نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه فنی و حرفه ایی محمود آباد

چکیده

هدف از این مقاله بررسی رابطه آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی با توسعه بهینه سواحل مکران می باشد، پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از نمونه آماری کسب گردید، بر این اساس، بین 700 نفر از جامعه آماری افسران و درجه داران نیروی دریایی ارتش 248 نفر بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، روایی آن روایی محتوا و پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از آلفای کرونباخ 87% ، تعیین گردید و برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده و بررسی فرضیات پژوهش صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد فرضیه های  پژوهش در سطح اطمینان 95٪ تایید شده است  .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Education and Training of Manpower in Strategic Navy and Optimal Development of Makran Coasts

نویسنده [English]

  • a motallebi

چکیده [English]

The aim of this paper is to investigate the relationship between education and training of manpower in strategic navy and optimal development of Makran coasts. Therefore, the hypotheses of the study were defined as: 1- There is a significant relationship between Marine officers’ training and optimal development of Makran coasts, 2- There is a significant relationship between in-service training and optimal development of Makran coasts, and 3- There is a significant relationship between Marine petty officers’ training and optimal development of Makran coasts. This is a descriptive correlative research. The data was collected through questionnaire and its content validity and reliability were calculated (α=0.87). Descriptive statistics was used in order to describe data and the hypotheses of the research were tested by using inferential statistics and also SPSS software. Among 700 officers and Marine petty officers, 248 of them were selected randomly and the hypotheses were tested. The analysis of the data showed that the theories of the research have been confirmed with assurance of 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Makran coast
  • the Navy
  • development
  • education
  • Training

توکلی، م، (1378)، نقش دوره‌ های آموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره وری و کارایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

دولان، ش‌ و رندال اس، ش(1387)، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، مترجم: طوسی، م و صائبی، م، ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم.

  رمزگویان، غ، (1375)، تحقیقی پیرامون رابطه آموزش و بهره وری و شیوه های علمی ارتقاء بهره‌وری، ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  حسن زاده، ر، (1387)، روش تحقیق در علوم رفتاری، نشر ساوالان، چاپ سوم.

سیف، ع، (1386)، روانشناسی پرورش، انتشارات آگاه، چاپ چهارم.

سقراطی، م، (1392)، تاثیر آموزش ضمن خدمت بلند مدت بر عملکرد کارکنان از نظر مدیران  شرکت مخابرات ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

  صادقی نسب، م،  (1393)، تحقیق آسیب شناسی نظام آموزش نداجا، ناشردفتر مطالعات نداجا.

فتحی واجارگاه، ک، (1376)، درآمدی بر برنامه ریزی ضمن خدمت، انتشارات سرآمد سروش.

فریدونی، س، (1387)، بررسی نگرش خلاقانه مدیر در مواجهه با موقعیت بحران در سازمان های  آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

کریمی پور، م(1389)، مقاله تفاوت راهبردی سواحل ایران، فصلنامه جغرافیای انسانی، شماره یک.

مطلبی ورکانی، ا، (1388)، بررسی رابطه انواع آموزش با مدیریت بحران در سازمان بنادر و دریانوردی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.    

میر کمالی، م، (1385)، مقاله دانشگاه بعنوان سازمان یادگیرنده و دانش آفرین، دانشگاه تهران.

Lynn, P.W & Erika H.J, (2013), Linking crisis management and leadership competencies: The role of human resource development.

Pruett, L; Cimino, J & Palmer, H, (2012). "Management of global maritime limits and boundaries using Geographical information System.

Wang, W. & Belardo, S, (2005), Strategic integration: A knowledge Management approach to Crisis Management, proceeding of the 38th Hawaii International conference on system sciences (pp.252-260). Big Island. Hawaii IEEE computer society.