تعداد مقالات: 176
101. راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 67-78

مهدی خیراندیش؛ حسن دولتی؛ سپیده قمی


104. بررسی تاثیرآموزشهای فرهنگی ضمن خدمت برنوآوری سازمانی درسازمان شیلات ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 74-87

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی؛ علیرضا رحمانزاده گروی


106. بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 77-89

مجید فراست؛ جعفر سیاره؛ عباس هراتی مختاری


107. تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 81-91

مهدی کهن سال زیدی؛ سید شهاب الدین حجازی؛ غلامرضا طحانی


108. نقش ابعاد مختلف عامل انسانی در توسعه فرآیندهای مدیریت دانش

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-95

حسن دولتی؛ کریم مصدری


109. نقش فضیلت سازمانی بر عملکردشغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 83-92

حسینعلی تقی پور؛ ابوطالب مطلبی ورکانی


111. نقش کیفیت زندگی کاری در رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 91-105

محمد غفاری مجلج؛ جمال عبدالملکی؛ محسن احمدی؛ فرزانه فرضی


112. تحلیل میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-76

علیرضا عالی پور؛ ترانه عنایتی؛ محمدرضا طالعی پور


113. نقش مدل های خلاقیت در مرزشکنی دانش علوم دریایی

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 70-81

حمیدرضا نادی


118. شناسایی استراتژی های مدیریت منابع انسانی در رسته دریانوردی کشور

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 93-107

صادق رضوانیان؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهر ارائ؛ ابراهیم حلاجیان


119. بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 93-108

بابک رضایی؛ سید محمد زرگر؛ هادی همتیان


121. آموزه ای بر شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین مرزهای دریایی توسط دیوان های داوری بین المللی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 103-118

فرهاد طلایی؛ محمدرضا نجفی؛ احسان نصیری؛ جواد داداش زاده


122. مدل‌یابی اثر توانمندسازی روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 106-118

مصطفی ثانی؛ زهرا حاجی انزوهایی؛ فریده اشرف گنجویی


124. ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس مدیریت دانش و هوش هیجانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 78-91

فتاح ناظم؛ آژند لاجوردی