1. ارزش اقتصادی پیش بینی وضع هوا جهت انجام فعالیت های دریایی شمال کشور

دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 59-69

بهرام قلی زاده؛ جواد جواد گیلانی پور جواد گیلانی پور


2. طراحی و اعتبارسنجی مدل معادلات ساختاری سازمان یاد دهنده برای دانشگاه‌ها

دوره 3، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 40-50

منصور دهقان منشادی؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ رسول نظری


6. بررسی و تحلیل شاخص‌های عملکرد آموزشی دانشگاه علوم دریایی به روش BSC- TOPSIS

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-60

علیرضا عالی پور؛ فرامرز نصری


8. بررسی تأثیر معنویت در سازمان بر اشتیاق شغلی پرسنل منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-47

صادق اقبالی؛ سید ابراهیم همتی گلیان؛ محمدعلی رعیت پیشه


9. ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی مطالعه موردی: سازمان صنایع دریایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-40

بلقیس باورصاد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ طاهره بیرانوند


10. تاثیر نوآوری باز در همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک PLS

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 51-65

مهرداد مدهوشی؛ کریم کیاکجوری


11. تعالی دانشگاه‌های سازمانی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 46-60

علی فرهادی؛ مجید یوسفی


18. بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران

دوره 3، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 52-64

ام البنین صادقی؛ رسول مهدی خانی؛ فتاح ناظم؛ امیر حسین ناظم


19. بررسی رابطه کاربرد شاخص سرمایه انسانی با بهره وری سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 44-52

محبوبه سلیمان پورعمران؛ معصومه باقرپور


22. اعتبارسنجی الگوی ارتقای تعهد سازمانی، سازمان های آموزش علوم دریایی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 52-60

جواد سلیمانپور؛ ابوطالب مطلبی


25. شناسایی عوامل موثر برسکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 66-80

ساناز مظاهری؛ فتاح ناظم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی