1. واکاوی نقش سازمان بین‌المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

حمیدرضا اکبرپور؛ باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


2. بررسی تأثیر سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی با ملاحظة نقش واسط رفتارهای شهروند سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

صیدمهدی ویسه؛ محمد تابان؛ حامد قاسم پور