دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی الگوی استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

محمد یزدان شناس؛ مهربان هادی پیکانی؛ آذر قلی زاده


2. طراحی مدل سرمایه اخلاقی سازمان با تأکید بر آموزش در صنعت حمل‌ونقل دریایی (موردمطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398

حبیب مرادی؛ معصومعلی سلیمیان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ قربانعلی آقااحمدی


3. فرصتهای حقوقی اعمال زور توسط نیروی دریایی در زمان جنگ به عنوان یک ضرورت آموزشی در تدوین راهبرد قدرت دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

علی عبداله حبیب نوری؛ مسعود راعی دهقی؛ محمد کاظم عمادزاده


4. تبیین سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1398

جعفر نصیرناتری؛ علی خلخالی؛ زهره شکیبائی؛ جواد سلیمانپور؛ اسماعیل کاظم پور


5. مطالعه تطبیقی آموزش های حین خدمت آجا با ارتش های پیشرفته دنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

محمد اعلایی؛ علی فرهادی؛ مجید یوسفی


6. مدل سازی معادله ساختاری رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه نقش فضیلت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

ویدا اندیشمند؛ امیرصدرا اسدی خانوکی؛ محمود اسدی خانوکی


7. شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

مجتبی حاج خزیمه؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا حاتمی


8. ارایه مدل تجاری سازی دانش براساس مدیریت دانش در دانشگاه فنی وحرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

عباس میر؛ مهدی باقری؛ سیداحمد هاشمی


9. عوامل تحقق هدف دریایی توسعه پایدار از منظر دانشگاه‌های نسل سوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

سید مهدی چهل تنی؛ محمد سعید تسلیمی؛ مهدی فاتح راد


11. واکاوی راهکارهای بهبود ارتباط صنایع و موسسات آموزش عالی: نظریه ای داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

کامران مالکپور لپری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم