بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دریانوردی دانشگاه علوم‌دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

2 استادیار مدیریت دریانوردی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 استادیار تکنولوژی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ می باشد. عملیات نجات در مقیاس بزرگ، عملیاتی است که برای کمک‌رسانی فوری به تعداد زیادی از افراد در اضطرار انجام می شود، به‌طوری که امکانات موجود در یک مرکز جستجو و نجات به تنهایی جواب‌گوی این امر نباشد. امروزه، با رشد چشمگیر تردد شناورها و هواپیماهای مسافربری در دنیا و به دنبال آن بروز حوادث و سوانح دریایی، در سال‌های اخیر عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ یکی از عملیات‌های مهم و قابل توجه سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. بدیهی است، آمادگی ضعیف برای اجرای این عملیات می‌تواند، باعث از دست رفتن جان تعداد زیادی از افراد گردد. جهت اجرای مناسب این عملیات و اقدام جهت نجات جان حداکثری افراد در اضطرار، لازم است ابتدا عوامل تاثیر‌گذار بر آن مشخص گردند. بدین ‌منظور، عوامل اثرگذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ، از طریق پرسشنامه که به‌وسیله 218 نفر از کارشناسان، متخصصان و دریانوردان ایرانی که به ‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، مشخص شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (86/0) سنجیده شده است. سپس با استفاده از آزمون دوجمله‌ای و فریدمن، تایید و رتبه‌بندی انجام پذیرفته است. یافته ها حاکی از آن هستند که از بین عوامل اثر‌گذار، عواملی همچون به‌روز بودن امکانات و تجهیزات، سرعت عمل افراد درگیر عملیات نجات، سرعت اطلاع‌رسانی وقوع حادثه، استفاده از بالگرد، چرخش سریع و صحیح اطلاعات و نهایتاً چگونگی مدیریت عملیات نسبت به سایر عوامل از تاثیر‌گذاری بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An assessment and ranking the effective factors on Mass Rescue Operation

نویسندگان [English]

  • m farasat 1
  • J Sayare 2
  • A Harati Mokhtari 3
1 Iranian Navy
چکیده [English]

A mass rescue operation is one that involves in a need for immediate assistance to large numbers of persons in distress such that capabilities normally available to SAR authorities are inadequate. Nowadays, with due attention to the growth of vessels and aircraft traffic in the world followed by maritime accidents, Mass Rescue Operation is one of the most important operations for international Organizations. Obviously poor preparation for the implementation of this operation causes loss of life to many people. In order to do the right operation and take action for the purpose of salvation of maximum life of people in distress should at first effective factors being known. To this extent, effective factors for doing the right maritime salvation operations in mass scale are being specified by means of questionnaire that 218 of Iranian experts and mariners whom chosen randomly fill them. Reliability of questionnaire is distinguished from Cronbach's Alpha. Then with using the binomial and Friedman test confirmation and ranking is achieved. In this research show that between effective factors, factors such as having up to date equipment, promptitude of people in gage in the rescue operation, the speed of announcing related to occurring accident, using helicopter rapid, right alternation of information and ultimately how management the operation have more importance rather than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective factors
  • Mass Rescue Operation
  • Persons in distress
آقاجانی، د و دیگران، (1389)، میزان آگاهی و نگرش امدادگران مستقر در پایگاه های امداد و نجات نوروزی سال 1388جمعیت هلال احمر مازندران نسبت به مباحث امدادی، ص6، (تاریخ پذیرش، 20/5/1389).

پورتال سازمان بنادر و دریانوردی، (1393)، تاریخ دسترسی: 20/5/1393.

حافظ نیا، م(1389)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خرسندی، س (1393)، سازمان بنادر و دریانوردی، مراجعه حضوری.

سادمن، س، (1387)، روش­های طراحی پرسشنامه، عبدالباقی روشنی، تهران، نشر کارا پیام.

کامران، ف، نیک خلق، ع ا (1386)، روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، ویرایش اول، چاپ اول.

کیا کجوری، د و کیاکجوری، ک (1391)، روش تحقیق در مدیریت، تهران: انتشارات جلوه نگار.

مافی، ه (1387)، مجموعه قوانین و مقررات دریایی، تهران، چاپ اول، انتشارات بهنامی.

متولی ح، مسلم، ا(1385)، مقاله مدیریت بحران. سال انتشار 2006.

مومنی، م، فعال قیومی، ع (1391)، تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS، تهران، چاپ هفتم، انتشارات گنج شایگان.

میر نژاد، م(1379)، نحوه ایجاد سیستم تجسس و نجات دریایی در آب­های تحت حاکمیت ج.ا.ا و ارائه طرح و راه­کار­های بهینه براساس کنوانسیون بین­المللی SAR، دانشگاه صنعتی امیر­کبیر.

میر نژاد، م (1392)، سازمان بنادر و دریانوردی، مراجعه حضوری

نصیری­پور، ا ا و دیگران(1389)، ارائه فرایند عملیاتی استاندارد برای تیم های واکنش سریع بهداشتی و درمانی در ایران، (تاریخ پذیرش، 20/5/1389).

Breivik,O et al, (2012), Advances in search and rescue ocean dynamics January,  63(1), Pp 83-88.

Brest, L Q, (2004), Assistance and rescue seminar, France, 18–20 October.

Butler,G. (2009), passenger vessel safety specialist, district 14,US coast guard.

European C, (2011),Maritime surveillance in the northern sea basins plan.

Fletcher,( 2010), Advances and applications to search and rescue decision support,(14), Pp 4-6.

ICAO-APSAR (2013), First meeting of the Asia/Pacific regional search and rescue task force (APSAR/1), Bangkok, Thai land, 5-8 February.

ICAO, (2013), Second meeting of the Asia/Pacific regional search and rescue task force.

IMO, (1974), International Convention on Safety Of Life At Sea(SOLAS 74 ),London.

IMO, (1979), Search And Rescue Convention(SAR 79), London.

IMO, (2009),MSC1/Circ.1308.

IMO, (2012), MSC 91/WP.1, (a).

IMO, (2012),MSC 1/Circ.1446, (b).

IMO, (2012), COMSAR 17/INF.3 18 October, (e).

IMO, (2012), MSC, 91st session, 26 to 30 november, (f). 

IMO, (2013), News, (b).

IMO-ICAO, (2006), JWG-SAR/13-WP/3, Singapore.

IMO-ICAO, (2012), Report of the nineteen session of the ICAO/IMO joint working group on harmonization of aeronautical and maritime search and rescue,Hong Kong,10-14 sep.

IMRF, (2010), first conference on mass rescue at sea, Gothenburg.

IMRF, (2011), mass rescue at sea project, Gothenburg.

IMRF, (2012), (COMSAR 17/INF.3), second conference on mass rescue at sea, Gothenburg.

IMRF and Bangladesh mass rescue workshop, (2013), London, (a).

IMRF, (2013), Fifth pacific regional maritime search and rescue workshop held in Suva, Fiji, 3–7 June, (b).

IMRF, (2013), Mass Rescue Operation project,(MRO Project), (c).

IMRF, (2014), Third conference on mass rescue at sea, Gothenburg.

International Civil Aviation Organization, (2013), (ICAO Chicago Convention).

Irish National Maritime SAR Framework, (2010).

Smith, D,­ (2013) How the IMRF is working to improve maritime rescue operations response globally,6.

Kratzke et al. (2010), Sarch and rescue optimal planning system,p 6-8.

Lewandowski,M J. et al, (2010),  maritime mass rescue Interventions; Availability and associated technology.

Search And Rescue Europe Conference. (2013), (a).

Search And Rescue Europe, (2013), Mass Rescue Operations focus day, (b).

Search And Rescue Europe Conference, (2014).

Soylemez E, (2007), GIS-Based search theory application for search and rescue                            planning,113.

United Nations Convention on the Law Of the Sea (1982), (UNCLOS1982).

US Coast Guard report, (2013), (a).

US Coast Guard, (2013), MRO ALASKA communications best practic, (b).

Vega, C, Posted by PA3, (2013), report on an international conference on mass rescue at sea and matters arising, March 22.