تعداد مقالات: 176
77. بررسی رابطه کاربرد شاخص سرمایه انسانی با بهره وری سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 44-52

محبوبه سلیمان پورعمران؛ معصومه باقرپور


80. بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران

دوره 3، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 52-64

ام البنین صادقی؛ رسول مهدی خانی؛ فتاح ناظم؛ امیر حسین ناظم


81. اعتبارسنجی الگوی ارتقای تعهد سازمانی، سازمان های آموزش علوم دریایی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 52-60

جواد سلیمانپور؛ ابوطالب مطلبی؛ مجید رشیدی


83. ارائه مدل مفهومی بهره‌وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-73

سهراب صادق؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ زهرا علی پور درویش؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ یوسف محمدی مقدم


87. شناسایی عوامل موثر برسکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 66-80

ساناز مظاهری؛ فتاح ناظم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


94. تأثیر مدیریت دانش بر شاخص‌های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تاکید بر نقش آموزش

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-63

محمدتقی امینی؛ پیمان اخوان؛ محمدرضا مهدوی حاجی؛ حمیدرامین شایگان


97. شرح وظایف رئیس دانشکده، مبنایی برای ارائه الگوی ارزشیابی وظیفه مدار

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-77

نازیلا کریمی؛ سعید رجائی پور؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


99. آسیب‌شناسی نظام آموزش عالی در حوزه پژوهش با استفاده از فن تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS

دوره 3، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 65-78

پیمان جعفری طهرانی؛ حسن دولتی؛ فرزاد کریمی


100. بررسی عوامل مؤثر بر ورود (جذب) دانشجو به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 67-79

فرزاد کریمی بیرگانی؛ رضا حاجی پور فرسنگی؛ ابوالفضل قره سوفلو