1. بررسی نگرش دانشجویان به میزان اثربخشی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی آموزش الکترونیکی (موردمطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

داود کیاکجوری؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری

دوره 3، شماره 5 ، تابستان 1395، ، صفحه 51-66

چکیده
  مبتنی بر نیازهای امروز کشور ایران در آموزش علوم دریایی و نفوذ آموزش الکترونیکی در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های آموزشی، بررسی میزان اثربخشی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی آموزش الکترونیکی در آموزش علوم دریایی ضرورت می‌یابد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر است. ...  بیشتر