌پذیر بودن، محل سکونت (روستا)، ایجاد انگیزه توسط اطرافیان، زندگی در خانواده نظامی، برخورداری از کمک هزینه مالی و رفاهی در دوران دانشجویی و عدم نیاز به گذراندن دوره ضرورت خدمت سربازی بعد از فارغ‌التحصیلی از عوامل مؤثر بر ورود به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) می‌باشد. همچنین، با استفاده از آزمون دوجمله‌ای مشخص گردید که شاخص علاقه به حضور در ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه در نیروی دریایی از عوامل مؤثر بر انتخاب دانشجویان این دانشگاه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Effecting Student Entering to Late Imam Khomeini Maritime University

نویسندگان [English]

  • F Karimibirgani 1
  • r hajipour 2
  • A gharasufloo 3
چکیده [English]

This research presented a model of factors effecting student entering to Imam Khomeini maritime university according to four indexes; education and job scholarship, personality characteristics, environmental characteristics, and advertising and motivation by family. To conduct this research, a sample of 262 students selected from Imam Khomeini maritime university and several universities chosen in Tehran by stratified random sampling. By applying logistic regression model with all variables simultaneously, the results indicate that the job insure after graduation, advertising through media, risk taking, habitat, motivation by family, living in a military family, grant and no requirement to take military exercise after graduation are factors that influence student entering to Imam Khomeini maritime university. Also by using the binomial test revealed that the interest toward the Islamic Republic of Iran army and especially maritime is a factor of choosing this university by its students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education and job scholarship
  • personality and environmental characteristics
  • advertising and motivation by family
  • Logistic regression
احمدپور داریانی، م و مقیمی، س م. (1385). مبانی کار آفرینی، تهران: نشر فراندیش.

تابلی، ح و شمس الدینی، س. (1389). بررسی عوامل مؤثر در جذب و نگهداری نیروی انسانی در کادر اداری آموزش و پرورش استان کرمان، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری.

حاجی پور فرسنگی، ر. (1392). بررسی تأثیر مخاطره گریزی بر تقاضای بیمه بدنه‌ی اتومبیل با به‌کارگیری مدل­های لوجیت' مجله بررسی‌های آمار رسمی ایران، 1، 43-58.

حسینی، س ع، اسکندری، م و محمدیان، ا. (1390). بررسی میزان بهره‌وری منابع انسانی و راه‌های افزایش آن، فصلنامه منابع انسانی ناجا، 25، 121-109.

خاکی، غ. (1382). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی (نسخه اول)، تهران: نشر بازتاب.

طهماسبی، ر، قلی پور، آ و جواهری زاده، ا. (1391). مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 17، 26-5.

ظهیری نیا، م و بهروزیان، ب. (1391). مقایسه عوامل مؤثر در ورود زنان و مردان به دانشگاه، فصلنامه زن و جامعه، 4، 89-69.

مومنی، م و  فعال قیومی، ع. (1389). تحلیل آماری با استفاده از SPSS، تهران: نشر مولف.

Cronbach, LJ.(1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests, Psychometrika, vol. 16, 297-334.

Frees, W. E. (2010). Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications, Cambridge University Press, United States of America, 1st ed, 107-138.

Ofoghi, R & Hajipour,  F, R. (2013). The Effect of Insurance Knowledge on the Insurance Demand: the case study of Auto Insurance', Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 3, 3356-3364.

Ruth. E. K.(1995). Factor Influencing The College Choice Decisions Of Graduate Students, Research in Higher Education, vol. 36, 109-124.

Sandeep. R C. (2006) .Trends in Recruitment of  Executives in IT Sector in India, ICFAI University press.

Yano, J. Ryan ,B. Titus M. Betty, K.  Kennedy. K.(2014). Factors Influencing the Choice of College Among Undergraduate Students in Public Universities in Kenya. A Case Study of the University of Eldoret' Australian Journal of Commerce Study.