بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش(مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام‌خمینی(ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران، فرماندهان و کارشناسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) به تعداد 100 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 80  نفر تعیین شد و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده صورت پذیرفت. ابزار گردآوری داده‌ها در حوزه نظری، تحقیق از متون و کتاب‌های کتابخانه‌ای، مقالات و مجلات در حوزه مدیریت دانش بوده و برای جمع آوری اطلاعات میدانی مربوط به متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با 15 سوال در طیف 9 گزینه‌ای استفاده شده است. روایی پرسشنامه‌ها توسط تعدادی از صاحبنظران و کارشناسان مورد تأیید واقع شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 966/0 به دست آمد. داده‌ها در دو سطح توصیفی، با استفاده از شاخص‌های میانگین و انحراف معیار و بخش استنباطی، با استفاده از آزمون t  تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج حاکی از آن است که وضعیت فناوری اطلاعات موجود دانشگاه فقط از بُعد تعیین هدف‌های دانشی، از نظر صاحبنظران مطلوب بوده و از بُعد توسعه دانش و نگهداری دانش در حد متوسط و از ابعاد شناسایی دانش، تسهیم دانش و ارزیابی دانش در وضعیت نامطلوب قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of information technology on knowledge management Process (case study of Emam Khomeini Nowshahr university of naval Sciences)

نویسندگان [English]

  • H dolati 1
  • taraneh enayati 2
  • F Zameni 2
2 Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

This research aim to examine Examining the role of information technology on knowledge management Process in Nowshahr University of naval Sciences. This research regarding its goal is practical and regarding gathering it's data is descriptive. Statistical population include teachers, Commanders and Experts  of Nowshahr university of naval Sciences is 100 people, volume of sample is determined on the basis of Krejcie and Morgan and is 80 people. Sampling was done randomly. Tools of gathering Theoretical field, The study of textbooks and library books and journal articles in the field of knowledge management  and Tools of gathering Variables related to the field of information is 1 Researcher made questionary,  with  15  questions and 9 range option. Its validity was confirmed by a number of scholars and experts and its reliability using Cronbach's alpha coefficient, 966/0 were obtained. Data was analyzed through t .test analyze. Findings show that there is a Favorable situation of Information Technology at the University in terms of scientific goals, and knowledge of the development and maintenance dimensions is moderate and areas of Identification of knowledge, knowledge sharing and evaluation is undesirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • knowledge management
  • Knowledge Management Processes
انتهائی،  ع (1387). مدیریت دانش چالشی نو در سازمان‌ها. فصلنامه کتاب،73.
برارپور، ک (1385). مفهوم سازی پویایی‌های رشد و موانع یادگیری با استفاده از رویکرد سیستمی در دانشگاههای ایران. فصل‌نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ش42.
حسن بیگی، م (1389). ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاه‌های کشور. دانشگاه پیام نور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
حسن زاده، م؛ فاطمی، ا؛ عمرانی، ا (1388). مدیریت دانش وعلوم اطلاعات پیوندها و برهم کنش‌ها، مجموعه مقالات همایش علمی. ناشر کتابدار، چاپ اول.
حسن‌زاده، م (1384). مدیریت دانش آموزه‌ای ‌از مهندسی ‌دانش. ناشر سازمان ‌مدیریت‌ برنامه‌ریزی.
خدائی، م، ا (1392). بررسی و مقایسه میزان آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی واحد مشهد. .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دوره 4، شماره 16، صفحه 201-201
خوش سیما، غ؛ ابراهیمی نژاد م؛ فلاح لا جیمی ح (1384). ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی مدیریت دانش. فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 10،ص26.
رابرت، ا؛ دیوید، پی، سازمان استراتژی محور.  مترجم بختیاری پرویز (1386).. چاپ چهارم، نشرگلشن. ص23.
رحمانی، ج؛ موحدی نیا، ن و سلیمی،ق ع (1385)، الگوی مفهومی نقش‌های آموزشی تربیتی  فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره دهم و یازدهم، تابستان و پاییز 85، صص50-65.
رضا زاده مهریزی، م ح (1384). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف.
رﺿﺎ، ر ؛ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞزاده، م و ﺷﺎﻫﻲ، ن (1387). اراﻳﻪی اﻟﮕﻮی ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ. توسعه کارآفرینی، سال اول، ش2، ص 75.
سید عامری، م ح، عرضه، ک، محرم زاده، م (1387). بررسی رابطه عوامل سازمانی ساختار و تکنولوژی سازمان تربیت بدنی کشور با استرتزی مدیریت دانش(KM). پژوهش در علوم ورزشی، شماره 20، ص157-172.
صلواتی، ‌ع (1389)،.مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی ایران، چالش‌ها و راهکارها.  فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، سال پنجم،ش12.
عباسی، ز (1386). مروری بر مدل های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
غلامزاده، م ر (1380). بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  تهران.
فتح‌اللهی،ب؛ افشارزنجانی، ابراهیم؛ نوذری، د (1389).آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی مدیریت دانش مناسب است.فصلنامه کتاب.ش 83.ص8.
گانبدی، ب (1381). مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تأثیر متقابل فناوری، فنون و انسان مترجم محمد ایرانشاهی. فصلنامه علوم اطلاعات، اطلاع‌رسانی، کتابداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و مدیریت اطلاعات، سال هجدهم، شماره 39، ص131-132.
مخلصی، ا، ترابی،مصطفی (1390).عوامل موثر بر انتشار و گسترش فناوری مدیریت دانش مبتنی بر وب مطالعه موردی شرکت مشانیر، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد .سال هفتم .شماره26.
مینویی م، محمدپور زرندی،  م، نادری، ن (1389).ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی(مطالعه موردی:شرکت تالیا). مجله حسابداری مدیریت،سال سوم،ش چهارم.
نادی م. ع، دامادی، م (1388). مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سازمان یادگیرنده با مدیریت کیفیت فرگیر و مدیریت دانش در شرکت بیمه ایران تبیین یک نظریه. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، سال چهارم،ش10.
نوروزیان، م (1384).کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی. تدبیر، شماره156،ص24.
نوری، ر (1387).تبیین شاخص‌های شناسایی موانع ایجاد دانش در سازمان‌های پژوهشی. فصلنامه فرهنگ مدیریت،سال چهارم،ش17،ص131.
هاشم‌پور، ل ؛غائبی، ا. رضایی‌، ش آ (1390) .بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات.شماره 89.
همت آبادی، ف (1383). تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
Floyde. A. G. Lawson, S. Shalloe, R. Eastgate, M. D’Cruz.(2013). The design and implementation of knowledge management systems and e-learning for improved occupational health and safety in small to medium sized enterprises, Safety Science 60, 69–76.
Abdullah, R., Selamat, M., Jaafar, A., Abdullah, S. and Sura, S. (2008), ”An Emprical Study of Knowledge Management System Implementation in Public Higher Learning Institution“, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 8, No. 1, pp. 281-290.
Achimugu, P, Oluwagbemi, O, Oluwaranty, A.(2010). An evaluation of the impact of ICT in Nigerias higher education. Journal of information technology impact, vol.1,No 1,pp 25-34.
Bass,J.(2011). An early-stage maturity model derived from Ethiopian education institutions. International journal of education and development using information and communication technology, 2011,vol.7,issue 1,pp 5-26.
Bukowitz, W., Williams, R., & Times, F. (1999). The knowledge management fieldbook. Financial Times Prentice Hall.
Chan, F,(2012), “Knowledge management in Naval Sea Systems Command : a structure for performance.
Chan, I., & Chau, P. Y. (2008). Getting knowledge management right: Lessons from failure.
Cross, R., & Baird, L. (2000). Technology Is Not Enough: Improving Performance by Building Organizational Memory. Sloan Management Review, 41, 69.
Eigirdas, Z.(2014). Knowledge management in open innovation paradigm context: high tech sector perspective, Procedia - Social and Behavioral Sciences 110, 164 – 173.
azma,F, mostafapour, M.A,  Rezaei, a.(2012). The application of information technology and its relationship with organizational intelligence. / Procedia Technology 1 ,94 – 97.
Hemsley, J., & Mason, R. (2013). Knowledge and Knowledge Management in the Social Media Age, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 23, 1-2, 138-167.
Josefa R.M, Angel LM,  Cerdan, R, Sabater-Sa´ n.(2006). Information technology and learning: Their relationship and impact on organisational performance in small businesses, International Journal of Information Management ,26, pp 16–29.
Kraut, R. E. & Streeter, L. A. (1995). Coordination in Software Development. Communications of the ACM, 38(3), 69-81.
Light, D.(2010). Multiple factors supporting the transition to ICT-rich learning environments in India, Turkey &Chile. International journal of education and development using information and communication technology (IJEDICT), vol.6, issue 4, pp-39-51.
Li-Ren Y, Jieh-Haur C, Hsiao-Wen W,(2012), Assessing impacts of information technology on project success through knowledge management practice, Automation in Construction 22 , 82–191.
Mariel A. Ale, CM. Toledo, Omar, C, María R.,(2014),A conceptual model and technological support for organizational knowledge management.
Nikhil M, Dianne, H,(2014), Information Technology and Knowledge in Software Development Teams: The Role of Project Uncertainty, Information & Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2014.02.007.
Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization science, 5, 14–37.
Nor’ashikin A, Dick W, Alexei Tretiakov, Inga Hunter.(2012). The use of information technologies for knowledge sharing by secondary healthcare organisations in New Zealand. International journal of medical inform atics, 81,500–506.
Rademakers, M. (2005). Corporate universities: driving force of knowledge innovation. Journal of Workplace Learning, 17, 130–136.
Rowley, J. (2000), ”Is Higher education ready for knowledge Management“, The International Journal of Educational Management, VOL. 14, NO. 7, pp. 325-333.
Sage., A., & Rouse, W. (1999). Information systems frontiers in knowledge management. Information Systems Frontiers, 1, 205–219.
Shu-Mei T,(2008), The effects of information technology on knowledge management systems,Tseng / Expert Systems with Applications 35 ,150-160.
Skyrme, D, Arnindon D. (1997). Creating the knowledge based business. London: Business Intelligence.
Srecˇko N ,Moti Z.(2014). Student data mining solution–knowledge management system related to higher education institutions. S. Natek, M. Zwilling, Expert Systems with Applications .
Wei Zh, B, Yang, GN. M,(2010), Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness:Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63 , 763–771.
Zhang, J.(2004).Using ICT to prepare learners for the 21 century: The perspectives of the Eastern APEC economies. Presentation for APEC Summit on Educational Innovation: Striking Balance: Sharing Practice from East and West. Beijing.