1. الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی

سید مجتبی هاشمیان؛ فریبرز رحیم نیا؛ محمد مهدی فراحی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-16

چکیده
  مطالعه ی حاضر بنا دارد در جهت توسعه یِ الگویی زمینه مند از بایسته هایِ رفتاریِ نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه های دولتی ایران کوشش نماید. در این مطالعه، ساز و کار مربوط به روش تحقیقِ پدیدار شناسی از این جهت که به فهم تجربه زیسته مشارکت کنندگان کمک می کند به کار گرفته شد. جامعه مورد مطالعه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی شمال شرق کشور ...  بیشتر

2. طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران

رضا منیعی؛ نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ سید موسی طباطبایی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 17-36

چکیده
  هدف تحقیق طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی می باشد. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شد که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی پژوهش، روش داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات و داده های لازم از صاحبنظران و مدیران ستادی آموزش و پرورش کشور ایران جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش داده ...  بیشتر

3. طراحی الگوی جامع برنامه درسی مغز محور درآموزشهای سازمانی (آندروگوژی)

سقا افراخته؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 37-58

چکیده
  دغدغه ها و نیازهای محوری سازمان ها جهت پاسخگویی به انتظارات فزآینده مشتریان(خدمات گیرندگان) و رقابت با رقبا باعث اصلاح برنامه درسی محیط کاربراساس توانمندی های مغز هر یک از سرمایه انسانی شد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بهبود فرآیندهای آموزش سازمانی با طراحی الگوی جامع برنامه درسی مبتنی بر نظریه یادگیری مغز محور تدوین شده است. به‌منظور ...  بیشتر

4. آموزه ای بر طراحی مدل بهینه فرایندی تدارکات الکترونیکی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

رویا راضی زاده؛ منیژه حقیقی نسب

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 59-70

چکیده
  این پژوهش به‌منظور شناسایی و تبیین روابط متغیرهای تدارکات الکترونیکی و بهبود خدمات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، تبیینی و از حیث نتیجه تحقیق، کاربردی (با توجه به نتیجه آن‌که ارائه یک مدل است) و از حیث نوع داده، ترکیب کمی و کیفی می‌باشد که از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره))

رضا سپهوند؛ راضیه فعلی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 71-90

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان در بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی – علّی و از نوع تحقیقات کمّی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان بندر امام خمینی (ره) بودند. تعداد این افراد 300 نفر گزارش شد. حجم نمونه ...  بیشتر

6. نقش کیفیت زندگی کاری در رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

محمد غفاری مجلج؛ جمال عبدالملکی؛ محسن احمدی؛ فرزانه فرضی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 91-105

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی می باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 149 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت سنجش وضعیت کیفیت ...  بیشتر

7. مدل‌یابی اثر توانمندسازی روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مصطفی ثانی؛ زهرا حاجی انزوهایی؛ فریده اشرف گنجویی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 106-118

چکیده
  هدف این پژوهش، مدل‌یابی اثر توانمندسازی روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 850 نفر بود که بر حسب فرمول کوکران، 265 نفر به شیوه انتخاب تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسش‌‌نامه‌های توانمندسازی ...  بیشتر

8. تأثیراسترس شغلی بر رفتار ایمنی با نقش تعدیلگر هوش هیجانی در ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

فروغ رودگرنژاد

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 119-134

چکیده
  هدف ازاین پژوهش، تأثیراسترس شغلی بر رفتار ایمنی با نقش تعدیلگر هوش هیجانی در ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تعداد940 نفر از کارکنان ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بوده ...  بیشتر

9. ارائه الگوی اجرایی اثربخش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در نظام آموزش عالی

خیراله سربلند

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 135-146

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی اجرایی اثربخش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در نظام آموزش عالی استان آذربایجان‌شرقی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تلفیقی از روش‌های کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق، در مرحله اول (رویکرد کیفی) 24 نفر از خبرگان و نخبگان حوزه مدیریت الکترونیکی منابع انسانی هستند که با استفاده از نمونه‌گیری ...  بیشتر

10. ارائه مدل صادرات در کلاس جهانی با تاکید بر آموزش در صنایع دریایی (مطالعه موردی: صنعت پرورش میگو در ایران)

محمد رضا طالعی پور؛ سید عبد الله حیدریه؛ حسین خانزادی؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 147-153

چکیده
  این پژوهش به منظور ارائه مدلی برای صادرات در حوزه پرورش میگوی پرورشی و با تاکید بر اهمیت آموزش در فرآیند عملکرد موفق شرکت‌ها انجام شده است. در این مقاله، روش داده‌بنیاد به کار گرفته شده و مصاحبه‌ها تا مرز اشباع اطلاعاتی انجام شده‌اند. تعداد مصاحبه‌شوندگان که شامل افراد خبره علمی و عملی در حوزه شیلات و صادرات میگو می‌باشند، 16 نفر ...  بیشتر