پیش بینی رابطه سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه فرهنگیان، رشته علوم تربیتی

2 مربی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

3 مربی،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

هدف از این تحقیق پیش بینی سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی بوده است. جامعه آماری 160 نفر از کارکنان وظیفه بود که تماما به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها از طریق سه پرسشنامه سلامت روان، عملکرد شغلی پاترسون و ویژگی‌های شخصیتی نئو جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق مورد استفاده از نوع همبستگی بوده است. نتایج تحلیل آماری نشان داده است که بین سلامت روان و عملکرد شغلی با ویژگی‌های شخصیتی کارکنان وظیفه رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داده است که از ویژگی های شخصیتی، برون گرایی، روان رنجوری و وجدانی بودن سلامت روانی را پیش بینی کرده‌اند و برون‌گرایی و روان‌رنجوری از توانایی پیش‌بینی عملکرد شغلی برخوردار بوده‌اند. برداشت کلی از این نتایج چنین بود که بهترین متغیر پیش بینی کننده برای سلامت روان و عملکرد شغلی افسران وظیفه نیروی دریایی، بعد برون گرایی بود. بررسی نتایج بیان‌گر ضرورت توجه به ویژگی‌های شخصیتی افراد در گماردن به مشاغل مختلف نظامی در یک دانشگاه نظامی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticipate of relationship between mental health and performance of job based on personality characteristic of Noshahr naval military personnel.

نویسندگان [English]

  • r Mir Arab 1
  • A Azizi 2
  • M Moradi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was anticipating the relationship between mental health and job performance based on personality characteristics of Iranian Navy military service officers. The population was 160 Navy military service officers and all of them were chosen as the final sample. Data was collected via mental health (GHQ), Paterson’s job performance and Neo personality characteristic questionnaires and it was analyzed through correlation coefficient. The result of statistical analysis showed that there is a significant relationship between mental health and teacher’s Job performance with teacher’s personality character. Step by step regration analysis showed that extroversion, neuroticism and conscientiousness anticipate mental health. Elimination and neuroticism anticipate job performance. The total view of this result indicated that the best variable that anticipates the mental health and job performance was extroversion item. The results showed the necessity of attention to personality characteristics of a Navy military service officer for appointing him to different jobs especially as a teacher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Job performance
  • Personality Characteristics of Navy Military Service Officer
پالاهنگ، ح؛  نصر اصفهانی، م؛ براهنی، م و شامحمدی، د. (1375). بررسی همه گیر شناسی اختلالهای روانی در شهر کاشان، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال دوم ، شماره 4 ،27-19.
حیدریان، س. (1388). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انگیزش شغلی بر بهره وری کارکنان پالایشگاه نفت شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
حیدری انارکی، ف.(1373). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیران آموزش و عملکرد شغلی آنان در مدارس ابتدایی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
شکر کن ، ح و نعامی، ع. (1380). بررسی رابطه خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازما نی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز. مجله علوم تربیتی  و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم ، شماره 3 و 4، ص : 22-1.
صابری، ن.(1383). بررسی رابطه جو سازمانی و میزان تعهد سازمانی دبیران در مدارس صفا شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
قربانی، ا، (1382). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی( درون گرایی و برون گرایی) با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران دوره راهنمایی نواحی چهارگانه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد،  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
منوچهری اردکانی، ز. (1388).بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی و شخصیتی با سلامت روان کارکنان پالایشگاه شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
موسوی ده موردی، س. ع. (1378) رابطه خشنودی شغلی و انگیزه پیشرفت با سلامت روانی و مسوولیت پذیری مربیان تربیتی مرد آموزشگاه های اهواز . شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش خوزستان.
نریمانی، م؛ خان بابازاده، م و فرزانه، س. (1386)، بررسی ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه های اردبیل. سال هفتم، شماره اول، صفحه 77-83..
یعقوبی، ن؛ نصر اصفهانی، م و شامحمدی، د. (1374). بررسی همه گیر شناسی اختلال های روانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان صومعه سرا –گیلان . فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول ، شماره4 ، 55,65
 
Barrick ,M, & Mount , M. (2008).The big five personality dimensions and job perfor mance : A meta –analysis. Journal of personality psychology , 44, 1-26.
Costa, P.T. & Mccrae, R.R. (1992).Revised NEO Personality (NEO-PI-R) and NEO Five-factor Inventory (NEO-FFI) Professional manual-odessa, f1: psycohological Assessment Resources.
Chamorro, P.T , Furnham, A.(2006).PersonalityPredicts academic Performance
:Evidencefrom two longitudinal Studies on university students. Journal of research in personality, 37, 319-338.
Deneve. K.M. and Cooper, H.M. (1998). The happy personality: A Meta- analysis of personality traits and subjective well being. Psychological Bulletin, 124, 197-229.
Goldberg, D.P, &Hillier, Y. (1979). A scaled version of General Health Questionnaire Psychological Medicine, 9,131-145.
Greenberg, G & Baron, R.(1993).Behavior in organization.4th ed. Boston.P.P 203 -20 
Kark, R & Shamir, B.C.(2012). The two faces of trans formational leadership: empowerment and dependency. Journal of Applid psychology. Vol. 88, ho 2, pp 255-296.
Vitterso,J. (2001).Personality traits and subjective wellbeing: emotional stability , and extraversion  is probably the important predictor. Personality and individual difference 31,903-914