1. شناسایی عوامل موثر برسکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی

ساناز مظاهری؛ فتاح ناظم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 66-80

چکیده
  پژوهش حاضر بابا هدف هدف شناسایی شناسایی عوامل موثر بر سکوت سازمانی سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی انجام گرفته است، مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل متن است. فرایند گردآوری داده هاداده ها، مشتمل بر 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته از متخصصین حوزه مدیریت آموزشی که مطلع ومسلط به موضوع پژوهش بودند انجام شده است. نمونه گیری ...  بیشتر