1. به‌کارگیری روش تصمیم‌گیری آنتروپی برای تعیین میزان کاربرد تئوری‌های تعامل با جهانی‌شدن در نظام آموزشی دریایی ایران

کامیان خزایی

دوره 3، شماره 6 ، پاییز 1395، ، صفحه 40-51

چکیده
  هدف از مقاله حاضر ارائه روشی نو در وزن دهی و اولویت‌بندی و تعیین میزان اثر تئوری‌های تعامل با جهانی‌شدن از دیدگاه متخصصان علوم تربیتی است. جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان دوره فوق‌لیسانس که شغلشان معلمی است و اساتید گرایش‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های آزاد واحدهای غرب استان مازندران تشکیل داده است که از میان آن‌ها140 نفر به‌صورت ...  بیشتر