تحلیل و ارزیابی کیفیت ارائه‌ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بر اساس الگوی سیپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار مدیریت علوم دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشیار مدیریت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در راستای اهداف عالیه‌ی نداجا جهت حراست از مرزهای آبی کشور وظیفه‌ای حیاتی دارد. نداجا مأموریت دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق آموزشی، نیروی انسانی را که سرمایه اصلی سازمان محسوب می‌گردد، به گونه‌ای مناسب تربیت نماید. خروجی این فرایند می‌تواند افسرانی متعهد، با ایمان، متخصص و آشنا به دانش روز دریایی و مورد احترام جامعه باشند. این تحقیق تحت عنوان تحلیل و ارزیابی کیفیت ارائه‌ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر انجام شد. تحقیق به وسیله‌ی پرسشنامه انجام شده است. اندازه‌ی نمونه 384 نفر بود. از این تعداد، 347 نفر به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (91/0) مورد تایید قرار گرفت. عاملهای تحقیق به وسیله‌ی آزمون‌های KMO و بارتلت، کولموگروف-اسمیرنوف (KS)، کروسکال-والیس (H)، توزیع دوجمله‌ای و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفته‌اند بر اساس این آزمون‌ها، مدل تحلیلی تحقیق مورد تایید قرار گرفته‌است، به ترتیب عاملهای زمینه‌ی اجرایی، درون‌داد، فراگرد (فرایند) و برون‌داد(نتیجه) از بارزترین عاملها در خدمات آموزش دانشگاه مورد مطالعه می‌باشند؛ همچنین، تمامی عاملها و شاخص‌های مورد مطالعه جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در وضعیت مطلوب قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytic and Assessment of Education Service Quality in Imam Khomeini Maritime University according to CIPP Model

نویسندگان [English]

  • f Adli 1
  • H Sayyari 2
  • M Kiani Moghaddam 3
1 Assistant Porfessor
چکیده [English]

Imam Khomeini maritime university has a vital task about achieving Iranian navy high goals for protecting of coastal borders. Iranian navy has a missing to train human resources properly as the main belonging of the organization by an accurate educational program. The outcome will be expert, educated and undertaker officers who are updated in marine skill too. This study has been done by the title of analyzing and evaluating the quality of education service via questionnaire. The numbers of people in this survey are 384 persons. 347 persons answered to the questionnaire. The reliability of questionnaire has been approved by Chronbakh Alfa (0.962). Factors of research have been evaluated by tests of KMO and Bracelets, Kolmogroph-Smirnoph (KS), Kroskal-walis (H), Binomial and Friedman. Context, input, process and product (CIPP) are the magnificent elements in sequence. More over all the factors and indexes evaluated in this study about Imam Khomeini maritime university are stated in appropriate condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIPP Model
  • Education Service Quality
  • Imam Khomeini Maritime University
اخلاقی، ف، یارمحمدیان، م. ح. ، خوشگام، م. و محبی، ن. (1390). ارزشیابی کیفیت برنامه­های آموزشی در آموزش عالی با استفاده از الگوی سیپ، مدیریت اطلاعات سلامت، 6(5)، 629-621.
بازرگان، ا. (1385). ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات آموزش در ارتقا کیفیت تدریس دانشگاهی، پژوهش در تعلیم و تربیت، 7(4)، 49-29.
داودپور، م. (1393). بررسی وضعیت و عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی هنرجویان کاردانش استان مرکزی و راه کارهای افزایش آن، پژوهش در تعلیم و تربیت، 7(4)، 59-50.
زندوانیان، ا. و مشایخی، ن. (1388). ارزیابی حوزه علمیه مکتب­الزهرا شهرستان یزد بر اساس الگوی ارزیابی سیپ، مباحث بانوان شیعه، 22(4)، 94-67.
زوار، ت.، بهرنگی، م ر، نادری، ع ا. و عسکریان، م. (1389). ارزشیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه پیام­نور استان­های آذربایجان شرقی و غربی از دیدگاه دانشجویان، پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 6 (4)، 46-53.
ستاد کل نیروهای مسلح. (1391). معاونت ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح، اداره تربیت و آموزش، شیوه­نامه تدوین، تصویب و بازنگری برنامه­های تفصیلی مقاطع آموزش عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
سلیمانیان، م و جمشیدی، ح. (1384). روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارات آینده سازان.
کاظمی، م.، سهرابی­نژاد، ن و همراهی، م(1384). ارزیابی دوره­های آموزش ضمن خدمت در صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل سیپ، مطالعات گردشگری، 10(3)، 52-35.
محمدزاده، ز. (1382). توسعه شاخص­های برنامه­های آموزشی بر اساس الگوی سیپ در دانشگاه علوم پزشکی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
محمدی­آریا، ع. ر، فتح­آبادی، ج.، کاکائی، ی. و نوذری، م. (1390). ارزشیابی جامع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بر اساس الگوی سیپ از دیدگاه کارکنان آموزشی، دانشکده پرستاری و مامایی، 8(2)، 68-58.
منصورفر، ک. (1390). روش­های آماری، چاپ دهم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
مؤمنی، م. و فعال­قیومی، ع. (1394). تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS، چاپ هفتم، تهران انتشارات مولف.
نصر، ار. (1381). تحلیلی بر کیفیت ارزشیابی دانشجویان از تدریس، جامعه­شناسی کاربردی، 13(1)، 285-310.
هادوی، ف و مهدی­پور، ع ا. (1384). طراحی الگویی برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز و موسسه‌ها آموزش عالی دولتی، المپیک، 30(2)، 74-59.
یادگاری، ف.، اشتری، ع، جعفری، ن، شیرازی، ط­س، رفیعی، س­م.، ظریفیان، ط، دارویی، ا، اباذری، ز، فرازی، م. و مهدی­پور، ن. (1392). ارزیابی درونی گروه آموزشی گفتار درمانی، آسیب­شناسی گفتار و زبان، 1(1)، 36-29.
یارمحمدیان، م. ح. (1383). افزایش کیفیت آموزشی، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
یعسوبی، ح. (1389).آموزش شماتیک آنالیز داده­ها با SPSS، تهران، انتشارات پندار پارس.
 
Aitkin, A. (1991). How Research Came to Dominate Higher Education and What Ought to Be Done about It. Oxford Review of Education, 17(3), 235-47.
Fitzpatrick, J.L. Worthen BR, Sanders JR. (2004). Program evaluation: alternative approaches and practical guidelines. 3rded. Boston: Pearson/ Allyn and Bacon.
Legendre, P. & Borcard, D. (2005). Statistical Comparison of Univariate Tests of Homogeneity of Variances. Statistical Computation and Simulation. Available: http://biol09.biol.umontrea. [Accessed: 10/09/2014].
Lynne , M, Harris,  BJ, Adrienne, EH. (1998). Assessing Quality in Higher Education: criteria for evaluating programmers for ailed health professionals. Assessment & Evaluation in Higher Education, 3(23), 179-82.