1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر با استفاده از AHP

حیدر زارع؛ عبدالعزیز آبتین؛ رویا حقی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر به منظور بهبود عملکرد آنان در آموزش و تربیت دریانوردان ماهر بوده است. این مطالعه از نوع تحقیق آمیخته اکتشافی بوده و از تکنیک سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده استفاده کرده است. ابتدا، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای عوامل موثر ...  بیشتر

2. ارتباط استراتژی آموزش شبیه سازهای دریایی با عملکرد حرفه‌ای دریانوردان

آرش یاراحمدی؛ امیر حسینی ارانی؛ ابوطالب مطلبی؛ حمیدرضا تهمک

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 13-30

چکیده
  این تحقیق با استفاده از روش تحقیق ترکیبی کمی و کیفی به بررسی ارتباط استراتژی‌های آموزش با توسعه حرفه‌ا‌ی دریانوردان و آموزش با شبیه سازهای دریایی پرداخته است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دریانوردان ایرانی شاغل بر روی کشتی‌های تجاری بالاتر یا مساوی  3000 تناژ خالص، شرکت‌های کشتیرانی و سازمان بنادر بوده است که 250 تن از افسران ...  بیشتر