2. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره))

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 18-29

منصور دهقان منشادی؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ رسول نظری


3. ارائه مدل بومی برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های آموزشی دریایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-32

فریبا عدلی؛ زهرا احمدی؛ گلنار مهران؛ علی اکبر فکری


5. بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور نیروی دریایی راهبردی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 22-33

علی فکری؛ حسین خانزادی؛ ابوطالب مطلبی ورکانی


7. توسعه آموزش های دریایی از طریق مهندسی فرهنگ سازمانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 22-31

بهزاد فرخ سرشت


8. ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی(ره)

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 12-31

پیمان لطفی پورسبزی؛ نادرقلی قورچیان؛ حمید رضا آراسته؛ حبیب ا... سیاری


12. ارائه‌ی ملاک‌های ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 4، بهار 1395، صفحه 28-42

پیمان لطفی پورسبزی؛ نادرقلی قورچیان؛ حمیدرضا آراسته؛ حبیب‌الله سیاری


13. شناسایی عوامل مؤثر بر دانش‌آفرینی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی

دوره 3، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 27-39

مریم عسکری؛ فریبا عدلی؛ گلنار مهران


15. موانع اقتصادی توسعه ورزش‌های ساحلی مطالعه موردی: (بخش مرکزی استان مازندران)

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 17-30

مرتضی دوستی؛ ابوالفضل درویشی؛ بهزاد باقریان


21. الگویی برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی: رویکردی ترکیبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 32-45

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی


24. تأثیر خودشیفتگی بر عملکرد مدیران دانشگاه‌های ساحلی و دریایی جنوب کشور

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 52-66

وحید ریگی؛ ابوطالب مطلبی؛ حسین نصرتی ناهوکی؛ حمیدرضا تهمک


25. ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

دوره 2، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 40-55

جعفر سیاره؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ امیر حسینی ارانی؛ حمیدرضا تهمک