1. شناسایی عوامل موثر برسکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی

ساناز مظاهری؛ فتاح ناظم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 66-80

چکیده
  پژوهش حاضر بابا هدف هدف شناسایی شناسایی عوامل موثر بر سکوت سازمانی سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی انجام گرفته است، مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل متن است. فرایند گردآوری داده هاداده ها، مشتمل بر 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته از متخصصین حوزه مدیریت آموزشی که مطلع ومسلط به موضوع پژوهش بودند انجام شده است. نمونه گیری ...  بیشتر

2. ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران

ساناز مظاهری؛ فتاح ناظم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 111-125

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران انجام گرفته است.این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است وجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران درسال تحصیلی 1396-1395می باشد که از جامعه مذکور به حجم 8021 نفر، با ...  بیشتر