1. طراحی الگوی استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران

محمد یزدان شناس؛ مهربان هادی پیکانی؛ آذر قلی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) می‌باشد. اعضای جامعه هدف در بخش کیفی تعداد 13 نفر از خبرگان مدیریت منابع‌انسانی و آموزش سازمان نیروی دریایی ارتش بودند، که 10 نفر از این افراد در ارزیابی انتقادی (CASP) به منظور تعیین مرتبط ...  بیشتر

2. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

چکیده
  امروزه، اخلاق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع سرمایه، نقش مؤثری در تداوم حیات سازمان‌ها ایفا می‌نماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی سازمان و ارائه مدلی از آن با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. نوع پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر اجرا ترکیبی است. جامعه آماری متشکل از مدیران و کارکنان اداره کل ...  بیشتر

3. فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

علی عبداله حبیب نوری؛ مسعود راعی دهقی؛ محمد کاظم عمادزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

چکیده
  خسارتهای وارده به جامعه جهانی ناشی از دو جنگ جهانی، جهان را واداشت تا استفاده از زور را در روابط بین‌المللی منع نمایند. اصلی‌ترین ممنوعیت در بند4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است. اما بر این ماده استثنائاتی وارد شده است. با بررسی استثنائات وارده می‌توان موارد ممکنه اعمال زور را مشخص کرد. یکی از فضاهای اعمال زور، حوزه دریاها می باشد. نیروهای ...  بیشتر

4. آموزه ای بر شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین مرزهای دریایی توسط دیوان های داوری بین المللی

فرهاد طلایی؛ محمدرضا نجفی؛ احسان نصیری؛ جواد داداش زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

چکیده
  اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی زمانی بروز می‌کند که صلاحیت دو یا چند دولت ساحلی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت مناطق دریایی مذکور از جنبه‌های مختلف راهبردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین پیوند مسائل تحدید حدود دریایی با منافع ملی و امنیتی کشورها و بدنبال آن صلح و امنیت بین‌المللی، دولت‌های ...  بیشتر

5. تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران

جعفر نصیرناتری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبائی؛ جواد سلیمانپور؛ اسماعیل کاظم پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

چکیده
  مقاله حاضرگزارش پژوهشی است که با هدف تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران صورتبندی شد.رویکرد ترجیحی این پژوهش،کمی از نوع استراتژی اکتشافی متوالی بود.جامعه آماری را همه پژوهشگرانی تشکیل می دادند که در حوزه آموزش عمومی کشور حداقل یک مقاله در یک مجله علمی معتبر منتشر کرده بودند.براساس جدول مورگان 205محقق به صورت تصادفی ...  بیشتر

6. تأثیر سوت زنی سازمانی برافزایش شفافیت سازمانی با میانجی‌گری آوای سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دریایی)

مهدی دیهیم پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

چکیده
  سوت زنی عملی در جهت افشای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان و آوای سازمانی پدیده‌ای در جهت اشتراک ایده‌ها به‌منظور ارتقاء عملکرد سازمان و شفافیت سازمانی بیانگر اطمینان از باز بودن درون سازمان است. تحقیق حاضر باهدف افزایش شفافیت سازمانی با تأکید بر متغیر سوت زنی سازمانی و آوای سازمانی انجام‌شده که ازنظر هدف ...  بیشتر

7. مطالعه تطبیقی آموزش های حین خدمت آجا با ارتش های پیشرفته دنیا

محمد اعلایی؛ علی فرهادی؛ مجید یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

چکیده
  اگرچه مطالعه تطبیقی نظامهای آموزشی دارای پیشینه ای تاریخی در بسیاری از جوامع بشری است، اما در چند دهه اخیر افزایش علاقمندی پژوهشگران به کسب آگاهی از وضع و نقش نظامهای آموزشی در روند پیشرفتهای اجتماعی – اقتصادی توام با رشد روزافزون فناوریهای اطلاعاتی – ارتباطی، گرایش به پژوهشهای تطبیقی را سرعت بخشیده است. از این رو این پژوهش ...  بیشتر

8. ضرورت آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه (دریایی) در نیروی‌های مسلح با تأکیدی بر کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بهزاد سیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

چکیده
  آموزش حرفه‌ای حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی به نیروهای دریایی در زمان صلح، پیش‌شرط اساسی رفتار صحیح در زمان مخاصمه مسلحانه و ابزاری برای ترمیم آلام قربانیان، نجات انسانیت و اجرای یک جنگ قانونمند می‌باشد. آموزش حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی به نیروهای دریایی به عنوان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﭘﺎﯾﻪای است که نه تنها موجبات ترویج و تقویت حقوق مخاصمه ...  بیشتر

9. مدل سازی معادله ساختاری رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه نقش فضیلت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی

ویدا اندیشمند؛ امیرصدرا اسدی خانوکی؛ محمود اسدی خانوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه گری فضیلت سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی نوشهر بود که 340 نفر براساس جدول مورگان به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. جمع‌آوری ...  بیشتر

10. شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)

مجتبی حاج خزیمه؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا حاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

چکیده
  چکیدهمقدمه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری به مدیران و رهبران شایسته و اثربخش نیاز دارند تا با تهدیدها و چالش‌های دنیای مدرن روبرو شوند. این پژوهش باهدف بررسی مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام شد.روش: روش پژوهش حاضر کیفی و ...  بیشتر