ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بنادر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

3 مربی برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

4 کارشناس ارشد دریانوردی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر بوده است. این تحقیق به وسیله‌ی پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه از روش محتوا (سازه) مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه دارای پایایی با ضریب 93/0 بوده است. حداقل اندازه نمونه برابر 96 نفر است. از 120 پرسشنامه توزیعی، 111 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل علمی داشته‌اند. جهت تحلیل پرسشنامه‌ها از آزمون‌های شاخص KMO، آزمون بارتلت، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نیکویی برازش (به وسیله‌ی نرم‌افزارهای SPSS 19 و Lisrel 8.8) استفاده شده است. مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق به وسیله‌ی شاخص‌های برازش مدل که عبارتند از GFI، AGFI، RMSEA، CFI و NFIو همچنین آزمون t و ضریب همبستگی پیرسونکه تایید شد، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای افسران این دانشگاه، اولویت ‌بندی نیازها به ترتیب شامل نیازهای احترام، فیزیولوژیکی، اجتماعی، خودشکوفایی و ایمنی می‌باشد. در پایان تحقیق نیز با توجه به اولویت‌بندی نیازها، جهت ایجاد بیشترین انگیزه کاری در میان افراد جامعه آماری پیشنهادهایی ارایه گردید که عبارتند از: فرماندهان به زیردستان خود احترام بیشتری بگذارند. در صورت بروز اشتباه، باز هم شان و منزلت افراد سازمان حفظ شود و فرصت جبران به آنان داده شود و به روحیات افراد توجه شود و به جای دستورات، فرماندهان می‌توانند با نرمش نیز کار را پیش ببرند. عدالت در یگان خدمتی رعایت شود. فرماندهان از نظر وظایف مدیریتی و رهبری قوی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and depiction a pyramid hierarchy of officers’ needs of Imam Khomeini Maritime Science University of Nowshahr

نویسندگان [English]

  • J Sayareh 1
  • A Motalebi 2
  • A Hoseini arani 3
  • H Tahmak 4
چکیده [English]

The main objective of this research is to evaluate and depict a pyramid hierarchy of officer’s needs of Imam Khomeini Maritime Science University of Noshahr. Questionnaires are used as the research instrument to collect the necessary data. Validity of the questionnaire was approved by content analysis. The questionnaire’s reliability coefficient was 0.929. Minimum sample size was 96. Of the 120 questionnaires distributed, 111 questionnaires were valid for statistical analysis. The KMO, Bartlett, mean, t-test, and ANOVA tests along with Pearson correlation coefficient and goodness of fit test (SPSS 19 and Lisrel 8.8 softwares) were used to analyse the collected data. Conceptual model proposed by the fitting model indexes including GFI, AGFI, RMSEA, CFI and NFI as well as t-test and Pearson correlation coefficient were analysed. The results of this research revealed that for the officers of the university, their needs, in order of their importance, are the needs of being respected, psychological, social, self-actualisation and safety needs. Finally, this study, according to the ranked needs and also to motivate the target population, made a couple of recommendations that include more respects from commanders to their subordinates. In case of any mistake or wrongdoing, the dignity of the personnel of the organisation is to be maintained. The personnel’s mood is to be taken into consideration. Instead of constantly ordering, commanders can accomplish the tasks more gently. A sense of fairness can be observed throughout of the department. Commanders are to act stronger in their leadership and management tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Needs Assessment
  • Employees’ Motivation
  • Hierarchy of Needs
  • Officers’ Needs
احمدوند، ع. م؛ صادقی، م. و رضایی، ع. م. (1386). شناسایی نیازهای کارکنان ناجا و تعیین اهمیت و اولویت آنها. توسعه انسانی پلیس، 10(1)، 33-58.
الوانی، م. (1393). مدیریت عمومی. چهل و هفتمین تدوین، تهران: نشر نی.
جوانمردی، م. (1393). مقایسه­ی سلسله مراتب نیازهای کارکنان سازمان­های دریایی در خشکی و دریا، چابهار: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی.
حافظ نیا، م. (1392). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. اولین تدوین تهران: سمت.
دیوید، ف. آ. (1393). مدیریت استراتژیک. بیست و هشتمین تدوین تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
رابینز، ا. پ. (1393). مبانی رفتار سازمانی. سی و پنجمین تدوین تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
رضاییان، ع. (1392). مبانی سازمان و مدیریت. شانزدهمین تدوین تهران: سمت.
سجادی پارسا، س. ج.؛ برایی نژاد، س.؛ نورامین، ا. س.؛ نظری آبکنار، ش.(1390). بررسی اثرات محیط کاری بر جذب و ماندگاری شغلی دریانوردان: مقایسه ای بین کشتی های تانکر، فله بر و کانتینربر. اقیانوس شناسی, 7(2)، 1-10.
سعادت، ا. (1393). مدیریت منابع انسانی. هفدهمین تدوین تهران: سمت.
سیاره، ج.؛ ایرانشاهی، س و تهمک، ح. م. (1392). بررسی و رتبه­بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره بنادر و دریانوردی (موردکاوی: اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره))، اقیانوس­شناسی، 4(15)، 102-93.
عرشی، ش.؛ صادقی، ه؛ سیف­نژاد، ش، سالم­صافی، پ و بی­ریا، م. (1384). تعیین ارتباط سطوح مختلف نیازهای مازلو و رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 5(2)، 160-166.
Benson, S, G.; Dundis, S, P.(2003). Understanding and Motivating Health Care Employees: Integrating Maslow's Hierarchy of Needs, Training and Technology, Nursing Management,11,  315-320.
Hanif, A.; Khalid, W.; NawazKhan, T,(2013). Relating Maslow’s Hierarchy of Needs with Employee Turnover and Retention:  Case Study of Local Telco, Human Resource Studies, 3(2), 51-68.
Haque, M.(2010). Needs Hierarchy, Motivational Factors and Entrepreneurship in Bangladesh, Bangladesh Development Research Working Paper Series, U.S.A.
Ifedili, C, J.; Ifedili, C, I.(2012). Perception of Masloes Hierarchi of Needs Theory by Nigerian University Workers – A Challenge to University Administators, Contemporary Research in Business, 4(1), 79-85.
Jerome, N0(2013). Application of the Maslow’s Hierarchy of Need Theory; Impacts and Implications on Organizational Culture, Human Resource and Employee’s Performance, Business and Management Invention, 2(3), 39-45.
Raus, A.; Haita, M.; Lazar, L.(2012). Hirarchy of Needs, Perception and Preference for Leadership Styles Within a Police Educational Institution,Transylvanian Review of Administrative Sciences, 35, 238-255.
Sadgadi, S. J.; Mansoori, M.; Tahmak. H. R.; Javanmardi. M,(2013). Ranking Needs Preferences of Iranian Seafarers. Persian Gulf, 4(13), 39-46.
Schumacker, R. E.; Lomax, R. G,(2010). A Beginners Guide to Structural Equation Modeling. Third ed. U.S.A: New York.
Sidhu, J, K(2007). Ethnic Differences and Motivation Based on Maslow’s Theory at a Medical University, IeJSME, 1(1), 46-51.