ارزیابی میزان تأثیر اجرای دوره‌های آموزشی طولی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)در تحقق اهداف نیروی دریایی راهبردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

   تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر دوره‌های طولی برگزار شده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بر تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی انجام پذیرفته است. در این تحقیق، جامعه آماری کلیه مدیران و فرماندهان سطوح میانی به بالای نداجا که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و فرماندهی داشته‌اند (691 نفر) در نظر گرفته شده که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای 212 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد‌ه‌اند. در خصوص گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت تبیین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای و به منظور جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها نیز از روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. جهت سنجش پایایی ابزار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ(921/0=α) استفاده شده جهت آزمون فرضیه‌ها و تحلیل روابط بین متغیرها از آزمون‏T تک‌ نمونه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده تمامی فرضیات تحقیق پذیرفته شده و این بدان مفهوم است که دوره‌های طولی اجراء شده در دانشگاه در راستای اهداف راهبردی نداجا بوده و در این میان میزان تأثیرگذاری این دوره‌ها بر روی شاخص‌های تعیین شده اهداف راهبردی نداجا نیز مشخص گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the extent of Effectiveness of Carrying out Long Courses in Maritime University of Imam Khomeini in Realization of the Objectives of Strategic Naval Forces

نویسنده [English]

  • Sh Hejazi
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the extent of effectiveness of longitudinal courses held at Imam Khomeini Maritime University on realization of the educational objectives of strategic navy. The population of this study was all the middle and high level managers and commanders of navy who have at least five years of experience in managing and commanding (691 persons) from whom  212 persons were selected as the sample of the study through categorical random sampling. Library research was used for collecting data needed for literature review and a modified questionnaire was employed for testing the hypotheses. Cranach alpha (α=0.921) was used to calculate the reliability of the questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by survey and gathering experts' ideas. The collected data was analyzed through descriptive statistics. In order to test the hypotheses and find out the relationship between the variables, one sample t-test was used, using SPSS software. Independent variable of the study was longitudinal courses of the university including B.S., Advanced officers, and M.S. Moreover, its dependent variable was the extent of realization of strategic navy’s objectives. Data analysis revealed that all the hypotheses were confirmed which means that longitudinal courses held at the university were in line with strategic objectives of navy and also the extent of the impact of such courses on the determined indexes of strategic objectives of navy was specified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Effectiveness
  • strategic objectives of naval forces
  • Long courses
ابطحی، س. ح، (1379). ارزشیابی برنامه آموزشی، مجموعه مقالات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی کشور، تهران.

اسماعیلی، ب، (1386). نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفی، ماهنامه تدبیر، شماره 185.

اسدالله، ح، (1384). آموزش و نقش آن در توسعه منابع انسانی، مجله مدیریت، شماره 105 و 106،  

امیری، م، (1386). پایان نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

پورصادق، ن، (1384). رویکردهای ارزشیابی اثربخش آموزش، ماهنامه تدبیر، شماره 160.

رمضانی، م، (1387). پایان نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

زارعی، خ، (1388). اهمیت و نقش آموزش در سازمان‌ها، ماهنامه تحقیق، سال دوازدهم، شماره 2.

تایلر، ر، (1376). اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، مترجم: علی تقی‌پور ظهیر، تهران: انتشارات آگاه.

تقی‌پور ظهیر، ع، (1372).  مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، تهران: انتشارات آگاه.

سلیمان‌پور، ج، (1381). برنامه‌ریزی درسی در آموزش ضمن خدمت سازمان‌ها، تهران: انتشارات احسن.

ساعدپناه، م، (1386). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

سام خانیان، م، (1384). برنامه‌ریزی آموزش منابع انسانی (مبانی و فرآیندها). تهران: مهربرنا.

سیدجوادین، س، (1385). مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، انتشارات نگاه دانش.

سند ایجاد تحول و برنامه‌ریزی راهبردی، (1390). انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره).

شبلی، خ، (1376). تعیین نیاز های آموزشی مدیران و کارکنان در سازمان‌های پویا، مجله تدبیر، شماره 79.

شریعتمداری، م، (1383). ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه در هزاره سوم، فصلنامه علمی خرد، شماره 9.

شهلائی، ن،(1392). راهبردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.

عباس‌پور، ع، (1387). مدیریت منابع انسانی پیشرفته، انتشارات سمت.

فتحی واجارگاه، ک، (1383). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، انتشارات سمت.

میرکمالی، س م، (1377). آموزش ضمن خدمت اساسی‌ترین عامل بهسازی سازمان، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، سال پنجم، شماره 17.

Ul shak. f. l ,(1983). Human resource development, virgynia, Prentkehall company, USA,.

Goldesteain,Irwin,(1992) Training in organizations: needs assessment, development and evaluation, 3rd,

Krejcie, R.V, Morgan, D. W(1970). Determining Sample Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurement.