بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت دریایی و مولفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

2 استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت دریایی با مولفه‌های سازمان یادگیرنده دردانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن، 340 نفر از کارکنان بالای 10 سال خدمتِ دانشگاه علوم دریایی می‌باشد که، به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با استفاده از جدول مورگان 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات ، علاوه بر منابع کتابخانه‌ای و مشاهده، استفاده از پرسشنامه می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و برای آزمودن سوال‌های پژوهش و بررسی معناداری از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون، اسپیرمن و تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه و آزمون کولموگراف - اسمیرنف استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان دادکه بین آموزش ضمن خدمت دریایی و مولفه‌‌های الگوی ذهنی، یادگیری تیمی و آرمان مشترک رابطه معنی‌دار  وجود دارد و بین آموزش ضمن خدمت دریایی و مولفه‌های قابلیت فردی و تفکر سیستمی رابطه معنی‌دار وجود ندارد. از این رو،  بین آموزش ضمن خدمت دریایی و سازمان یادگیرنده همبستگی  مثبت معنی‌دار وجود دارد. (در سطح 039/0≥P، دو دامنه ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between in-Service Training and Leaning Organization Components in Imam Khomeini Maritime University

نویسندگان [English]

  • farzad sedighi 1
  • K Khazaei 2
1 emam khomaini university
چکیده [English]

The goal of this research is to examine the relationship between in-service training and learning organization components in Imam Khomeini Maritime University. Research method is descriptive survey and the population includes 340 personnel of Imam Khomeini Maritime University who have more than 10 years’ job experience at the university. Then 191 of them were selected randomly based on Morgan sampling table. In addition to library resources and observation, a questionnaire was used in data collection procedure. Inferential and descriptive statistical analyses were done. In order to test the research questions, Pearson correlation test, Spearman test and one-way analysis of variance and Kolmogorof - Smirnov test were run. Results of research indicated that there is a significant correlation between marine in-service training and Mental Models as well as Team Learning and Shared Vision Components, but there is no significant correlation between marine in-service training and Personal Mastery and system approach components, therefore, there is a significant positive correlation between marine in-service training and learning organization (p-value< 0/039).

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-service Maritime Training
  • Learning Organization
  • Imam Khomeini Maritime University
آسترکی، د.( 1389). تاثیر آموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره‌وری کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

استوارت، ج.( 1385). پرورش منابع انسانی و سازمان یادگیرنده در اروپا، ترجمه‌ی داریوش غلام‌زاده و بهروز قلیچ‌لی، مؤسسه انتشارات فراز اندیش سبز و مرکز آموزش شرکت ایران خودرو، چاپ اول، تهران.

اصغری،ف و جلیلیان، ح، (1391). بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر بهره وری آنان در جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه،امدادونجات 1391; 4(3):59-66..

امامزاده قاسمی، ح ، (1383).  تاثیر به کار گیری الگوی اجرایی آموزش ضمن خدمت پرستاران بر کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش جراحی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی پاییز و زمستان 1383; 4(2 (پیاپی 12)):13-23.

امیر کبیری، ع.(1381). مدیریت استراتژیک، چاپ اول، نگاه دانش، تهران.

اورنگی، ع.(1390). بررسی تاثیرآموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای معلمان شهر شیراز، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره5 ، ص95- 114 .

پارسا، ع و قنبری همایکوه، ا (1388). بررسی میزان سودمندی برنامه های آموزش ضمن خدمت و رابطه آن بارشد دانش و مهارت های شغلی در دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی) بهار 1388; 5(1):87-112.

دسلر،گ ( 1384). مبانی مدیریت منابع انسانی، ص 170.

دعائی،ح (1382). مدیریت منابع انسانی (نگرش کاربردی)، تهران.

دلاور، ع ( 1389). احتمالات و آمارکاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات رشد.

زعیمی پورکرمانشاهی، م و ونکی، ز (1384). بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری برسبک رهبری آنان از دیدگاه خود شان و پرستاران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1384; 5(پیوست1 4"ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی".

سلیمانپور، ج (1381).  برنامه‌ریزی درسی در آموزش ضمن خدمت سازمان‌ها، تهران: انتشارات احسن.

سنکه، پ ( a1385). پنجمین فرمان، خلق سازمان‌های یادگیرنده، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمدروشن، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

سنکه، پ ( b1385). رقص تغییر، چالش‌های تغییر پایدار در سازمان یادگیرنده، ترجمه حسین اکبری و مسعود سلطانی، تهران، انتشارات آسیا.

سنکه، پ (1384). اندیشه‌های پیتر سنکه، ترجمه مسعود بینش، مجله تدبیر، ناشر؛ سازمان مدیریت صنعتی، شماره160.

سبحانی نژاد، م، شهابی، ب و یوزباشی، ع (1385). سازمان یادگیرنده، مبانی نظری، الگوهای تحقق و سنجش، نشر یسطرون، تهران.

شهلائی، ن ( 1388). چگونه سازمان یادگیرنده شویم؟، تهران: انتشارات دافوس، ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا.

صنعتی، ز ( 1386). بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان قم، فرهنگ مدیریت، سال پنجم، شماره شانزدهم، صفحه 116-87.

فتحی واجارگاه، ک ( 1376). درآمدی بر برنامه‌ریزی ضمن خدمت، تهران : انتشارات سرآمد سروش.

فتحی واجارگاه، ک (1389). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: انتشارات سمت.

مارکوارت، م ( 1385). ایجاد سازمان یادگیرنده، ترجمه‌ی محمدرضا زالی، مرکز کارآفرین دانشگاه تهران، تهران : چاپ اول.

متانی، م و حسن زاده، ر(1387). بررسی اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان  (دردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، پژوهش نامه تربیتی; 4(16):159-179.

وایلز، ک (1967). مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه: محمد علی طوسی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

والتون،ف ( 1386). پرورش راهبردی منابع انسانی، ترجمه ی ناصر میرسپاسی و داریوش غلامزاده، جلد دوم، انتشارات میر، چاپ اول.

Argyris, C. & Schon, D. A. (1996).Organizational Learning II Reading.Mass Addison Wesley.

Ballot, G؛  Andtaymaz,E.(2001). Fires Haman capotal: A stadyonFrench and Swedish fires .laboureconomics.vol. 8, pp. 443-462.

Borg, S.(2011), The Impact of In-Service Teacher Education on Language Teachers' Beliefs, System: An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, v39 n3 p370-380.

Demir, M K.(2012), Perception of Classroom and Branch Teachers Working in Primary Schools towards In-Service Education, Educational Research and Reviews, v7 n27 p597-605.

Gage, M.A; Fredericks, H. D.; Johnson-D.N; Lindley-S.B, (2009). In-Service Training for Staffs of Group Homes and Work Activity Centers Serving Developmentally Disabled Adults, Research and Practice for Persons with Severe Disabilities (RPSD), v34 n2 p49-58 .

Farrell, T.S. C.(2012), Novice-Service Language Teacher Development: Bridging the Gap between Preservice and In-Service Education and Development, TESOL Quarterly: A Journal for Teachers of English to Speakers of Other Languages and of Standard English as a Second Dialect, v46 n3 p435-449.

Gumbo, M; Makgato, M; Muller, H, (2012), The Impact of In-Service Technology Training Programmes on Technology Teacherst, Journal of Technology Studies, 38(1),  p23-33 .

Paris, M, white, H.S.(1986).The education of specnallibrarian.Special librarian vol.77, no.4, pp.202-212.

Haynes, S (2013). In-Service Assistive Technology Training to Support People with Intellectual and Developmental Disabilities: A Case Study. Rehabilitation Research, Policy, and Education, v27 n1 p18-31.

Mcintosh. B. J, & Hopkins .F.M,(2009),university of Tennessee knoxvill, USA publishing, Tennessee Master horse owner program Evaluation of in service Training.

Marquardt MJ. (cited2007sept 20).Building the learning organization.A systems approach to quantum improvement.Availablefrom:

Sahbaz, U,(2011). The Effectiveness of In-Service Training for School Counselors on the Inclusion of Students with Disabilities, Educational Research and Reviews, v6 n8 p580-585.

Saigal, A.(2012), Demonstrating a Situated Learning Approach for In-Service Teacher Education in Rural India: The Quality Education Programme in Rajasthan, Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, v28 n7 p1009-1017.

Senge, P (1990). The Fifth Discipline, The Art Practice of the LearningOrganization, New York.

handy,C، (1990). The Age of Unreason .Harvard Business School press.

Marqurdt, M. J. (1996).Building the Learning Organization, NcGraw-Hill, New York.