رابطه مهارت‌های مدیران موثر با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، مدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

هدف اصلی این تحقیق رابطه مهارت های مدیران موثر با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر بود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری به تعداد 85 نفراز کارکنان که دارای مشاغل کلیدی در دانشگاه بودند و  بر اساس جدول کرجسی و مورگان با روش تصادفی طبقه ای تعداد 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد، مهارت های مدیران موثر وتن و کامرون(با اعتبار 78%) و رفتار شهروندی سازمانی ارگان(با اعتبار 84%) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمونهای    T، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون) از طریق نرم افزار SPSS اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مهارت های ارتباطی مدیران با رفتار شهروند ی سازمانی رابطه  معنادار وجود دارد. همچنین رابطه مهارت های ارتباطی مدیران با کل مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی(شامل:وجدان کاری، نوع دوستی،آداب اجتماعی،جوانمردی و ادب و نزاکت) نیز معنادار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Organizational Citizenship Behavior Management Skills And Efficiency Of Human Resources

نویسندگان [English]

  • M Ahmadi 1
  • S.E Hemmati 2
چکیده [English]

The main objective of this research was investigating the relationship between organizational citizenship behavior management skills and efficiency of human resources in Imam Khomeini maritime university of Nowshahr. The research method in this study was descriptive and correlational. The population was 85 of the university employees who have key positions and based on Morgan table with stratified random sampling, 70 persons were selected. Data were collected using two standard questionnaires, effective management skills Whetten and Cameron (0.78 validity) and organizational citizenship behavior of organization (0.84 validity), respectively. Data analysis, descriptive and inferential statistics (T-test and Pearson correlation coefficient) was conducted through SPSS software. The results showed that the relationship between managers’ communication skills and organizational citizenship behavior is significant. Also the relationship between managers’ communication skills and organizational citizenship behavior (such as work ethic, altruism, social etiquette, chivalry and courtesy) was also significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers of the enterprise citizen behavior
  • Skills
  • productivity
  • human resources
احمدی، ف. (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروند سازمانی و ارائه  الگو برای شرکت ملی نفت ایران، پایان نامه دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، پردیس قم.
احمدی، م. (1394). اصول و مبانی سازمان و مدیریت. ویراست دوم. ساری: پژوهشهای فرهنگی.
اسلامی، ح و سیار، ا. (1386). رفتار شهروندی سازمانی، نشریه تدبیر، شماره 187.
جاسبی، ع. (1379). اصول و مبانی مدیریت. تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
رابینز، ا. (1379). مدیریت رفتار سازمانی(ترجمه دکتر سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری). تهران: پژوهشهای فرهنگی.
سریع القلم، م. (1375).  توسعه ،جهان سوم و نظام بین الملل .تهران: نشر سفید.
عبدالهی، ب و نوه ابراهیم، ع. (1385). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. تهران: ویرایش.
محمدی، غ. (1377). بررسی مهارتهای مدیریتی مدیران بیمه مرکزی ایران و تاثیر آن بر بهره وری آن سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت ، رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
هویدا، ر؛ نادری، ن. (1388). بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1)33)، 118– 103.
یگانگی، سیده ع. (1389). نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان قزوین. مجله مدیریت توسعه و تحول، 5 (2)، 57-68.
زارع، ح. (1383). نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان. فرهنگ مدیریت، 6(2)، 151-169.
جمالی، ا و تقی پور، ع و صالحی، م.(1388). رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضا هیئت علمی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارایه  مدل مناسب، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 2(3)، 87-106.
مقیمی، س م. (1390). سازمان و مدیریت با رویکردپژوهشی، تهران: ترمه.
Castro CB, Armorio EM & Ruiz DM.(2004). The Influence of Employee Organizational Citicenship Behavior on Customer Layalty. International hournal of service industry management. 15(1), 27-53.
Cohen A &kol y. (2004). Professionalism and Organizational Citizenship Behavior: An Empirical Examination Among Isaeli. Nurses. Journal of managerial psychology. 19(4), 6.-73.
Oguz. E. (2010). The Relationship Between the Leadership Styles of the School Administrators and The Oraganizational Citizenship Behaviors of Teachers.Procedia social and behavioral sdiences, 9(1),1188-93.
Baum, R.J, Lock, E, A. Smith. K.G. (2001). Amultidimensional model of venture gowth. Academy of Management Journal. 44(2),  292-303.
Bienstock, C. C., DeMoranville, C.W. and Smith R.K. (2003).Organizational Citizenship Behavior and Service Quality. Journal of Service Marketing.4 (17), 357-378.
Bolino, M. C. ,Turnley, W. H. , &Bloodgood, J. M. (2002). Citizenship Behavior and The Creation of Social Capital in Organizations. Academy of Management Review. 27(4), 505-522.
HorwitzF. M,Heng, T, Quazi,H. A. (2003). Finders,keepers? Attracting, Motivating & Retaining Knowledge workers. Human resource management journal. 4(13), 257-272.
Katz, RL. (1991). Skills of an Effective Administer. Harvard Business Review. Business classic fifteen key concepts for managerial success
Mintzberg, Henry. (1973).The Nature of Managerial Work, New York, Harper & Row.
Montel, SJ, Meredith, JRS Shafer, S.MS Sutton, MM. (2004). Core / Concepts: Project Management in Practice (with CD) (seconded). John wiley and sans. New York.
Morrison Elizabeth, (1994). Role Definitions and Organizational Citizenship
Netemeyer, R.G., Boles, J.S., Mckee, D.O. and McMurrian, R. (1997). An Investigation into the Antecedents of Organizational Citizenships Behaviors in a Personal Selling Context.Journal of Marketing. 6, 85-98.
Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
Podsakoff, P. M.,MacKenzie, S. B., Paine, J. B.,&Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management. 26, 513-563.
Organ. DW, Konovsky M. (1989). Cognitive Versus Affective Determinants of Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Psychology. 74, 157-64